Общините предлагат на държавата своя опит в управлението на проекти, свързани с енергийната ефективност. За да се случи това обаче е необходим по-добър диалог между централната и общинска власт. Досега това бе проблем, а времето тече. Именно във времена на назряваща енергийна криза е повече от важно да се използват всички варианти за пестене на енергия. В тази насока са и идеите за въвеждане на политики на местно ниво. Те бяха включени в декларацията на дискусионния форум "Кметовете говорят", който се проведе наскоро в Габрово.

Съорганизатори са Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия и Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект, а централна тема бяха именно мерките за енергийна ефективност и въвеждането на възобновяеми източници сред общинската инфраструктура у нас. Целта на събитието беше да даде платформа на повече от 20 общини да споделят предизвикателствата при практическото прилагане на политиките за устойчива енергия, да представят опита си в търсене на възможните решения и да дадат заявка за мерките, които очакват от държавата за ефективна реализация на качествени местни проекти с проследим резултат. Представен бе и конкурс за успешни проекти за 2022 г. на сдружение ЕкоЕнергия.

Във форума участваха българските евродепутати Ева Майдел и Радан Кънев, представители на НСОРБ, редица специализирани финансови институции като НДЕФ, Фонд ФЛАГ, ФЕЕВИ, Регионален фонд за градско развитие, както и представители на ГД "Енергетика" на ЕК, Комитета на регионите, Споразумението на кметовете и Европейската климатична фондация.

Политиката за устойчиво енергийно развитие е изключителна важна и засяга всички. Надявам се държавата да прозре смисъла и ролята на местните власти и важността на нашето участие, експертиза и включване в процеса на генериране на идеи за проекти. Крайно време е местната власт в България да бъде мотивирана, амбицирана и мобилизирана да вземе изпълнението на политиките, свързани с енергийната ефективност, в свои ръце. Тази дискусия е подадена ръка към държавата, за да може нашите планове и инициативи, одобрени от местните общности, да бъдат подкрепени", обяви по време на дискусията и кметът на Габрово Таня Христова.

"Става въпрос за оцеляване и този интерес към темата е знак, че сме от страната на тези, които сме убедени, че трябва да работим заедно да решим проблема. Местните власти поемат всички атаки от граждани, свързани с неосъществените декларации в общественото пространство. За съжаление, не виждаме ангажимент от централното правителство. Местните власти са готови, но когато отсъства елемент от системата, тя не работи. Затова моето послание е: слушайте кметовете, те знаят какво очакват гражданите", заяви и Драгомир Цанев от Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект.

Нужно е общините да инвестират в устойчива енергия

Планираните публични инвестиции в устойчива енергия представляват съществена част от изпълнението на многогодишната финансова рамка, като само чрез компонент Нисковъглеродна икономика в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) над 7,5 милиарда лева трябва да бъдат насочени към подобен тип проекти. Подобна инвестиция - и дори по-голяма - е напълно обоснована, тъй като с такива проекти могат да бъдат постигнати съществени енергийни, екологични, финансови и социално-икономически ефекти. Именно това е причината тези политики да имат пълната подкрепа на Европейския съюз.

За съжаление обаче, въпреки изключително силния инфлационен натиск и пълната подкрепа от страна на гражданите и бизнеса, нито една от възможностите за финансиране все още не е достъпна. Така започва и декларацията на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия, която наскоро бе изпратена до централната власт.

Според експертите съществува огромен риск средства от ПВУ и другите инструменти да бъдат безвъзвратно изгубени, а реформите, необходими за пълноценното им използване, все още дори не са стартирали. Същевременно представители на централната власт доскоро предлагаха решения, които отдалечават достъпа до финансиране от собствениците на проектите и това е в противоречие не само на принципа за децентрализация, но и на икономическата и житейска логика.

Заради това представителите на български общини изразяват своята категорична подкрепа за политиките в областта на енергийната ефективност и готовността си да продължат да допринасят за извличането на максимални обществени ползи от тях.

3е-news.net

На форума експертите се обединиха в няколко предложения за ускоряване на политиките и внедряване на мерки за енергийна ефективност, които да позволят максимално бързо и ефективно насочване на публичния ресурс към реализирането на общински проекти. Самите общини имат готовност и изключително силна мотивация сред местните власти, бизнес и гражданско общество за подобни проекти.

На първо място общините настояват незабавно да се подготвят необходимите законодателни промени и планови документи, за да бъдат реализирани реформите, които ще освободят финансовия ресурс по НПВУ и Европейските структурни и инвестиционни фондове. Това трябва да се случи независимо от политическата обстановка и в координация с местните власти и професионалната общност.

Забавяне на реформите и липса на прозрачност

Липсата на прозрачност и необоснованото забавяне на подготовката и приемането на законовите промени и планови документи, обвързани с достъпа до европейско финансиране, е най-острият проблем не само за общините, но за цялото българско общество и икономика. Това е и най-силният фактор за недоверието към изпълнителната и законодателната власт. Настояваме българското правителство да представи незабавен обзор и да създаде режим за редовен отчет по напредъка на тези актове, с ясен формат и график за консултации с местните власти и заинтересованите страни, заявяват в декларацията си от общинската мрежа.

Снимка: 3е-news.net/Георги Велев

Също така в координация с местните власти и професионалната общност да се подготвят и представят публично правилата и насоките за кандидатстване още преди освобождаването на финансовия ресурс, за да има възможност за незабавното му реализиране.

Яснотата относно правилата за участие в програмите за финансиране е ключова за стартирането на проектната подготовка, без която няма как да се очаква бърза реализация на мерките. Настояваме ресорните министерства максимално бързо да завършат проектите на тези правила и да ги съгласуват с местните власти и заинтересованите страни.

Държавата да се възползва от местния опит в проектите

Според общините и професионалните сдружения опитът и възможностите на българските общини за управление и осъществяване на проекти за устойчива енергия са многократно доказани в практиката. Те са и безценен ресурс, който задължително трябва да се използва, при прилагане на работещи механизми за контрол върху качеството.

Повечето от въпросите на експертите и общинските ръководители в случая са насочени към Министерство на регионалното развитие и благоустройството. В последно време то обаче изглежда повече ангажирано с проблемите на пътното строителство и на ВиК сектора. А реално най-добрата мярка за икономия на средства се дава от проектите за енергийна ефективност.

От общините добавят, че при неизбежното намаляване на публичното финансиране по проектите трябва незабавно да се осигурят финансови механизми, чрез които общините и местният бизнес да имат възможност за достъп до кредитен ресурс при преференциални условия. Нужно е, чрез качественото изпълнение на проектите, да се осигурят и допълнителни финансови ресурси извън държавния бюджет - предимно от частния сектор като например пенсионни и инвестиционни фондове.

Откъде може да дойде финансирането?

За осигуряване на евтин първоначален ресурс дори не е необходимо структуриране на Националния декарбонизационен фонд, което със сигурност ще отнеме години. В момента обаче могат да се използват възможностите на възможностите на съществуващите специализирани фондово като Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" (ФЕЕВИ), Фонд ФЛАГ както и Националния доверителен екофонд (НДЕФ). По този начин ще се повиши заинтересоваността и отговорността и на общините, и финансиращите институции за максимално ефективно оползотворяване на инвестициите, смятат още от Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия.

Според тях е нужно да се осигури техническа помощ за администриране, професионално управление и контрол върху проектите и да се създадат условия за поддържане на местни специализирани звена, отговарящи за проектите за енергийна ефективност. В момента в някои общини е изключително трудно да се намерят и обучат подобни експерти. Всички обаче могат да се поучат от примера на Община Габрово по отношение на проекти в тази сфера. Това се и случва в момента и общини като Смядово например вече са успели в значителна степен да подобрят енергийните характеристики на сградите си.

Услуги на едно гише - как да се случи?

Към публичните финансови механизми трябва да се обособят звена за техническа помощ с необходимия финансов и професионален ресурс. Чрез тях могат да се осигурят консултации относно административния процес, структурирането на проектите, техническите услуги, свързани с осъществяването му, и проследяването на резултатите от всеки проекти, смятат специалистите.

Необходимо е и непрекъснато повишаване на капацитета на участниците в програмата, като за тази цел следва да се наложи въвеждането на работещи общински системи за енергиен мениджмънт и да се провеждат системни обучения за специалисти и местните професионални общности. Само по този начин в по-големите общини ще се сформират и подготвят експертни екипи, които ще осигуряват консултации за гражданите и бизнеса и те да бъдат професионално направени. Подобна мярка реално ще бъде и работеща концепция, която държавата нарича "обслужване на едно гише". Тази реформа е и предпочитаният от общините и експертите вариант за работа, вместо предвидените в Плана за възстановяване и устойчивост регионални информационни центрове. Именно на базата на местния опит реално могат да се постигнат и най-добрите резултати при проектите.

Хората трябва да знаят ползите от енергийната ефективност

Според организацията вече е назрял момента да се направи мащабна комуникационна кампания на национално и местно равнище, насочена към крайните потребители. Тази мярка е решаваща за активното кандидатстване, разясняването на ползите от качественото и ефективното изпълнение на проектите, както и за идентифициране на подходящите финансови инструменти и технически решения. Тази кампания трябва да се води на всички нива - както на национално така и на местно ниво и да осигурява максимално възможностите за консултиране при общините и местните НПО. На практика именно чрез разработването на подобни мерки и създаването на повече успешни проекти хората у нас все по-малко биха ще усещали силата на назряващата енергийна криза в Европа. Дори и на местно ниво - ако за един апартамент в гр. Смядово например е необходимо за отопление да се използват 15 кубически метра дърва за зимата, то при подходящите мероприятия, а не само саниране на сградата, за отопление ще са необходими едва 4-5 кубика дърва, обясняват специалисти. Именно тези специалисти, които са на място успяват да видят нуждите на хората и да ги убедят в ползата от енергийната ефективност. Началото на мерките и в Габрово не е било никак лесно - дори лично кмета е присъствал на заседания на етажната собственост, за да е ясно че хората няма да загубят жилищата си при прилагане на мерки за саниране. Дори напротив - жилищата ще станат по-привлекателни и с по-добра среда за живот.

Докъде е България с финансовата децентрализация?

Друг сериозен проблем в комуникацията общини - правителство си остава финансовата децентрализация. Важно е в момента да се постигнат реални резултати в реформата за финансова децентрализация, които да позволят на общините да провеждат собствени политики за устойчива енергия и да поддържат и развиват своя административен и професионален капацитет, смятат от сдружението.

Проектите за устойчива енергия са по същество местни проекти, а в момента те са въпрос на оцеляване. "Затова призоваваме всяко следващо правителство да намери в себе си волята и решителността да направи тази стъпка - тя ще е решаваща и за неговото оцеляване. Тогава ще имаме не само нужния капацитет за осъществяване на политиките, но и за запазването на гражданите и развитието на бизнеса в българските градове", заявяват в своята декларация те.

"Българските общини са абсолютно наясно с неизбежността на реформите в областта на енергията и климата и ефекта от успешните действия, и затова настояват за ясно изразена политическа воля и работещи програми за финансиране с определени цели, параметри и срокове, които да са предмет на активно оповестяване сред гражданите и бизнеса. Настояват и за незабавни действия, защото и устойчивостта на програмата е свързана с общественото доверие, което може да се възвърне само чрез работа и резултати. ЕкоЕнергия и участващите в конференцията представители на български общини и специалисти потвърждават готовността си да подкрепят усилията на държавата в областта на енергийната ефективност и изразяват решимостта си да бъдат водещата страна при осъществяването на тези политики", обясняват местната власт и професионалистите. За целта те ще търсят подкрепа за това сред всички заинтересовани страни, включително европейските институции, представителите на медиите и гражданското общество.

Този форум очерта стъпките, към които трябва да се стреми правителството и местната власт. Но липсата на адекватен диалог в последните години трябва спешно да бъде превъзмогната. Това е и начинът да се осигури комфорт на жителите по различните населени места. А проблемите с енергийната криза в Европа само засилват нуждата от повече проекти на местно ниво, които да правят общностите ни все по-независими от вноса на енергоресурси.