Производството и потреблението на електроенергия остават на минус. Дела на базовите централи продължава да се свива, макар и незначително а салдото (износ-внос) на ток се влошава. На плюс остава участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ), но с намаляващ дял. Доста добри са данните за възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи. Това става ясно от оперативната справка за енергийния баланс на страната, изготвена от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за периода 1 януари - 7 юли 2024 г. (01.01.2024 г. - 07.07. 2024 г.) спрямо аналогичния на 2023 г.

Производството на електроенергия от първи януари до седми юли 2024 г. е в обем от 18 869 901 MWh, което е понижение с 11.78 % в сравнение със същото време на миналата година (за отчетния период до 30 юни или преди седмица - минус 11.68 %). Година по-рано производството на електроенергия е било в обем от порядъка на 21 388 858 MWh.

Потреблението на ток за посочения период от тази година възлиза на 18 859 649 MWh. Спрямо година по-рано това е спад (минус) с 2.66 % (седмица по-рано - минус 2.85 %). За сравнение, през времето до 7 юли, но преди година потреблението на ток е достигало до обем от 19 375 195 MWh.

По-лоши са данните по отношение на салдото (износ-внос) на електроенергия според данните на системния оператор. Така, за сравнявания период от 1 януари до 7 юли тази година салдото (износ-внос) на електроенергия се изчислява на обем от едва 10 252 MWh, което е понижение с 99.49 % (за отчетния период до 30 юни - минус 98.16 %). През аналогичния период на миналата година салдото (износ-внос) на ток е достигало до обем от 2 013 663 MWh.

На минус остава участието на базовите централи като от първия ден на януари до седмия ден на месец юли тази година то е от порядъка на 13 554 428 MWh. В сравнение със същите дни на миналата година това е спад (минус) с 20.76 % (преди седмица - минус 20.64 %). Година по-рано базовите централи са участвали в енергийния баланс на страната с обем от 17 105 785 MWh.

Положителен остава дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), както в преносната, така и в разпределителната мрежи.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за времето от началото на годината до първите седем дни от седмия месец на тази година е в обем от 1 651 842 MWh. Това е ръст 49.83 % спрямо същия период на миналата година (седмица по-рано - плюс 50.31 %). Година по-рано дела на възобновяемите енергийни източници в преносната мрежа е бил в обем от 1 102 511 MWh. Положителните данни за сравняваното време от настоящата година са в резултат на високото участие на фотоволтаичните централи (плюс 101.45 %), въпреки спада на вятърните мощности (минус 9.27 %) и биомасата (минус 56.17 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа за посочения сравняван период на настоящата с миналата година достига до обем от порядъка на 1 652 362 MWh, което е увеличение с 35.76 % (преди седмица - 35.31%).Година по-рано ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с обем от 1 217 117 MWh. По-добрите резултати за посоченото време от настоящата 2024 г. се дължат на ръста на фотоволтаичните централи (плюс 61.25 %) и биомасата (плюс 28.29 %), независимо от спада на вятърните мощности (минус 11.93 %).

Положителен е дела на водноелектрическите централи (ВЕЦ) въпреки изменението в посока към спад в сравнение с по-ранни отчетни периоди. Според данните на системния оператор за времето от 1 януари до 7 юли тази година участието на ВЕЦ възлиза на обем от 2 011 269 MWh. Това, в сравнение с аналогичните дни на 2023 г. представлява повишение от 2.44 % (седмица по-рано - плюс 3.86 %). За сравнение, година по-рано участието на ВЕЦ е било в обем от 1 963 445 MWh.