За първи път ще започне мярка за гражданите, които искат да изградят соларни бойлери или слънчеви панели до 10 kWp на покривите си. Затова тя вълнува всички. До 2025 г. ще се отпуснат 240 млн. лева за до 10 000 домакинства. Първоначалната сума, с която ще се финансират е 80 млн. лева. За соларни инсталации бойлери за гореща вода ще се покрива 100% от инвестицията, но не повече от 1 960.83 лв.. За фотоволтаици се поема до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лева.

На пръв поглед 10 000 са малко семейства, но е много важно да видим как ще започне програмата, за да се търсят и още финансови средства. Това едва ли трябва да ви откаже, ако сте решили, има достатъчно административни пречки, които може да ви затруднят.

Вече няколко дни слушаме и добрата новина, че най-после само ще уведомявате общината ако искате да сложите панел на своя покрив и няма да има нужда от разрешение за строеж. Но в тези промени става дума за до 20 kWp. Веднага става ясно, е това не обхваща само използването на енергията за собствени нужди, защото според председателят на Обществен център за опазване на околната среда-Варна Илиян Илиев за едно домакинство са достатъчни до около 12 kWp. Каква е обосновката за 20 kWp все още не става ясно.

Все още предстои да видим как новите законови промени в Закона за устройство на територията, които бяха приети на второ четене ще облекчат поставянето на ВЕИ по домовете ни. Притесненията на Илиян Илиев са да не се окажем с нови панели, които няма да ползваме заради необмислените административни процедури и ще бъдат абсолютно неизползваеми.

Мярката е по Плана за възстановяване и устойчивост и се изпълнява от Министерството на енергетиката и в момента е на обществено обсъждане. Така че всеки може да се запознае с правилата и да изпрати предложения.

Кои са документите, които са ви необходими, за да се включите?

Кои са необходимите документи, които да подготвите?

На първо място трябва да се снабдите с документ, доказващ, че сте български гражданин, имате гражданство на държава членка на ЕС или статут на постоянно пребиваващ в Република България гражданин на трета държава.

Трябва да представите документ за собственост на жилище в собствена еднофамилна сграда или многофамилна сграда. В случай че кандидатът е съсобственик на по-малко от 51% идеални части от имота, е необходимо писмено съгласие от друг/и съсобственик/ци. Съгласието се удостоверява с декларация (Приложение Н).

Ако живеете в блок, ви трябва копие от решение на Общото събрание на етажната собственост, прието с мнозинство.

Необходимо ви е също удостоверение от общината, че жилището, за което се кандидатства е декларирано като основно и не се ползва за стопанска дейност.

Трябва да се снабдите с фактури за потребление на електрическа енергия на жилището/имота за период от 6 месеца или справка от доставчика на електрическа енергия за период от 6 месеца.

Също така трябва да попълните декларация при кандидатстване, в която се посочва и използвания неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.) за жилището, за което се кандидатства (Приложение G).

Важно е да се посочи също колко са членовете на домакинството, които ще се възползват от новата инвестиция.

Без разрешение за строеж, но е необходимо становище

Според правилата в момента за слънчевите инсталации от Закона за устройство на територията не се изисква одобряване на инвестиционен проект за издаване на разрешение за строеж при техния монтаж. Ще трябва да се представят становища на инженер-конструктор, на електроинженер и/или на инженер по топлотехника с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението им. В становището изрично да е посочено, че топлинната енергия ще бъде използвана за собствено потребление.

Изискване е също кандидатът да представи оферта за доставка и монтаж на инсталацията или системата, която включва ценовите и техническите параметри, отговарящи на минималните изисквания, посочени в Приложение A или по-добри от тях.

Кандидатът трябва е заплатил дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за недвижимия имот, в който ще се монтира инсталацията или системата.

Всеки кандидат може да подаде само едно предложение за едно жилище. Ако жилището е собственост на повече от едно физическо лице, предложение по настоящата процедура може да се подава само от единия от собствениците му.

И ето за тази точка се радват депутатите. В момента в правилата пише да има издадено разрешение за строеж за изграждането на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или за фотоволтаична системи до 10 kWp. Това изискване най-вероятно ще отпадне при окончателно публикуване на мярката през следващия месец.

Могат ли малките камъни да обърнат колата?

Но според Илиев и в момента процедурата в общината е преминавала бързо на уведомителен режим. Въпросът е сега, че нямат право да отказват по някаква причина, което и преди не се е случвало. По сложни са били процедурите при електроразпределителното дружество. Но ако инсталацията е за собствени нужди и имате батерия за съхранение може би няма да е нужно да се ходи в енергото, предположи експертът.

Все пак енергията от фотоволтаика няма да ви е достатъчна, от дружеството ли ще използвате енергия или ще трябва да ползвате енергия от друга фирма. Въпросът е също всеки, който монтира такава инсталация дали остава на регулирания пазар или минава на свободния. Ако пък имате излишна енергия и решите да я отдавате в мрежа ще ви приравнят както е сега на едноличен търговец.

Една от важните промени е, че до 2 MW oтпада регистрацията за акцизен склад, което също беше още една административна бариера, коментира Илиев.

Малките камъни обръщат колата и тепърва предстои да видим какво са сътворили депутатите, допълни още Илиян Илиев от Обществения център за околна среда във Варна.

На пръв поглед това дава възможност на все повече хора лесно да инвестират във ВЕИ, но все още няма никакви мерки ако все пак произвеждате повече енергия. Вариант за това е даване на възможност за нетното отчитане, което ще позволи да ползвате енергия от фотоволтаика, където пожелаете. За тези промени обаче няма все още политическа воля, бизнес интерес от страна на дружествата и обществен натиск. Едно е сигурно, промените определено ще имат ефект при новата мярка по Плана за възстановяване и устойчивост.

Възможни притеснения биха могли да бъдат, че кандидатът трябва да е собственик на жилището, което не трябва да изпълнява други бизнес или стопански функции. Собственикът на жилището гтрябва да представи поне шест месеца назад сметки за електроенергия, което означава, че правилата са неприложими за къщи в строеж.

Напрактика жилищата на ТЕЦ не могат да кандидатстват. Мярката е само за домакинства, които се отопляват по неефективен начин на дърва и въглища. Всъщност тук условието е домакинството да се откаже от стара и неефективна инсталация за отопление като печка на дърва и въглища, но дали ще трябва задължително да я премахне след поставянето на панела не става ясно, коментира Балин Балинов от Грийнпийс България. Но не става ясно също дали могат да се включат домакинства, които нямат друг начин на отопление например въобще нямат достъп до ТЕЦ.

И още нещо ако новата инсталация не ти осигурява необходимото отопление, няма да те финансират с климатик или термопомпа т/е друг допълващ източник. Ще се окаже, че човек ще премахне стария уред за отопление, ще даде пари за нов, който няма да му осигурява необходимата енергия и ще трябва да търси допълнителни варианти. Може би не става ясно, но според специалисти изграждането на 10 MW мощност няма да е достатъчно за отоплението през зимата, затова са необходими системите за съхранение.

Друг е въпросът колко домакинства биха могли сега да извадят предварително 15 000 лева за такива системи. И колко ефективни ще са те за домакинството и ще постигнат ли целта да имаме по-добро, евтино и екологично отопление и електроенергия.

Друг въпрос е доколко фирмите ще поемат вълна от поръчки за по-малки домакинства, обясни Балинов.

Продължителността на всеки проект е 18 месеца, а инвестицията да се поддържа минимум три години

И още според правилата към момента може да се финансират вече изградени системи за извършени вече дейности по доставка, монтаж и пускане в експлоатация от 7 юни 2022 г. до подаване на предложението. Може да се финансира и бъдещото им поставяне за извършване на дейности по доставка, монтаж и пускане в експлоатация след сключване на договор за финансиране.

Крайният получател трябва да поддържа инвестицията най-малко три години след изпълнение на проекта. Посоченото изискване ще бъде проверявано чрез извършване на проверки на място и дали отговаря най-малко на техническите изисквания, включени в Приложение А. Ще се провери дали произвежда електрическа или топлинна енергия за собствено потребление.

Продължителността на изпълнение на всеки проект не може да надвишава 18 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател.

Изцяло електронно подаване на предложенията

При изчерпване на планираната инвестиция от 80 млн. лв. и предложения с еднакъв брой точки, финансиране ще получи предложението, което е постъпило по-рано.

Предложението трябва да се подаде от собствен профил на кандидата, защото това е формата за контак с него.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване през системата ИСУН 2020, раздел "Национален план за възстановяване и устойчивост". Всички документи към момента може да видите ТУК. Предложения и коментари по документите все още могат да се подават още 10 дни до 23.02.2023 г. (включително) само в ИСУН 2020, раздел "Процедури за БФП" - "Национален план за възстановяване и устойчивост", "Процедури за обществено обсъждане" - https://eumis2020.government.bg/. Предложенията могат да бъдат описани в свободен текст в поле "Описание" от меню "Изпрати коментар/предложение" в секцията за процедурата.