"Сътрудничество на всички участници в публичния и частния сектор е от изключителна важност за справяне с жизненоважния проблем, свързан с промяната на климата", споделя Диляна Якова, мениджър регулации и устойчиво развитие във Филип Морис България. Историческата трансформация, през която преминава Филип Морис Интернешънъл, компания с над 170-годишна история на успешен традиционен бизнес, в посока изграждане на бъдеще, в което цигареният дим е само спомен, дава отражение на целите на компанията, свързани с устойчивото развитие. В разговор за връзката между изграждането на бездимно бъдеще и грижата за климата, както и за препятствията по пътя към намаляване на въглеродния отпечатък, Диляна Якова споделя за важността от диалог и сътрудничество на всички нива в обществото.

Диляна Якова, мениджър регулации и устойчиво развитие във Филип Морис България

Снимка: Филип Морис България

Бяхте част от WebIt в панела: "Устойчиво развитие: Мит или реалност". Как бизнесът става част от дискусията, посветена на жизненоважната тема, свързана с промяната на климата?

Днес, изменението на климата засяга вече всички и всеки аспект от живота и именно бизнесът е този, който може да допринесе най-много за справянето с една от най-значимите кризи на нашето съвремие. Бидейки компания с мултинационален обхват, във Филип Морис Интернешънъл (ФМИ), вярваме, че нашата роля в усилията за намаляване на екологичния отпечатък е съществена. Сигурни сме, че изменението на климата не може да бъде решено с индивидуални стъпки, а то изисква усилията и сътрудничеството на всички участници в публичния и частния сектор с цел да се постигнат реално глобалните цели за намаляване на емисиите на парникови газове (ПГ).

ФМИ от своя страна е в челните редици на усилията за опазване на климата, като е признат за лидер в прехода към въглероден неутралитет - през 2020 г. ФМИ беше една от само 10 компании в света, получили престижната оценка "Тройно A" за лидерство в екологичната устойчивост от CDP (благотворителна организация с нестопанска цел, която управлява глобалната система за екологична прозрачност и оповестяване) и запази позицията си в списъка на А-оценки на CDP за седма поредна година.

За да запазим тази лидерска роля, наскоро компанията преразгледа целите и ангажиментите си, свързани с декарбонизацията. Нашият план за ниско въглероден преход е част от цялостната ни стратегия за устойчиво развитие и е основата за постигане на тези ревизирани амбициозни въглеродни цели - да постигнем въглеродна неутралност във всички наши директни дейности до 2025 г. и в цялата ни верига на стойност до 2040 г.

Какви са стратегиите, които интернационалните компании следват, за да адаптират целите си за устойчиво развитие към локалния пазар?

Във Филип Морис България (ФМБ) се опитваме да приложим глобалните насоки и програми с мисъл за местния принос, който те биха имали, и адаптация спрямо местния контекст. В противен случай смятаме, че тези глобални цели и насоки биха звучали шаблонно и изпразнени от смисъл.

Например глобалната кампания срещу замърсяването с фасове, която по съществото си е релевантна навсякъде по света и е наречена "Светът ни не е пепелник" ("Our world is not an ashtray"), ние я нарекохме на български #ПромениКартинката, което е много положително и многопластово послание. Чрез широкообществена медийна кампания ние се стремим да събудим екосъзнанието на хората и в дългосрочен план да постигнем промяна в поведението на потребителите, така че да изхвърлят цигарените си фасове в предназначените за общия битов отпадък места.

Социалното въздействие на компанията върху общностите, с които работим и живеем, е друго важно направление в стратегията за устойчиво развитие на ФМИ и в различните страни, където ФМИ присъства, се осъществяват най-различни програми. Местната програма на ФМБ, която отразява усилията на компанията в посока за грижа за местните общности, като една от целите в Глобалната ни стратегия за устойчиво развитие, е "Забавно лято, грижовна есен". През 2021 г. за седма поредна година Фондация "BCause: в помощ на благотворителността" реализира програмата цел да подкрепя тютюнопроизводителните общности в няколко области за развитие: образование, здравна грижа и предприемачество. Програмата включва следните компоненти: Образователно-приключенски академии за деца в училищна възраст, обучение за учителите в тези райони за методите на неформалното образование, Академия за местни предприемачи за стартиращия местен бизнес и медицински прегледи за възрастните хора. Всички дейности се осъществяват в тютюнопроизводителните региони в България - Благоевград, Кърджали, Силистра, Хасково и Шумен.

Как ФМБ инвестира в създаването на устойчиви решения за бъдещето на България?

Над един милиард мъже и жени по света продължават да пушат и според прогнозите на Световната здравна организация, през 2025 г. това число ще остане непроменено. Държавите въвеждат различни регулаторните мерки, за да постигнат устойчиви решения, целящи намаляване на този брой, а в тази връзка и на заболяванията, свързани с тютюнопушенето. Тези мерки имат ограничен ефект и не са достатъчни за решаване на този глобален проблем. Затова вярваме, че компании като ФМИ имат водеща роля и могат да допълнят усилията на правителствата в тази област чрез разработване на алтернативи на конвенционалните цигари, които имат потенциала да намалят вредата за потребителите.

Какви послания за диалог отправя компанията към властта и граждански сектор по отношение на политиката си за устойчиво развитие?

За да успеем да постигнем целта за свят без цигарен дим, да намалим вредата от тютюна и да спомогнем за подобряване на общественото здраве, е необходимо по-голямо разбиране и сътрудничество от страна на правителствата и държавните органи що се отнася до регулаторната предвидимост и прозрачното създаване на политики, които да дават шанс на иновациите и научнообоснованата информация, когато говорим за намаляване на вредата от тютюнопушенето и даване път на алтернативите. Т.е. трябва хората - пълнолетните потребители, да са в центъра на политиката, а не самоцелното създаване на ограничителни политики.

Търсим също и разбиране от обществото като цяло и медиите като проводник на достоверни научни данни, така че пълнолетните пушачи да имат пълна и точна информация, за да могат да направят своя избор за преминаване към алтернативи без горене ако иначе няма да спрат пушенето.

Трансформацията на ФМИ стъпва на наука и факти. Живеем във време на дезинформация. По какъв начин дезинформацията рефлектира върху устойчивото развитие?

Не бихме могли да се развиваме без науката и технологиите и те наистина са в основата на нашата трансформация във ФМИ. От 2008 г. насам инвестираме в научни изследвания за разработване на бездимни продукти, върху които работят повече от 4000 учени от световна класа.

Вярваме, че диалогът във всяко едно отношение трябва да се стъпва върху факти и научни доказателства.

Нещо, което прави впечатление напоследък е широкото говорене за Зелената сделка, докато в същото време проучване, проведено от изследователския център "Тренд" показва, че повече от 70% от българите не са запознати с целите на Зелената сделка и Плана за декарбонизация на ЕС. Това е именно липсата на конструктивна информация, която може да доведе до недоразумения и заблуди. Затова властта, бизнес лидерите и гражданският сектор трябва да променят говоренето и начина, по който разясняват идеята за Зелената сделка, за да може обществото и всеки човек да разберат акцентите й. А целта й е много проста - да спасим света от безвъзвратните опустошителни климатични промени чрез превръщане, поне на Европа, на неутрална територия по отношение на нетни емисии на парникови газове до 2050 г.

Така Зелената сделка всъщност дава възможност на всички - държавата, бизнеса и всеки един от нас да преминем към нови, по-малко енергоемки, високотехнологични икономика и бъдеще. Някои наричат този преход "третата индустриална революция" и може би наистина е така, но тя вече е свързана с устойчивото развитие, а Зелената сделка е планът за постигане на това устойчиво бъдеще.

Как компания от мащаба на ФМИ структурира своите цели за устойчиво развитие? Когато говорим за устойчивост, имаме предвид създаване на дългосрочна стойност, като същевременно минимизираме отрицателните външни ефекти, свързани с нашите продукти, операции и верига на стойност.

Така устойчивото развитие днес е неразривна част от бизнес стратегията на компанията и се основава на четири стълба, които диктуват какво произвеждаме, как работим и как управляваме нашите социални и екологични въздействия. Тези четири направления са:

  1. Инвестиции и комерсиализация на иновативни продукти, които са алтернатива на традиционните цигари и тютюнопушенето и които могат да намалят вредата за потребителите.
  2. Отговорна комерсиализация на нашите продукти и бизнес операции в съответствие с всички регулации и обществени очаквания.
  3. Непрекъснато подобряване на нашето социално въздействие и ангажираност със социални въпроси, като социално-икономическото благополучие на общностите, отглеждащи тютюн, здравето, безопасността и благополучието на всички наши служители на работното им място.
  4. Фокусиране върху екологични въпроси като опазване на климата, предотвратяване на замърсяването с отпадъци и интегриране на екодизайн и концепцията за кръгова икономика в разработването на нашите продукти.

В тези основни направления се избират и каузите, зад които заставаме в различните страни, където компанията развива бизнеса си, като се стремим да отчетем и местния контекст и отпечатък на тези програми, така че ефектът да бъде наистина смислен за целевата аудитория и обществото като цяло.

 

Материалът е публикуван с подкрепата на Филип Морис България