Шест топлофикационни дружества са емитирали свои книжа (акции и облигации) на Българската фондова борса (БФБ), като са се възползвали от възможността да наберат свеж капитал за своята дейност. Много скоро Топлофикация Плевен с емисия акции ще се присъедини към двата ТЕЦ-а, които предлагат едновременно акции и облигации - топлофикациите в Русе и Бобов дол. Междинните отчети на шестте дружества за първото тримесечие на 2022 година показват, че пет от тях са на загуба и само едно е на печалба, но с незначителен ръст спрямо първото тримесечие на миналата година.

Това не е новост за публичните топлофикационни дружества, които са пласирали свои акции и облигации на БФБ, тъй като в края на миналата година съотношението беше същото - пет на загуба и едно на печалба. Местата тази година си разменят Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) и ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD). Единствен на печалба в края на 2021 година беше русенският ТЕЦ, докато за първото тримесечие на настоящата година единствен на печалба е ТЕЦ-ът в Бобов дол. Затова пък през първото тримесечие на миналата година съотношението е паритетно - три дружества са на печалба (ТЕЦ-овете в Бобов дол, Бургас и Плевен) и три на загуба (ТЕЦ-овете в Русе, Враца и Димитровград).

Основни финансови резултати на топлофикациите

Eдна от основните причини публичните топлофикации да са на загуба е поскъпването на природния газ и нарастване на разходите за вредните емисии, като се има предвид, че цените на природния газ и емисиите формират над 80% от общата цена на топлофикационната услуга. Най-висок дял имат те при "Топлофикация Плевен" (85.52%), следва "Топлофикация Враца" (83.08%), а при останалите 4 дружества тя варира от 79.34% до 64.36 на сто.

Освен това, според данни на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), цените на въглеродните емисии през изминалия едногодишен период са нараснали със 79.02% - от 51 евро/тон на 1.07.2021 г. до 91.30 евро/тон към 1.07.2022 г. (прогноза). В същото време цената на природния газ е скочила 4 пъти - от 45 лв./МВч до над 160 лв./МВч в края на периода.

Новият стар емитент

Топлофикация Плевен е на борсата от 18 декември 2018 година с 5-годишна емисия от 2 500 облигации с номинал от 1 000 лева за дългова книга при фиксиран лихвен процент в размер на 4.5%, който се изплаща на 6-месечни лихвени плащания. Падежът или краят на емисията облигации е на 17 ноември 2022 година, като последното лихвено плащане беше на 17 май тази година, като бяха изплатени на облигационерите 55 787.67 лева. Следващото и последно плащане е на датата на падежа.

Най-вероятно заради това дружеството е решило да емитира и акции, за което е получило разрешение от Комисията за финансов надзор (КФН). Очаква се решение на борда на БФБ за деня на IPO-то и кога ще стартира търговията с акциите.

Другите пет топлофикационни дружества на БФБ са: Топлофикация-Русе ЕАД - с акции (TPLR) и облигации (TOF1),ТЕЦ - Бобов дол АД - с акции (TBD) и облигации (TC8A), Топлофикация-Бургас АД - с акции (TPLB); Топлофикация-Враца ЕАД-Враца - с облигации (TFVA) и ТЕЦ Марица 3 АД - с облигации (6TMA).

Емисията акции на Топлофикация Плевен

КФН одобри на 26 май проспект за първично публично предлагане (IPO) на емисия акции от Топлофикация Плевен в размер до 6 666 668 (шест милиона шестстотин шестдесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и осем) броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 1.50 (един лев и петдесет стотинки) лева всяка една, с ISIN код BG1100004214, които ще бъдат издадени от "Топлофикация - Плевен" АД, гр. Плевен в резултат на увеличение на капитала съгласно решение от 25.11.2021 г. на Съвета на директорите на дружеството и за последващо допускане до търговия на регулиран пазар на емисията от всички съществуващи акции, издадени от "Топлофикация-Плевен" АД, гр. Плевен.

Регулаторът вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, и предстои бордът на директорите на БФБ да определи дата за IPO-то, а след това и ден, в който ще стартира търговията с акциите на дружеството. Борсовият регулатор изчакваше 14-дневния срок за евентуално обжалване на решението на КФН, който изтече.

Ако бъдат записани всичките обявени за предлагане 6 666 668 акции при емисионна стойност от 1.50 лева за брой, ТЕЦ Плевен ще набере 10 000 002 лева свеж капитал.

Третото IPO за годината

Предстоящото първично публично предлагане (IPO) на плевенската топлофикация ще бъда третото за годината на БФБ, след Телематик Интерактив България АД-София (TIB), което пласира свои акции на IPO, стартирало на 14 февруари до 18 февруари, и бяха записани 320 000 акции от предложените 400 000 броя на обща стойност 16 000 300 лева.

Следващото IPO беше на 6 юни на Уебит Инвестмънт Нетуърк EАД (Webit Investment Network (WIN), организаторът на форума WEBIT за цифрови иновации и нови технологии, който се провежда в София. Презаписани бяха над 2.4 пъти от предложените 5 588 000 броя нови, обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност от 1.05 лева всяка. Така дружеството набра свеж капитал в размер на 5 867 400 лева, а акциите му ще се търгуват на пазара beam за развитие на малки и средни предприятия.

Четвъртото IPO за 2022 година и деветото за beam пазара за развитие на малки и средни предприятия при облекчени условия ще е на производителя на модни изделия "Фешън съплай" (Fashion Supply), за което също няма определена дата, но са подадени документи за решение на КФН, според мажоритарния собственик Димитър Стойков. Целта на фирмата е да набере 4 млн. лв. капитал, а парите ще се ползват за нова система за дигитален печат на платове, допълване на производствената и складовата инфраструктура, както и за създаване на собствен бранд.

Как се представят 6-те топлофикации на БФБ

Топлофикация Русе АД (акции и облигации)

Русенското дружество е емитирало 28 349 152 броя акции при номинална стойност от 1.000 лев, а търговията на емисията (TPLR) е стартирала на 05.03.2021 на пазарен сегмент акции Standard. В момента цената на акциите е тройно по-висока (3.400 лв./акция). От началото на годината до 21 юни 2022 г. цената на книжата се е повишила с 6.25% при изтъргувани акции за общо 543 046 лева за периода.

На БФБ се търгуват и емисия облигации (T0F1), като са пласирани 4 000 броя на номинална стойност от 1 000 лева, като търговията е стартирала на 17.11.2014 година, а падежът е на 27.02.2025 година. Следващото лихвено плащане е на 27.08.2022 г. при текуща лихва от 4.0%.

От представения консолидиран отчет за първото тримесечие на 2022 година става ясно, че русенското дружество е на загуба със 7.352 млн. лева през отчетния период, от 318 хил. лева загуба през първото тримесечие на 2021 г. В същото време приходите са нараснали до 28.134 млн. лева спрямо 21.381 млн. лева година по-рано или ръст от 31.58%, докато общите разходи са се увеличили до 35.486 млн. лева от 21.699 млн. лева или нарастване с 63.54%. Към 31.03.2022 г. общата сума на активите на Топлофикация Русе е 254.828 млн. лв., а стойността на собствения капитал е 38.428 млн. лева.

ТЕЦ Бобов дол АД (акции и облигации)

Бобовдолското топлофикационно дружество е емитирало 8 705 040 броя акции при номинална стойност от 1.000 лев, а търговията на емисията (TBD) е стартирала на 26.04.2022 г. на пазарен сегмент акции Standard. В момента цената на акциите е нараснало до 20.000 лв./акция). Така за по-малко от два месеца до 8 юни 2022 г. цената на книжата не се е променила при изтъргувани акции за общо 7 700 620 лева за периода.

На БФБ се търгуват и емисия облигации (TС8А), като са пласирани 3 500 броя на номинална стойност от 1 000 лева, като търговията е стартирала на 31.01.2013 година, а падежът е на 05.04.2025 година. Следващото лихвено плащане е на 5.10.2022 г. при текуща лихва от 3.750%.

От представения консолидиран отчет за първото тримесечие на 2022 година става ясно, че топлофикационното дружество е на печалба 3.482 млн. лева през отчетния период, от 3.181 млн. лева печалба през първото тримесечие на 2021 г. В същото време приходите са нараснали до 45.138 млн. лева спрямо 41.680 млн. лева година по-рано или ръст от 8.3%, докато общите разходи са се увеличили до 41.717 млн. лева от 38.499 млн. лева или нарастване с 8.36%. Към 31.03.2022 г. общата сума на активите на ТЕЦ Бобов дол е 475.521 млн. лв., а стойността на собствения капитал е 244.204 млн. лева.

Топлофикация-Бургас АД (акции)

Бургаското дружество е емитирало емисия (TPLB) от 8 705 040 броя акции при номинална стойност от 1.000 лева, а търговията с акциите е стартирала на 11.08.2021 на пазарен сегмент акции Standard. В момента цената на акциите е нараснала до 1.750 лв./акция, а от началото на годината до 21 юни 2022 г. цената на книжата се е повишила с 9.38% при изтъргувани акции за общо 701 099 лева за периода.

От представения консолидиран отчет за първото тримесечие на 2022 година става ясно, че бургаското дружество е на загуба с 5.784 млн. лева през отчетния период, от 714 хил. лева печалба през първото тримесечие на 2021 г. В същото време приходите са нараснали до 14.821 млн. лева спрямо 9.933 млн. лева година по-рано или ръст от 65.91%, докато общите разходи са се увеличили със 150.70% до 20.605 млн. лева от 8.219 млн. лева. Към 31.03.2022 г. общата сума на активите на Топлофикацията в Бургас е 69.179 млн. лв., а стойността на собствения капитал е 31.015 млн. лева.

Топлофикация Плевен АД - TPZB (облигации)

Петгодишната емисия от 2 500 облигации приключва на 17 ноември 2022 година (емисията беше въведена за търговия на 18 декември 2018 година), при текуща лихва от 4.5% и номинална стойност от 1 000 лева за облигация, като предпоследното плащане на обща стойност от 55 787.67 лева на облигационерите беше на 15 май 2022 г. Последното плащане трябва да е преди 17 ноември тази година.

От представения консолидиран отчет за първото тримесечие на 2022 година става ясно, че плевенското дружество е на загуба с 26.060 млн. лева през отчетния период, от 3.079 млн. лева печалба през първото тримесечие на 2021 г. В същото време приходите са нараснали до 76.098 млн. лева спрямо 44.516 млн. лева година по-рано или ръст от 41.50%, докато общите разходи са се увеличили до 102.158 млн. лева от 41.437 млн. лева или нарастване на разходите със 146.54%. Към 31.03.2022 г. общата сума на активите на Групата е 334.401 млн. лв., а стойността на собствения капитал е минус 463 хил. лв.

Топлофикация Враца АД (облигации)

На БФБ се търгува емисия облигации (TFVA), като са пласирани 3 011 броя на номинална стойност от 1 000 лева, като търговията е стартирала на 18.08.2014 година, а падежът е на 04.12.2024 година. Следващото лихвено плащане е на 04.12.2022 г. при текуща лихва от 4.0%.

От представения консолидиран отчет за първото тримесечие на 2022 година става ясно, че топлофикационното дружество от Враца е на загуба с 2.836 млн. лева през отчетния период, от 3.304 млн. лева загуба през първото тримесечие на 2021 г. В същото време приходите са нараснали до 8.901 млн. лева спрямо 5.678 млн. лева година по-рано или ръст от 56.76%, докато общите разходи са се увеличили до 41.717 млн. лева от 38.499 млн. лева или нарастване със 149.36%. Към 31.03.2022 г. общата сума на активите на Топлофикация Враца е 10.143 млн. лв., а стойността на собствения капитал е 6.234 млн. лева.

ТЕЦ Марица 3 АД (облигации)

Базираното в Димитровград топлофикационно дружество е пласирало емисия (6TMA) от 4 040 облигации на номинална стойност от 1 000 лева, като търговията е стартирала на 16.01.2014 година, а падежът е на 18.02.2024 година. Следващото лихвено плащане е на 18.08.2022 г. при текуща лихва от 4.0%.

От представения консолидиран отчет за първото тримесечие на 2022 година става ясно, че топлофикационното дружество от Димитровград е на загуба с 5.110 млн. лева през отчетния период. В същото време приходите са 13.289 млн. лева, докато общите разходи възлизат на 18.399 млн. лева. Към 31.03.2022 г. общата сума на активите на Топлофикация Марица 3 е 101.755 млн. лв., а стойността на собствения капитал е 24.920 млн. лева.

Източници: БФБ, междинните отчети на дружествата и статистическата база на Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

3e-news.net