Производството и потреблението на електроенергия продължават да нарастват от началото на годината до 18 юли. Салдото (износ-внос) намалява, но все още запазва висок положителен резултат.

Участието на базовите централи също се подобрява. По-добри са и данните за дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), както в преносната, така и в разпределителната мрежи, макар че остават на минус и то за доста дълъг сравняван период.

Лидер по участие все още са водноелектрическите централи (ВЕЦ), независимо от слабата промяна на данните в посока на понижение. Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България (1.01.2021 г. - 18.07.2021 г.) спрямо аналогичния период на 2020 г.

Производството на електроенергия за сравнявания период е в обем от 24 859 663 MWh, кето представлява повишение с 10.66 % (ръст от 10.43 % отчетени преди седмица), спрямо същия период на предходната 2020 г., когато ЕСО отчете 22 464 087 MWh.

Потреблението на електроенергия също продължава да се подобрява и достига до обем от 21 411 127 MWh, което е повишение с 4.13 % (отчетено увеличение с 3.85 % преди седмица). През сравнявания период на миналата година потреблението на електроенергия е възлизало на 20 561 141 MWh.

Салдото (износ-внос) продължава да държи висок дял в процентно отношение, въпреки отчитаните изменения в посока надолу и за сравнявания период от началото на тази година до 18 юли е в обем от 3 448 536 MWh, което е ръст (плюс) с 81.22 % (плюс 83.73 % седмица по-рано). Година по-рано за посочения отчетен период салдото (износ-внос) е било в обем от 1 902 946 MWh.

Делът на базовите централи е доста по-добър за периода 01.01. - 18.07.2021 година до обем от 19 453 359 MWh, което е повишение с 5.38 % (плюс 4.94 % отчетени преди седмица), спрямо същото време на 2020 година. Според данните на ЕСО, тогава делът на базовите централи е бил в обем от 18 460 993 MWh.

Участието на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи все още остават на минус, въпреки че се наблюдава подобрение на данните.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа за сравнявания период на настоящата година е в обем от 725 095 MWh, което представлява спад със 7.84 % (минус 8.09 % седмица по-рано) в сравнение със същия период на 2020 г., когато делът на ВЕИ е достигал до обем 786 790 MWh.

По-лошите показатели за 2021 г. в частност се дължат на намаленото участие вятърните (минус 11.41 %) и фотоволтаични (минус 3.38 %) мощности, както и на биомасата (минус 1.56 %).

3e-news.net