За устойчивото развитие и отговорното отношение към околната среда, разговаряме с инж. Христин Илиев, директор на "Топлофикация Бургас".

- Инж. Илиев, представете накратко "Топлофикация Бургас" на нашите читатели. Каква е ролята на предприятието за енергийната независимост и сигурност на България?

"Топлофикация Бургас" е сред водещите и най-модерни топлофикационни предприятия в България. Създадена е през 1982 г. като поделение "Топлофикация" на СМЕК "Балканбас" Сливен с предмет на дейност производство и реализация на топлинна енергия, поддръжка и експлоатация на газопроводи ниско налягане и котлоагрегати на гориво природен газ. През 1991 г. е преобразувано в дружество с ограничена отговорност "Топлофикация - Бургас" с едноличен собственик държавата, а през 1996 г. в еднолично акционерно дружество. Като такова предприятието осъществява своя предмет на дейност и функционира до 2005 г. След приватизационна продажба "Топлофикация - Бургас" се явява еднолично акционерно дружество с 100% частна собственост. Дейността на предприятието обхваща производство и пренос на топлинна енергия и други дейности и услуги, обслужващи основните дейности като разпределение и продажба на топлинна енергия, производство и продажба на електрическа енергия, поддръжка и експлоатация на газопроводи ниско налягане и котлоагрегати на гориво природен газ и биомаса.

Централизираното топлоснабдяване е един от най-ефективните начини за снабдяване с топлинна енергия и е значим фактор за спестяване на първична енергия. Както "Топлофикация Бургас", така и всички останали предприятия в София, Пловдив, Варна, Русе, Плевен, Перник, Враца и Сливен сме гарант за качествено доставяне на топлинна енергия както на потребителите, така и за индустрията. Преди повече от 15 години голяма част от тях бяха единствено съоръжения за производство на топлинна енергия. Днес, след направени значителни инвестиции вложихме средства в газови двигатели и газотурбинни модули за производство и на електрическа енергия. Всички ние сме важна част устойчивото енергийно развитие на България и чрез дейността ни се запазва енергийната независимост и сигурност на страната ни.

- Какво е мнението Ви за сегашното състояние на енергийния сектор у нас? Какви са перспективите пред неговото развитие?

Европейската зелена сделка поставя пред енергийният сектор както в Европа, така и в България големите предизвикателства. Постигането на целта за рязко намаляване на въглеродните емисии до 2030 г., няма да се случи без цялостна трансформация на сегашната енергийна система. Това може да доведе до сериозни социални и икономически проблеми. За осъществяването на плавен и справедлив енергиен преход в България са необходими дългосрочни стратегически решения в областта на енергетиката. Те трябва да бъдат базирани на задълбочен анализ на възможностите, които имаме като държава, защото когато говорим дза производството на енергия, ние сме една от четирите най-зависими от въглищата страни в ЕС . Необходимо е да се направи точна оценка на разходите които ще ни коства тази трансформация с други думи, колко ще струва декарбонизацията на нашата енерггетика.Смятам, че наред с това да се потърсят и решения които да повишат сигурността на енергийните доставки и енергийната ефективност на цялата българска икономика. Смятам че българската енергетика може да има три стълба, на които да се опира -развитие на възобновяеми енергийни източници , атомните мощности и природния газ. Считам, че поне на този етап газът ще има роля на преходно гориво за осъществяване на плавен и справедлив преход.

Не само като директор на топлофикационно предприятие, но и като дългогодишен енергиен експерт, смятам, че България трябва да отстои позицията си за запазване на всичките си работещи въглищни централи за производство на енергия. Разбира се, за изпълнение целите на ЕС са необходими инвестиции в закупуване на нови съоръжения при използването на природен газ.

Важно място в цялостната европейска политика в областта на енергетиката продължават да заемат възобновяемите енергийни източници /водна, вятърна, слънчева, геотермална и енергия от биомаса/. В последните години наблюдаваме трайна тенденция за увеличаване на използването им. Те са местен енергиен ресурс, от които трябва да се възползваме, с цел намаляване на емисиите по разходоефективен и икономически начин. Ние вече направихме крачка към добавянето на възобновяеми енергийни източници и по-конкретно биомаса. Освен това, потенциалната енергия от биогорива представлява голям процент от глобалното потребление на енергия и е сериозно залегнала в политиката на Европейския съюз за опазване на околната среда и подобряване качеството на въздуха.

- Какви са настоящите планове в дейността на "Топлофикация Бургас"?

Целият екип на "Топлофикация Бургас" работи за реализирането на екологичната политика, в контекста на Европейската зелена сделка. През годините ние сме били активен участник в целите на националното и местно ниво за намаляване на въглеродните емисии и опазването на околната среда. С годините сме изградили доверие и добра комуникация с институциите в целите за развитието на града ни. За нас акцент ще продължава да бъде производството на чиста енергия от природен газ и биогорива.

През годините сме предприели конкретни мерки за опазването на околната среда и чистия въздух. Сред ключовите приоритети в екологичния подход и непрекъснатото подобряване на работата са ефективното използване на енергията, проактивният подход към предизвикателствата на климатичните промени и извършването на екологичен мониторинг. За нас е важно гарантирането на здравето и безопасността на служителите .

Ще продължаваме да извършваме подобрения на съоръженията с оглед свеждане до минимум на авариите. През летните месеци успешно приключихме годишния планов ремонт по топлопреносната мрежа и абонатните станции. Обстоен оглед и подобрения бяха направени както на мощностите, така и на трасетата. Искрено се надяваме отоплителен сезон 2021/2022 г. да бъде успешен и да премине без големи аварии.

- Според Вас какви конкретни действия трябва да се предприемат за справяне с енергийните и екологични предизвикателства в България?

С цел намаляване на въглеродните емисии е необходимо да се прилагат новаторски технологии и да се работи за повишение на енергийната ефективност. Поетапно трябва да се преминава към използване на възобновяеми енергийни източници за бита и промишлеността и замяна на въглищата с природен газ. Това ще бъде дълъг и труден път, защото в момента за производството на енергия у нас в най-голям процент се използват въглищата. Преминаването към алтернативните горива ще доведе до подобряване на качеството на въздуха и опазването на околната среда в съответното населено място, тъй като водят със себе си редуциране на емисиите на замърсители, получавани при изгарянето на твърдите изкопаеми горива. Смятам, че трябва да се възползваме от възможностите, които имаме. За справянето с енергийните и екологичните предизвикателства е необходимо интелигентното и ефективно използване на енергията. Прилагането на тези решения е потенциален двигател за постигане на висока енергийна ефективност и изпълнение на амбициозните цели на Европа за постигане на нисковъглеродно производство.