Българската народна банка (БНБ) днес ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност десет години и шест месеца от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия номер BG 20 400 16 219/27.01.2016 г. с падеж 27 юли 2026 г., съобщи БНБ.

За продан се предлагат книжа за 200 млн. лева с 2,25 на сто годишен лихвен процент.

От септември насам България възобнови поемането на нов дълг от вътрешния и от външните пазари, макар и условията да са доста по-неизгодни спрямо началото на годината.

През септември БНБ направи два аукциона за ДЦК за общо 400 млн. лева. При първия беше постигната среднопретеглена годишна доходност от 3,01 на сто, а при втория - 4,13 на сто.

През пролетта държавата продаваше държавни ценни книжа при между 0,55 и 1,33 процента годишна доходност.„

Министерството на финансите на България пласира на международните капиталови пазари на 15 септември облигации, деноминирани в евро, в два транша с общ размер от 2,25 млрд. евро. Първият транш е за облигации със срочност 7 години, обем от 1,5 млрд. евро и лихвен купон 4,125 на сто. Вторият транш е за облигации със срочност 12 г., обем от 0,75 млрд. евро и лихвен купон 4,625 на сто.

След като от международните пазари бяха поети 2,25 млрд. евро през септември, държавата се върна и на вътрешния пазар. До от него са поети 2 149 950 000 лева.

Общо за годината лимитът на новия държавен дълг е 10,3 милиарда лева, независимо дали са изтеглени от България или чужбина.

Календарът на Министерството на финансите предвижда през октомври да се направят четири акуциона за ДЦК за общо 750 млн. лева.