За първи път през последните две години броят на осигурените лица, сменящи фонда си за втора пенсия, продължава да нараства, но в същото време темпът на повишаване се забавя. Към 31 март 2023 година в трите вида фондове са осигурени 4 927 780 лица, от които 3 960784 лица в универсалните пенсионни фондове (УПФ), 322 466 лица в професионалните пенсионни фондове (ППФ) и 644 530 лица в доброволните пенсионни фондове (ДПФ).

През януари-март 122 772 осигурени за втора пенсия лица са подали заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг. В сравнение със същия период на миналата година, техният брой нараства с 5.97% от 115 442 лица или със 7 330 лица повече. Одобрение за промяната, обаче, са получили общо 97 482 осигурени лица от всички подали заявления, а отказ 22 568*. В сравнение с първото тримесечие на 2022 година техният брой се е увеличил с 1 561 лица от общо 95 921 лица или нарастване с 1.63 на сто. Това става ясно от обобщените данни на Комисията за финансов надзор (КФН) от представените от пенсионноосигурителните компании (ПОК) междинни тримесечни отчети.

На годишна база, обобщените данни на КФН показват, че през цялата 2022 година общо 360 347 лица са сменили фондовете си в сравнение с 304 775 лица през 2021 година или с 18.23% повече. Ако темпът на нарастване на броя на променящите фонда си се запази, какъвто е през януари-март 2023 г., най-вероятно в края на годината общият брой на променилите фонда си за втора пенсия ще спадне с малко над 11 процента. Това означава, че вече е налице намаляване на броя на осигурените за втора пенсия, които сменят фондовете си, търсейки по-изгодни условия за парите си.

На какво се дължи това най-вероятно ще стане ясно следващата година по същото време, но една от основните причини е силната конкуренция между 10-те ПОК, работещи на българския осигурителен пазар.

Смяната по фондове

През отчетния период броят на лицата, променили участието си в универсалните пенсионни фондове (УПФ), е 90 367, а броят на променилите участието си в професионалните фондове (ППФ) - 6 603 лица. Най-малко осигурени лица са променили участието си в доброволните пенсионни фондове (ДПФ) - 512 броя. Относителният дял на лицата, променили участието си, спрямо средния брой осигурени лица в УПФ е 2.28 на сто, в ППФ - 2.05 на сто и в ДПФ - 0.08 на сто.

За сравнение, година по-рано, променили участието си в УПФ са 87 476 лица, а броят на променилите участието си в ППФ - 6 350 лица. Най-малко осигурени лица са променили участието си в ДПФ - 2 095 лица. Относителният дял на лицата, променили участието си, спрямо средния брой осигурени лица в УПФ е 2.25 на сто, в ППФ - 2.00 на сто и в ДПФ - 0.32 на сто.

Подадени заявления и получени откази

Любопитна и малко изненадваща се оказа статистиката за подадени заявления за промяна на участие и получени откази във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване през I-вото тримесечие на 2023 г.:

- за УПФ подадените заявления за смяна са 113 193 броя, получени са откази за 19 892 броя, което представлява 17.57% от всички подадени заявления;

- за ППФ са подадени 8 866 заявления, а са отказани на 1 924, което представлява 21.70%;

- за ДПФ са подадени 713 заявления, а са отказани на 752, което представлява 105.47% (По едно подадено заявление за прехвърляне на средства в ДПФ могат да бъдат получени повече от един откази, в случай че осигурено лице желае прехвърляне на средства от няколко осигурителни договори). .

Общата сума на прехвърлените средства на осигурени лица

с променено участие през първото тримесечие на годината, е 411 747 669 лв., в т. ч. 379 407 189 лв. в УПФ, 30 418 348 лв. в ППФ и 1 922 132 лв. в ДПФ. Общият размер на прехвърлените средства в сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. е нараснал с 47 901 722 лв. или с 13.16 на сто. Относителният дял на прехвърлените средства, спрямо средния размер на нетните активи на УПФ е 2.23 на сто, на професионалните - 2.20 на сто и на доброволните пенсионни фондове - 0.15 на сто. Средният размер на прехвърлените средства на едно осигурено лице, променило участието си през първото тримесечие на 2023 г., е 4 223,83 лв.

На годишна база, спрямо първото тримесечие на 2022 година, общата сума на прехвърлените средства на осигурени лица с променено участие, както вече посочихме, е нараснала с 5.97% (от 388 536 446 лв. година по-рано). При УПФ повишението е със 7.78% (от 352 044 057 лв.), при ППФ нарастването е с 10.85% (от 27 440 088 лв.) и в ДПФ е отчетено драстично понижение със 78.77% (от 9 052 301 лв.).

Класация на универсалните пенсионни фондове по привлечени осигурени и прехвърлени суми

Десетте УПФ през I-то тримесечие са привлекли 90 367 нови осигурени лица, а общата сума е 379 407 189 лева.

1. ЗУПФ "Алианц България" - привлечени нови 45 482 осигурени и 158 004 206 лева, като най-много са се преместили от УПФ "Доверие" (13 474). Напусналите ЗУПФ "Алианц България" са 17 824 осигурени и 78 554 167 лева;

2. УПФ "ДСК - Родина" - привлечени нови 27 889 осигурени и 109 235 058 лева, като най-много са се преместили от УПФ "Доверие" (8 707). Напусналите УПФ "ДСК - Родина" са 14 603 осигурени и 63 262 200 лева;

3. УПФ "Доверие" - привлечени нови 20 941 осигурени и 88 304 286 лева, като най-много са се преместили от УПФ "ДСК-Родина" (5 764). Напусналите УПФ "Доверие" са 21 164 осигурени и 92 355 464 лева;

4. "УПФ ОББ" - привлечени нови 8 256 осигурени и 37 772 891 лева, като най-много са се преместили от УПФ "Доверие" (2 922). Напусналите "УПФ ОББ" са 15 270 осигурени и 78 253 829 лева;

5. "УПФ - Бъдеще" - привлечени нови 7 119 осигурени и 19 530 877 лева, като най-много са се преместили от ЗУПФ "Алианц България" (2 512). Напусналите "УПФ - Бъдеще" са 1 103 осигурени и 7 012 192 лева;

6. УПФ "ЦКБ - Сила" - привлечени нови 6 781 осигурени и 31 947 457 лева, като най-много са се присъединили от УПФ "ДСК - Родина" (2 309). Напусналите УПФ "ЦКБ - Сила" са 5 205 лица и 27 657 965 лева;

7. УПФ "Топлина" - привлечени нови 3 335 осигурени и 8 801 063 лева, като най-много са се присъединили от УПФ "ДСК - Родина" (1 097). Напусналите УПФ "Топлина" са 1 888 осигурени и 5 163 377 лева;

8. УПФ "Съгласие" - привлечени нови 2 701 осигурени и 12 887 767 лева, като най-много са се преместили от ЗУПФ "Алианц България"(655). Напусналите УПФ "Съгласие" са 2 701 осигурени и 144 151 938 лева;

9. УПФ "Пенсионно-осигурителен институт" - привлечени нови 2 277 осигурени и 7 277 991 лева, като най-много са се присъединили от УПФ "Доверие" (480). Напусналите УПФ "Пенсионно-осигурителен институт" са 784 осигурени и 3 092 543 лева.

10. УПФ "ДаллБогг: Живот и Здраве" - привлечени нови 536 осигурени и 2 869 570 лева, като най-много са се присъединили от УПФ "Доверие" (10). Напусналите УПФ "ДаллБогг: Живот и Здраве" са 34 осигурени и 324 445 лева;

Класация на професионалните пенсионни фондове по привлечени осигурени и прехвърлени суми

Десетте ППФ през I-то тримесечие са привлекли 6 603 нови осигурени лица, а общата сума е 30 418 348 лева.

1. ППФ "Доверие" - привлечени нови 1 693 осигурени и 7 450 315 лева, като най-много са се присъединили от ППФ "ДСК-Родина" (443). Напусналите ППФ "Доверие" са 1 275 осигурени и 6 305 682 лева;

2. ЗППФ "Алианц България" - привлечени нови 1 148 осигурени и 5 083 505 лева, като най-много са се присъединили от ППФ "Доверие" (286). Напусналите ЗППФ "Алианц България" са 1 113 осигурени и 5 381 737 лева;

3. ППФ "ДСК-Родина" - привлечени нови 1 013 осигурени и 5 012 276 лева, като най-много са се присъединили от ППФ "Доверие" (575). Напусналите ППФ "ДСК-Родина" са 2 136 осигурени и 8 740 788 лева;

4. "ППФ ОББ" - привлечени нови 625 осигурени и 3 474 361 лева, като най-много са се присъединили от ППФ "Доверие" (173). Напусналите "ППФ ОББ" са 545 осигурени и 2 254 578 лева;

5. ППФ "ЦКБ - Сила" - привлечени нови 341 осигурени и 2 092 837 лева, като най-много са се присъединили от ППФ "Доверие" (104). Напусналите ППФ "ЦКБ-Сила" са 643 осигурени и 2 984 413 лева;

6. ППФ "Съгласие" - привлечени нови 266 осигурени и 1 116 455 лева, като най-много са се присъединили от ППФ "Доверие" (231). Напусналите ППФ "Съгласие" са 797 осигурени и 3 917 250 лева;

7. ППФ "Топлина" - привлечени нови 151 осигурени и 534 451 лева, като най-много са се присъединили от ППФ "Доверие" (44). Напусналите ППФ "Топлина" са 548 осигурени и 1 453 584 лева;

8. ППФ "ДаллБогг: Живот и Здраве" - привлечени нови 99 осигурени и 1 091 504 лева, като най-много са се присъединили от "ППФ - Бъдеще" (63). ППФ "ДаллБогг: Живот и Здраве" не са напускали осигурени и съответно не са прехвърляни средства;

9. ППФ "Пенсионноосигурителен институт" - привлечени нови 87 осигурени и 443 179 лева, като най-много са се присъединили от ППФ "Топлина" (23). Напусналите ППФ "ПОИ" са 264 осигурени и 1 084 562 лева.

10. "ППФ - Бъдеще" - привлечени нови 57 осигурени и 390 953 лева, като най-много са се присъединили от ЗППФ "Алианц България" (29). Напусналите "ППФ - Бъдеще" са 405 осигурени и 2 024 266 лева;

Класация на доброволните пенсионни фондове по привлечени осигурени и прехвърлени суми

Десетте ДПФ през I-то тримесечие са привлекли общо 512 нови осигурени лица, а общата сума е 1 922 132 лева.

1. ППФ "Доверие" - привлечени нови 148 осигурени и 491 051 лева, като най-много са се присъединили от ДПФ "Алианц България" (56). Напусналите ППФ "Доверие" са 103 осигурени и 299 813 лева;

2. ДПФ "Съгласие" - привлечени нови 104 осигурени и 265 020 лева, като най-много са се присъединили от ДПФ "Алианц България"(74). Напусналите ДПФ "Съгласие" са 59 осигурени и 168 511 лева;

3. "ДПФ ОББ" - привлечени нови 89 осигурени и 342 469 лева, като най-много са се присъединили от ДПФ "Доверие" (58). Напусналите "ДПФ ОББ" са 84 осигурени и 381 336 лева;

4. ДПФ "Алианц България" - привлечени нови 66 осигурени и 184 758 лева, като най-много са се присъединили от ДПФ "Съгласие" (36). Напусналите ДПФ "Алианц България" са 207 осигурени и 905 017 лева;

5. "ДПФ-Бъдеще" - привлечени нови 60 осигурени и 288 673 лева, като най-много са се присъединили от ДПФ "Алианц България" (55). Напусналите "ДПФ-Бъдеще" са 5 осигурени и 7 330 лева;

6. ДПФ "ДСК-Родина" - привлечени нови 23 осигурени и 283 635 лева, като най-много са се присъединили от "ДПФ ОББ" (17). Напусналите ДПФ "ДСК-Родина" са 24 осигурени и 36 787 лева;

7. ДПФ "ЦКБ - Сила" - привлечени нови 14 осигурени и 41 655 лева, като най-много са се присъединили от "ДПФ ОББ" (5). Напусналите ДПФ "ЦКБ-Сила" са 55 осигурени и 113 094 лева;

8. ДПФ "Пенсионно-осигурителен институт" - привлечени нови 4 осигурени и 9 193 лева, двама от които са се присъединили от ДПФ "Съгласие". Напуснал ДПФ "ПОИ" е един осигурени и 741 лева.

9. ДПФ "Топлина" - привлечени 2 нови осигурен и 6 209 лева, като присъединилите са от ДПФ "Алианц България" и ДПФ "Доверие". Напусналите ДПФ "Топлина" са 3 осигурени и 9 337 лева;

10. ДПФ "ДаллБогг:Живот и Здраве" - привлечени 2 нови осигурени и 9 470 лева, които са се присъединили от ДПФ "Алианц България" и ДПФ "Доверие". ППФ "ДаллБогг: Живот и Здраве" е напуснал един осигурен и 166 лева.