На 26 септември 2022 г. Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия държавни ценни книжа (ДЦК) с оригинален матуритет от 5,5-години, деноминирана в лева при среднопретеглена годишна доходност в размер на 4,13 % и с годишен лихвен процент от 3,20% - вторият най-висок от началото на годината.

На предишния аукцион, проведен на 19 септември, бяха пласирани ДЦК за 200 млн. лева при среднопретеглена годишна доходност в размер на 3.01% и лихвен процент 2.25% годишно - най-висок дотогава за 2022 г.

Общият размер на подадените поръчки на вчерашния аукцион достигна 203,85 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,02. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 223 базисни точки.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките с 81,3 %, следвани от пенсионни фондове - 9,3 %, застрахователни дружества - 6,7 %, гаранционните фондове - 2,0 % и инвестиционни посредници - 0,7 %.

Досега БНБ по искане на Министерството на финансите е провела седем аукциона, един от които провален, като е пласирало ДЦК на обща стойност 2.2 млрд. лева.

Според емисионния календар, публикуван на сайта на финансовото ведомство, следващият аукцион е планиран за 3 октомври, на който ще бъдат предложени ДЦК отново за 200 млн. лева.

През октомври са предвидени 4 аукциона: след 3 октомври, ще има на 10 октомври за 150 млн. лв.; на 17 октомври за 200 млн. лв. и на 24 октомври за 200 млн. лв. или общо за 700 млн. лева.

През ноември и декември са планирани общо 6 аукциона, за които сумите не са определени, но при общ индикативен обем от 900 млн. лв.

Според актуализирания Държавен бюджет за 2022 година, държавата може да пласира дългови книжа на вътрешния и на международните пазари за общо 10.3 млрд. лева.

Да припомним, че след две години, на 15 септември България излезе на международните дългови пазари, като пласира облигации, деноминирани в евро, в два транша с общ размер от 2,25 млрд. евро.