През следващите години държавите членки на ЕС трябва масово да увеличат капацитета си за производство на енергия от променливи възобновяеми източници, като вятър и слънце, което на свой ред ще увеличи и нуждата от "гъвкавост" в електроенергийната система на ЕС. Това се казва в анализ на Института за енергиен мениджмънт.

Съвместен доклад на две агенции на ЕС - Европейската агенция по околна среда и Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори на ЕС - показва как държавите членки биха могли да използват синергиите от сътрудничеството помежду си, за да отключат гъвкавост и да повишат енергийната сигурност, като същевременно допринесат за дългосрочната климатична неутралност на континента. Ключовите лостове включват по-добро трансгранично планиране и прогнозиране, засилено използване на междусистемните връзки, както и финансови стимули и надеждна информация за потребителите на електроенергия, за да адаптират потреблението си спрямо системните нужди.

С постигането на целта на ЕС за 2030 г. за дял на възобновяемите енергийни източници в крайното енергийно потребление от 42,5% (в сравнение с 22% през 2021 г.), през това десетилетие ще се наблюдава ускорена декарбонизация на електроснабдяването в ЕС. В съвместен доклад на ACER и Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) се подчертава необходимостта от удвояване на "гъвкавостта" на европейската енергийна система, за да се поддържа темпото на нарастване на възобновяемите енергийни източници от променливи източници, като вятър и слънце.

Гъвкавостта е способността на енергийната система да се адаптира към колебанията в производството и потреблението на енергия. Гъвкавостта може да бъде осигурена в различни времеви рамки, като дни, седмици или сезони, и чрез различни технологии. Понастоящем голяма част от гъвкавостта се осигурява от газови централи с върхово производство, но с прехода към чиста енергия са необходими други видове ресурси за гъвкавост както от страна на търсенето, така и от страна на предлагането. Посрещането на предизвикателството за гъвкавост улеснява внедряването на възобновяеми енергийни източници и носи ползи за европейските държави членки и потребителите.

3eNews