Бъдещите пенсионери ще имат право на избор, по какъв начин да получават пенсиите си, натрупани в партидите на Универсалните пенсионни фондове (УПФ). Това е заложено в промени в Кодекса за социалното осигуряване, разказа председателят на "Ен Ен" Универсален пенсионен фонд Анастас Петров по време на конференция, посветена на "Предизвикателствата пред пенсионната система в България. Засилване на ролята на втория и третия стълб".

Една от най-съществените промени е въвеждането на гаранция, че към момента на пенсиониране във всяка лична партида в УПФ ще има определен размер натрупани средства. За тази цел ще бъде създаден резерв.

Три групи бъдещи пенсионери

Характерно за фазата на изплащане е, че ще разделя клиентите на УПФ на три групи, в зависимост от това, каква пенсия ще получават. В основата на разделението ще бъде минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, която в момента е 250 лв., а от догодина ще бъде 300 лева.

"При размер на пожизнена пенсия, която УПФ ще изплаща над 17% от минималната пенсия човек ще може да получи пожизнено плащане", обясни Анастас Петров. Той допълни, че ако средствата по партидата не са достатъчно, за да може да има подобно плащане, човек може да получи парите си разсрочено. В случай, че в партидата има твърде малко, натрупани средства пенсионерът ще може да получи парите си еднократно или разсрочено в рамките на 1 година.

Няколко вида пожизнени пенсии:

За да изпълни условията за получаване на пожизнена пенсия по пратидата на клиент на УПФ трябва да са натрупани суми, гарантиращи изплащането на пенсия не по-ниска от 15% от минималната пенсия.

Пожизнена пенсия с гарантиран период на изплащане

Бъдещите пенсионери ще могат да изберат пенсия с гарантиран период на изплащане или без такъв период. Този срок ще се определя от правилника на пенсионния фонд, в който са се осигурявали.

В случай, че човек избере първия вариант - с гарантиран период на изплащане, при смърт неговите наследници, ще продължат да получават плащанията до изтичането на този срок. Законът не определя, колко дълъг може да е той.

Пожизнена пенсия с гарантиране на размера на първото плащане

Бъдещите пенсионери ще могат да изберат и вариант, в който минималният гарантиран размер на пенсията да бъде не по-нисък от първата отпусната пенсия.

Изчислението на пенсията ще бъде извършвано на основата на действителната, натрупана сума в партидата, с очакваната продължителност на живота и технически лихвен процент. Ще бъде прилаган и определен коефициент на намаление на сумата, който ще отразява цената на гаранцията.

Пожизнена пенсия с гарантиран размер на основата на брутните вноски

Минималният гарантиран размер на тази пенсия ще бъде равен на този, изчислен на базата на брутните вноски, постъпили по партидата му (във фазата на натрупване), технически лихвен процент от 0% и очакваната продължителност на живота. Първоначалният размер на пенсията ще бъде изчислен на основата на действително натрупаните в партидата средства. Размерът на тази пенсия би могъл да варира в зависимост от доходността, но не може да пада под определения минимум.

Пожизнена пенсия, предшествана от срочен анюитет

Таква пенсия ще може да бъде отпускана, при положение, че не е по-ниска от 15% от минималната пенсия.

Този вид пенсия ще зависи до голяма степен от това как човек вижда животът си след пенсионирането. Ако, например иска да продължи да работи и да получи в началото на пенсионирането си по-малки плащания от УПФ, за да му останат повече средства в бъдеще, когато може да се разболее. Възможен е и обратния вариант, ако младият пенсионер иска повече средства, за да обърне повече внимание на хобитата си и сметне, че в бъдеще няма да са му нужни много средства.

"Предвижда се пенсиите да бъдат изплащани от хъб, който е създаден като част от УПФ", разказа още Петров. По думите му за тази цел вече има специална регламентация, която предвижда този фонд да се управлява по начин, по който се ръководят пенсионните резерви.

Ще бъде създаден и резерв за гарантиране на пожизнените пенсии. Разсрочените плащания ще бъдат извършани за период, който клиентите сами изберат.

"Ще имаме задължение да актуализираме пенсиите всяка година, като актуализацията не трябва да бъде с по-малко от 50% от разликата между техническата лихва, която се използва при калкулацията на анюитета и действителната постигната доходност", каза още експертът.

Проектът предвижда и завишени изисквания към минималния размер на капитала на пенсионните дружетсва. В момента той е 5 млн. лв., когато започне фазата на изплащане той ще бъде повишен на 7,5 млн. лева.

Що се касае до техническия лихвен процент - той се определя от Комисията за финансов надзор и е еднакъв за всички.

Коефициент на редукция

Що се касае до най-обсъжданата тема в пенсионната система момента - коефициента на редукция, с който се намалява държавната пенсия на лицата, които са имали осигуряване в УПФ. Анастас Петров обясни, че при изчислението му се взимат само доходите от 2000-а насам. Това означава, че като се спази формулата и се направи калкулация - излиза, че лицето през целия си осигурителен стаж е било член и на УПФ, каза той. И допълни, че това не е така, защото тези фондове съществуват от 18 години насам, а първите пенсионери трябва да са имали 36 години осигурителен стаж.

"За да е справедливо изчислението трябва да са отчетени периодите преди създаването на пенсионните фондове. Нужно е и да бъде отчетена вноската, която държавата е правила като осигурител (12% за периода от 2009-а до 2015 г.). Трябва и да се отчетат периодите, в които не са постъпвали вноските в универсален фонд като майчинство, безработица или болнични. Това е така, защото в капиталовите фондове пенсията зависи от натрупването", обобщи експертът.