Производството и потреблението на електроенергия отново са на минус, но вече се наблюдава подобрение на показателите. Въпреки че салдото (износ-внос) продължава да държи високо ниво на спад, подобрение също има. Това не може да се каже за участието на базовите централи. На минус е и делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Отново расте участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и в частност на фотоволтаичните централи в преносната и в разпределителната мрежи. Това става ясно от оперативната справка за енергийния баланс на България, изготвена от електроенергийния системен оператор (ЕСО) за периода от 1 януари до 10 септември 2023 г. (01.01.2023 г. - 10.09.2023 г.) спрямо аналогичното време от предходната 2022 г.

Производството на електроенергия от началото на годината до десети септември спада с 21.98 % в сравнение със същото време, но година по-рано до обем от 28 247 076 MWh (минус 22.08 % за отчетния период до 3 септември или преди седмица). Година по-рано производството на електроенергия е достигало до обем от 36 203 482 MWh.

Потреблението на ток за посочения сравняван период на тази година продължава да е на минус, но вече се наблюдава подобрение на данните. Ако за посоченото време от 1 до 10 септември 2022 г. потреблението на електроенергия е възлизало на 26 655 983 MWh, то за настоящите дни на 2023 г. то е в обем от 25 339 125 MWh. Това представлява понижение с 4.98 % (преди седмица - минус 5.08 %, преди две седмици - минус 5.21%).

Салдото (износ-внос) също остава на минус, но и тук са видими малко по-добрите показатели. Така за сравнявания период от първия ден на януари до десетия ден на месец септември салдото (износ-внос) на електроенергия намалява с 69.51 % до обем от 2 907 951 MWh ( седмица по-рано - минус 70.09 %, две седмици преди - минус 70.23 на сто). През аналогичните дни на миналата година салдото (износ-внос) на ток е достигало до много висок обем от порядъка на 9 537 499 MWh.

Не така добро е участието на базовите централи, което продължава да намалява и вече достига до (минус) 27.06 % и за посочения сравняван период от настоящата година е в обем от 22 233 839 MWh (минус 27.03 % преди седмица, а преди две - минус 27.00 на сто). Според данните на системния оператор за същото време на предходната 2022 г. базовите централи са участвали с обем от 30 482 442 MWh.

Възобновяемите енергийни източници продължават да увеличават дела си и за пореден отчетен период това отново се дължи на фотоволтаичните централи. При разпределителната мрежа вече се наблюдават и преминаване на вятърните мощности в положителната зона.

Според данните на ЕСО, делът на ВЕИ в преносната мрежа за сравнявания период от началото на януари до десетия ден от месец септември тази година расте с 54.37 % или до обем от 1 733 002 MWh (седмица по-рано - плюс 52.81%, преди две седмици - плюс 50.94 на сто). Година по-рано делът на ВЕИ в преносната мрежа е бил от порядъка на 1 122 643 MWh. Положителните данни за посочения тазгодишен период отново се дължат основно на много високото участие на фотоволтаичните централи ( плюс 136.06 %), въпреки продължаващия спад при биомасата (минус 26.11 %) и оставащите на минус вятърни мощности (минус 0.18 %).

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа също се подобрява. Така за посочения период от първи януари до десети септември в сравнение с аналогичния на предходната 2022 г. се покачва с 11.01%, достигайки до до обем от 1 795 024 MWh (плюс 9.18 % преди една седмица, плюс 8.06 на сто преди две). Година по-рано делът на ВЕИ в разпределителната мрежа е бил в обем от порядъка на 1 616 952 MWh. Отчетените положителни данни отново са в резултат на високия дял на фотоволтаичните мощности (плюс 18.36 %), но вече се отчита и положително участие на вятърните централи (плюс 2.20%), въпреки запазващият се спад по отношение на биомасата (минус 18.95 %).

Няма подобрение при участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) и за времето от началото на годината до десети септември. Според данните на електроенергийния системен оператор (ЕСО) спрямо аналогичния период на миналата година участието им намалява (минус) с 16.64% до обем от 2 485 211 MWh (седмица по-рано - минус 16.54%, преди две - минус 16.32 на сто). Година по-рано ВЕЦ са участвали в енергийния баланс на страната с обем от порядъка на 2 981 445 MWh.