Няма да се изисква издаване на лицензия за производство на електрическа енергия от лице, притежаващо централа с обща инсталирана електрическа мощност до 20 МW включително, вместо досегашните 5 МW, решиха депутатите. Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за енергетиката, внесени от Делян Добрев (ГЕРБ-СДС).

Лицето, ангажирано със съхранение на енергия (оператор на съоръжението), ще се счита за ползвател на мрежата за целите на Закона за енергетиката.

Лицето, на което е издадена лицензия за организиране на борсов пазар за електрическа енергия, организира борсов пазар на гаранции за произход, гласува парламентът.

С промените се създават предпоставки за развитие на инфраструктури за пренос, разпределение и съхранение на електрическа енергия и природен газ и за пренос на нефт или нефтопродукти на територията на страната и през нея, обяснява вносителят на текстовете.

Операторът на електропреносната мрежа няма право да притежава, разработва, експлоатира или управлява съоръжения за съхранение на енергия. Той, съответно операторът на електроразпределителна мрежа, е длъжен да присъедини всеки обект на производител на електрическа енергия или на съоръжение за съхранение на електрическа енергия, разположени на съответната територия, за който производителят, съответно операторът на съоръжение, е сключил писмен договор за присъединяване по цена за присъединяване, определена съгласно съответната наредба. Съоръженията за съхранение на електрическа енергия имат равнопоставен достъп до преносната и разпределителните електрически мрежи при спазване критериите за сигурност и равнопоставен достъп до всички пазари на електроенергия и евентуални механизми за балансиране на капацитета.

Депутатите решиха до синхронизирането на търговските платформи на "Българска независима енергийна борса" ЕАД до 31 декември 2023 г. към 15-минутен период на доставка, финансовият сетълмент, изготвян от електроенергийния системен оператор да се извършва на времеви интервал от един час.

Според приетите промени при изготвянето на 10-годишния план за развитие на преносната мрежа операторът й се съобразява с наличната информация за предстоящи изменения в производството, доставките, потреблението и обмена с други държави, потенциала за използването на оптимизация на потреблението, съоръженията за съхраняване на енергия или други ресурси като алтернативи на разширяването на системата и др. При изготвяне на 10-годишния план за развитие на преносната мрежа операторът се съобразява и с инвестиционните планове за съоръжения за съхранение на природен газ.