Производството на електроенергия от началото на годината до 16 май нараства с 10.95 % и достига обем от 17 791 592 MWh (нарастване с 10.39 % бе отчетено преди седмица). За сравнение, през същия период на предишната 2020 г. производството на електроенергия е било от порядъка на 16 035 413 MWh.

Запазва се положителната тенденция по отношение на потреблението на електроенергия, което за сравнявания отчетен период година се увеличава с 2.93 % (плюс 2.79 % отчетени преди седмица). За сравнение, ако за същия период на 2020 година потреблението на ток е било 15 095 638 MWh, то през 2021 г. достига до 15 538 469 MWh. Това показват оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО).

3e-news.net

Салдото (износ-внос) продължава да расте съществено. За периода от 1 януари до 16 май тази година салдото се покачва със 139.75 % и достига до обем от 2 253 123 MWh (плюс 131.35 % преди седмица). За същия период на 2020 г. салдото е било в обем от 939 775 MWh.

Участието на базовите централи отново е положително и нараства с 5.04 %, като достига до обем от 13 978 715 MWh (плюс 4.14 % преди седмица). През аналогичния период на предходната 2020 г. делът на базовите централи е бил по-малък, в обем от 13 307 772 MWh.

Няма промяна по отношение на участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи, като отново остава на минус.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа от 1 януари до 16 май тази година се свива с 14.43 процента до обем от 494 964 MWh (минус 12.83 % отчетени седмица по-рано). През аналогичния период на предходната година участието на ВЕИ в преносната мрежа е било в обем от 578 428 MWh. Последните влошени данни се дължат на по-слабото участие на вятърните (минус 19.01 %) и фотоволтаични (минус 6.50 %) мощности, както и на биомаса (минус 6.39 %).