Произведената електроенергия в Европа през 2020 г. е била 2 727 TWh, което представлява спад от 3% в сравнение с 2019 година, сочат данните от доклад на консултантската компания EnAppSys.

Производството от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), вкл. биомаса и отпадъци, съставлява 41% от общото производство, продължавайки тенденцията, започнала през 2018 г. да осигуряват най-големия дял в производствения микс. Участието на вятърната енергия в сегмента ВЕИ продължава да нараства и през 2020 г. нейният дял е било с 4% по-висок в сравнение с предходната 2019 г. - 15% дял от общото производство.

Ядрената енергия е участвала с 25%, а изкопаемите горива - с 33%.

Общо 1116 TWh са произведени от ВЕИ, което е с 8% повече от регистрираните 1035 TWh през 2019 г.

Изкопаемите горива са участвали в производството с 923 TWh, което е спад с 6% от нивото от 980 TWh, отчетено през 2019 г.

Участието на ядрените мощност през 2020 г. е било в обем от 688 TWh, което е с 13% по-малко от това през 2019 г., когато са регистрирани 792 TWh.

Когато се разглеждат отделни типове технологии, а не по групи (т.е. възобновяеми и изкопаеми горива), ядрената енергия запазва постоянното си производство в сравнение с който и да е друг вид гориво. Това се налага като извод и през 2020 година, като общото количество произведена електроенергия от на ядрени централи в Европа е 688TWh, което е със 159TWh повече от участието на природния газ - 529TWh, който се приема като второ индивидуално по вид гориво, уточняват експертите от EnAppSys.

Преди 2019 г. хидроенергетиката (големи и малки ВЕЦ, помпени станции) и въглищата/лигнитни са участвали с повече мощности в производствения микс от газа. През последните години, обаче, делът на газа нараства последователно и производството от 529TWh, регистрирано през 2020 г., е високо. Според доклада, трудната икономическа ситуация, локдауните в повечето страни и слабото търсене са довели до спад в използването на изкопаемите горива и по-голямо използване на хидроенергийните мощности от газовите.

Междусистемни потоци

През отминалата година енергийните потоци по междусистемни връзки като цяло са били в съответствие с историческите норми. През второто тримесечие Франция отбеляза нетен внос през второто тримесечие, което се смята за рядко, отбелязват експертите. Австрия, Холандия и Сърбия обаче са регистрирали нетен внос през един или два месеца през четвъртото тримесечие, при положение, че са били нетни износители през лятото.

При Италия, например, се отчитат най-високите нетни нива на внос, а по отношение на Германия - най-високия нетен износ. За отбелязване е, че България се нарежда сред страните износителки.

3е-news.net