Състоянието на системите за финансово управление и контрол е добро, показа одит на Сметната палата на отчета за изпълнението на държавния бюджет на България за 2019-а.

"Функционират ефективни контролни механизми и процедури за текущо наблюдение на съставянето, изпълнението и отчитането на държавния бюджет", твърдят одиторите.

Анализът показал, че за периода 2017 г. - 2019 г. се наблюдава тенденция на увеличаване на приходите и разходите по държавния бюджет и вноската на страната в бюджета на ЕС. Бюджетното салдо и през трите години е отрицателно.

През 2019-а дефицитът по Консолидираната фискална програма възлиза на 1,152 млрд. лв., като отчетените приходи са с 11,1 на сто повече, а отчетените разходи с 14,4 на сто повече спрямо предишната година.

Одитната институция публикува и резултатите от проверката си на отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019-а.

"При изготвянето, одобряването и представянето на отчета за изпълнение на бюджета на НЗОК за 2019 г. са спазени нормативните изисквания, с изключение на неспазване разпоредбата на чл. 30, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗО за внасяне на отчета чрез министъра на здравеопазването и Министерски съвет в Народното събрание и приемане с решение от Народното събрание", става ясно от заключението на одиторите.