Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) остро възрази срещу промяната в таваните на приходите на електропроизводствените предприятия - за някои производители увеличени, а за други на практика изключени.

АОБР смята за недопустим подходът за ревизия на таваните, който води до намаляване на средствата за финансиране на компенсаторния механизъм за цените на електрическата енергия. "Тези средства не са помощ от енергетиката за бизнеса, а са средства на бизнеса, получени в енергетиката, поради съществуващи пазарни изкривявания", отбелязват от АОБР в своята позиция, изпратена до ресорните служебни министри и до Кризисния щаб за енергетиката.

АОБР подчертава, че предложените тавани на приходите са необосновани. 

В декларацията работодателските организации възразяват срещу завишаването на тавана на кондензационните въглищни централи от 180 лв./MWh + разходите за емисии на 350 лв. лв./MWh + разходите за емисии. "Не виждаме какви промени са настъпили за десет дни, за да се предприеме двукратно увеличение на прага, намалявайки вноските във ФСЕС (Фонд "Сигурност на електроенергийната система")".

АОБР се противопоставя на практическото изключване на големите ВЕЦ на НЕК с предвиденото изваждане на всички ВЕЦ с изравнител от механизма за прилагане на таван на приходите.

Работодателските организации намират за неоснователно определянето на таван на приходите от 320 лв./MWh на ВЕИ производителите без договори за премии. Това са производители с ниски производствени разходи, при които не се заплащат гориво (с изключение на биомасата, която е с малка инсталирана мощност) и емисии. Самото равнище на пазарните цени е обусловено от високите цени на изкопаемите горива и цените на емисиите. Следователно и тези ВЕИ производители реализират неочакван приход, който не се дължи на повишената им технологична и икономическа ефективност. АОБР смята, че този таван за ВЕИ без премии може да бъде свален поне дву- или трикратно.

Същото, според организацията, важи и за ядрената централа. Таванът на приходите е три пъти по-висок от определената от КЕВР цена за регулирания пазар, в която освен гарантирана възвръщаемост, са включени както разходите за гориво, така и разходите за задължителните вноски във фондовете за управление на РАО (ДП "Радиоактивни отпадъци") и извеждане от експлоатация. По тази причина действителният таван на приходите на ядрената централа следва да е поне с 1/3 по-нисък, отбелязва АОБР.

Работодателските организации питат защо "Мини Марица-изток" са изключени от вноските в солидарния фонд. Наистина, цената на въглищата се определя със заповед на министъра на енергетиката, а предприятието дълго време имаше незадоволителни финансови резултати. Но АОБР във връзка с това припомнят, че дружеството понастоящем изнася въглища. Износът на източномаришки въглища никога не е бил предвиждан, което според АОБР е основание за облагането поне на приходите от износ на въглища.

В заключение организацията посочва, че не се максимизират възможностите за осигуряване на приходите, необходими за компенсиране на небитовите потребители на електроенергия, което е крайната цел на Регламент 1854 (на ЕС от 6 октомври 2022 г. за спешна намеса за справяне с високите цени на енергията - б.р.). Регламентът цели подпомагане на икономиката в кризисна ситуация, а не осигуряване на комфорта на енергетиката и съсипване на икономиката, подчертава АОБР, в която членуват АИКБ, КРИБ, БСК и БТПП.