Разходите за персонала в Българска народна банка за 2019 г. са 32 496 хил. лв., като се увеличават с 2933 хил. лв., или с 9.9% спрямо утвърдените за 2018 г. средства, и представляват 28.8% от общите разходи на Банката. Това се посочва в Бюджета на институцията за новата година.

Разходите за персонала включват разходи за списъчен състав, разходи за провизии на задълженията към персонала по МСС 19 "Доходи на наети лица" и разходи за несписъчен състав. Предвидените средства за списъчния състав са в размер на 31 298 хил. лв., като се увеличават спрямо 2018 г. с 2803 хил. лв., или с 9.8%.

Изменението е формирано от увеличение на средствата за възнаграждения на списъчния състав, които са планирани в размер на 31 164 хил. лв., увеличени спрямо предходната 2018 г. с 2669 хил. лв., или с 9.4% (9% за служителите и 0.4% за членовете на Управителния съвет). Нарастването включва увеличение с 0.4 хил. лв. вследствие на промяна на минималната работна заплата за страната; с 3.6 хил. лв. (0.01%) за доплащане за по-висока лична квалификация; със 175 хил. лв. (0.6%) за доплащане за придобит стаж и професионален опит; с 1442 хил. лв. (5%) за кариерно развитие на служителите; с 936 хил. лв. (3.4%) за постигане на 5%.

Предвижданото увеличение на заплатите на служителите целѝ осигуряване на конкурентоспособност на пазара на труда с цел наемане и задържане на необходимия за изпълнението на функциите на Банката висококвалифициран персонал от банкови специалисти. Взето е предвид и предвиденото увеличение на заплатите в бюджетния сектор с 10%, спрямо който Банката следва да предлага не по-лоши условия на заплащане на труда с оглед поддържане на необходимите специалисти. Възнагражденията на служителите в БНБ не може да са по-ниски от тези на служители със сходни функции в други банки. Проведеното проучване на нивата на възнаграждения в банките към 1 юли 2018 г. показва, че постигнатите през 2018 г. средни общи месечни възнаграждения на служителите на БНБ по групи персонал са съизмерими с възнагражденията на служители със сходни функции в банките.

Във връзка с това месечните възнаграждения на членовете на Управителния съвет се определят, както следва: 16 849 лв. за управителя; по 14 442 лв. за подуправителите и по 4814 лв. за другите членове.