Банките отчитат затягане на кредитните стандарти и на другите условия по кредитите. Това е записано в Икономическия преглед на Българската народна банка (БНБ) за третото тримесечие на годината.

Обобщените претеглени резултати от Анкетата за кредитната дейност на банките за второто тримесечие на 2020 г. показват значително затягане на стандартите при одобряването на молби за кредит от предприятия и домакинства, като най-съществено е затягането при потребителските кредити.

Затягане се наблюдава по отношение на всички условия по кредитите за фирми и домакинства, с изключение на таксите и комисионите.

Основно влияние за по-строгата кредитна политика (кредитни стандарти и условия) са оказали влошаването на макроикономическата среда и по-ниската склонност на банките да поемат риск, допълват от БНБ.

"В по-ниска степен за затягане на кредитната политика са допринесли неблагоприятните перспективи за пазара на жилищата, понижената оценка за платежоспособността на кредитополучателите, влошеният бизнес климат в отраслите с голям дял в кредитния портфейл и по-високият риск, свързан с обезпечението", разясняват експертите.

Очакванията на банките за третото тримесечие на 2020 г. са стандартите за предоставяне на фирмени кредити допълнително да се затегнат спрямо периода април - юни 2020 г. Същевременно по отношение на домакинствата се очаква известно разхлабване на стандартите, по-силно изразено при жилищните кредити.

Търсенето на кредити

Започналата от март 2020 г. тенденция към забавяне на растежа на кредита за фирмите и домакинствата се запази и в периода от юни до август, отчита БНБ. Към август той възлезе на 4.3% на годишна база при 7.4% в края на 2019-а.

Уточняваме, че кредитите представляват основна част от вземанията на банките от неправителствения сектор с дял от 97.3% средно за последните 12 месеца към август 2020-а.

Според Централната банка влошената макроикономическа среда, по-слабото вътрешно и външно търсене на стоки и услуги и несигурността относно бъдещите доходи на домакинствата и печалби на фирмите във връзка с пандемията от COVID-19 са имали ограничаващ ефект върху търсенето на кредити.

Допълнително растежът на кредита беше ограничен поради фактори по линия на предлагането, уточняват от БНБ.

Същевременно използването от фирмите и домакинствата на възможността за разсрочване на кредитни задължения по Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества - финансови институции (така наречения частен мораториум) е потенциален фактор, който подкрепя растежа на кредита, допълва БНБ.

Към август 2020 г. растежът на кредита на фирмите се забави до 2.2% на годишна база (5.9% през декември 2019 г.). Основен принос за тази динамика имаше овърдрафтът и в по-ниска степен кредитите без овърдрафт, разясняват от БНБ.

При новоотпуснатите фирмени кредити

се наблюдаваше повишение на обемите в периода юни - август, като увеличение бе отчетено при новите кредити във всички валути. Същевременно се запази тенденцията от началото на 2020 г. към увеличение на дела на кредитите в левове в общия размер на новоотпуснатите кредити на фирмите за сметка на свиването на дела на тези в евро. 

При кредита за домакинства

също се запази тенденцията от март 2020 г. към забавяне на годишния растеж, който през август възлезе на 7.4% (9.5% в края на 2019 г.) и остана по-висок от растежа на кредита за фирмите.

По-ниски темпове на нарастване на кредита бяха отчетени, както при потребителските, така и при жилищните кредити, като по-съществено бе забавянето при кредитите за потребление. Динамиката на другите кредити за домакинствата продължи да се определя главно от изплащанията от страна на правителството на кредити, отпуснати по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, надхвърлящи обема на новите кредити по тази програма.

При новоотпуснатите потребителски и жилищни кредити се наблюдаваше повишение на обемите в периода юни - август 2020 г., като по-съществено бе увеличението на новите потребителски кредити.

"Известно влияние за по-високия размер на новите потребителски кредити най-вероятно оказват отпуснатите кредити по Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19, които според данни на Българската банка за развитие за периода април - септември възлизат на близо 80 млн. лв.", коментират от Централната банка.

Очакванията на експертите са през последното тримесечие на 2020 г. и първото тримесечие на 2021 г. формирането от спестявания с предпазен мотив да продължи да допринася за сравнително висок темп на нарастване на депозитите в банковата система, а при кредита за неправителствения сектор очакваме допълнително забавяне на годишния растеж, допълват от БНБ.