Разходите на Българската народна банка (БНБ) за 2020 г. по линия на банковия надзор, платежния надзор и дейността по преструктуриране на кредитни институции, възлизат на около 14.5 млн. лева. Това сочат прогнозните изчисления на БНБ  за размера на тези разходи, базирани на фактически извършените разходи до края на юни 2020 година.

Окончателният размер на разходите, които поднадзорните лица ще платят през 2021-а, ще бъде определен на база на фактически извършените от БНБ съответни разходи за 2020 година.

Припомняме, че през октомври 2020-а стана ясно, че БНБ възнамерява да премине към модела на Европейската централна банка (ЕЦБ) на финансиране на надзорната си дейност, като ще събира такси от търговските банки.

"Досега дейностите по осъществяването на банковия надзор и работата, свързана с преструктуриране на банки, бяха финансирани чрез монетарния доход на БНБ. От 2021 г. БНБ преминава към принципа на ЕЦБ и ЕСП за финансиране на съответните дейности чрез събирането на такси от кредитните институции", информираха в последния бюлетин на Асоциацията на банките подуправителите на Централната банка Радослав Миленков и Калин Христов.

Днес от Централната банка съобщиха, че управителният съвет на БНБ е приел Наредба № 40 за определяне на размера на таксите за покриване на административните разходи на БНБ, произтичащи от функциите по надзор и преструктуриране.

Методиката за определяне на размера на таксите, дължими от поднадзорните лица, е съобразена с модела, прилаган от Европейската централна банка, допълват от институцията.

Разходите на БНБ по линия на банковия надзор и дейността по преструктуриране се покриват с такси от кредитните институции, като 10% от годишните разходи се разпределят поравно между задължените лица, а останалата част от разходите се разпределя в зависимост от пазарния дял на банките и техния рисков профил, с прилагане на тегло от 50% за двата показателя.

Разходите на БНБ за платежния надзор се разпределят между поднадзорните лица като 10% от годишните разходи се разпределят поравно между тях, а останалата част от разходите се разпределя пропорционално на дела на съответния задължен субект при прилагане на следните показатели - "Брой извършвани дейности", "Общо активи" и "Брой представители", с относително тегло съответно от 50%, 45% и 5 на сто. Подбраните показатели са съобразени със съответните специфики при извършване на платежния надзор.