Сертификатите за биогорива да бъдат задължителни, употребата на биомаса да има задължителен характер, да има повече контрол и санкции за нарушения, обсъдиха експерти на кръгла маса "Мисия енергиен преход" като предложиха решения за устойчиво управление на биомаса.

В момента пазарът е залят от непрозрачни сертификати на устойчива биомаса на индустриални инсталации, затова е нужно сертификатите за биомаса да станат задължителни.

Предстои през 2024 г. Министерството на околната среда и водите да транспонира европейската директива, според която всички инсталации, които изгарят биомаса, да казват как отговарят на критерии за устойчивост, да описват тип биомаса, която се потребява и да доказват методи за ефективно управление.

Според експертите трябва да се увеличи прозрачността на отчитане от икономическите оператори, които предлагат биомаса на пазара. Необходима е актуализация на Интегрирания план в областта на енергетиката и климата, да се преразгледат изискванията за увеличаване дела на биомаса, но да не се допуска ТЕЦ от въглища да премине на биомаса.

3eNews

Също така е необходимо да се прогнозират на ниво проект/ОВОС въглеродните емисии, дори да минават към LULUCF - както и да се спазват специфичните за всеки източник и тип биомаса изгаряне критерии за устойчивост, за статистиката да се отчита много точно разграничаване на биомаса, като се започне от документацията и декларациите които се подават за съдържанието на изгаряната биомаса (сега не се правят проби и на RDF отпадък), твърдят експертите от Грийнпийс-България и екологично сдружение "За Земята". Какво още се предлага:

  • да се създадат стандарти за изгаряне на биомаса особено в ТЕЦ;
  • в Интегрирания план по енергетика и климат да не се залагат големи горивни инсталации на биомаса и по-специфично да не се допуска конверсия на въглищни ТЕЦ към микс от биомаса и отпадъци;
  • да не се допускат наличните в стария ИНПЕК 40-45% интензификация на изгаряне на биомаса;
  • да се намали интензитетът на ползване на биомаса в жилищни и публични сгради - най-напред на публични сгради като училища, където да бъдат инсталирани алтернативи термопомпи;
  • да се оцени въздействието върху горите от всяко интензифициране на енергийното изгаряне на горскодървесна биомаса;
  • да се планира по-добре, за да не се допусне свръхексплоатация на някои райони на сметка на други, като се развива по устойчив начин горската инфраструктура.

Необходимо е също така да се намали интензитетът на ползване на биомаса в жилищни сгради и от домакинствата, смятат експертите. Смята се за важно да се увеличи биомасата в енергийния микс, но да се направи ясна оценка на горските екосистеми, да се планира по-добре добивната дейност, инвестиции в горска пътна мрежа и машини.

Предга се да се намерят варианти за спиране зависимостта на домакинствата от използване на горска маса за отопление, да се изведе биомасата от домакинствата, да има по-сериозен механизъм за контрол за качеството, което да не зависи от домакинствата, да се насърчи употребата на сухи дърва.