На фона на обявения преди ден частичен локдаун днес депутатите приеха окончателно на второ четене Държавния бюджет за догодина.

Както Dir.bg вече писа, в основните показатели на бюджета - приходи и разходи, се наблюдава тенденция на номинално увеличение, при условие че се изключат разходите през 2020 и 2021 г., свързани с преодоляване на негативните ефекти от пандемията. Според финансистите независимо, че параметрите на разходната част на бюджета за 2020 и 2021 г. надвишават 40 %-то правило по чл. 28, ал. 1 от ЗПФ, то след елиминиране на ефекта от временните разходи за COVID-19 мерки, те са в рамките на ограничението.

Бюджетът предвижда приходите за периода да се увеличат до 47.645 млрд. лева. Разходите също се увеличават - на 52.532 млрд. лв. за 2021 г.

Заложен е ръст на БВП от 2,5 процента и дефицит от около 5 млрд. лева (3.9% от БВП).

Предвижда се темпът на нарастване на консолидирания дълг на сектор "Държавно управление" да бъде в диапазона от 27,5 % от БВП през 2021 г. Независимо от повишената му стойност той остава далеч под максимално допустимата референтна стойност на Маастрихтския критерий за конвергенция от 60%.

В областта на данъчната политика в средносрочен план се предвижда запазване на основните приоритети, свързани с подобряване на събираемостта на приходите, справяне със сенчестата икономика и намаляване на административната тежест и разходите за бизнеса и гражданите. Запазват се ниските данъчни ставки за корпоративните данъци и тези за данъците върху доходите на физическите лица, като важна предпоставка за инвестиции, икономически растеж и заетост.

Парламентът прие още данъчни облекчения за деца по Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2021 г. Сумата, която ще се приспада от годишните данъчни основи е при едно ненавършило пълнолетие дете - в размер на 4 500 лв.; при две ненавършили пълнолетие деца - в размер на 9 000 лв.; при три и повече ненавършили пълнолетие деца - в размер на 13 500 лв., записаха депутатите, предаде БТА.

При ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания сумата, с която се намаляват годишните данъчни основи, е в размер на 9 000 лева.

Приоритетите

на Бюджет 2021 основно са политиката по доходите и пенсионната политика.

  • Политика по доходите 

Предвижда се увеличение на размера на минималната работна заплата от 1 януари 2021 г. на 650 лв., като този й размер ще се запази и през 2022 и 2023 година.

През 2021 г. ще бъде постигнато планираното удвояване на средствата за възнаграждения на педагогическите специалисти спрямо 2017 г., като за целта са разчетени 360 млн. лв. за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците и увеличение на възнагражденията с 57,8 млн. лв. за непедагогическия персонал.

Депутатите решиха още през 2021-а всички ученици, записани в първи и в осми клас да получат еднократно помощ от 300 лева. 

За 2021 г. са планирани целогодишно средства за осигуряване на увеличението с 30% от 1 август 2020 г. на разходите за персонал на системите на органи и администрации, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от COVID-19, в т.ч. за служители на първа линия, които бяха включени в социално-икономическия пакет на правителството.

Бюджет 2021 предвижда и увеличение с 10% на средствата за заплати и възнаграждения на персонала, който не попада в обхвата на пакета от социално-икономически мерки на правителството.

За 2021 г. е разчетено увеличение на средствата за заплати и възнаграждения на персонала за изборните длъжности и за заетите в системата на съдебната власт, за които законодателно е регламентиран механизъм за формиране на възнагражденията.

 

  • Пенсионната политика

В Бюджет 2021 са осигурени допълнителни средства, както следва: 474,0 млн. лв. за увеличение на размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 250 лв. на 300 лв. от 1 януари 2021 г.; 94,0 млн. лв. за увеличение на максималния размер на получаваните една или повече пенсии от 1 200 лв. на 1 440 лв., считано от 1 януари 2021 г.; 884,2 млн. лв. за мерки, свързани с осъвременяване и изчисляване на пенсиите, в т.ч. за целогодишно изплащане на увеличените от 1 юли 2020 г. пенсии с 6,7 %, както и ново осъвременяване на пенсиите от 1 юли 2021 г. с 5%; 318,0 млн. лв. за изплащане на добавки към пенсиите на всички пенсионери до месец март 2021 г. включително.

Бюджетни взаимоотношения с общините

Парламентът одобри трансферите за общините през 2021 година. Общата сума възлиза на 4.934 млрд. лв.

Най-много средства са предвидени за Столична община - 664,748 млн. лева. Столицата е следвана от Община Пловдив, за която депутатите гласуваха бюджет в размер на 208,322 млн. лева. Община Бургас ще получи 139,814 млн. лв., а Варна - 195,253 млн. лв., Стара Загора - 99,522 млн. лв., а Русе 93,679 млн. лева.

В Бюджет 2021 са предвидени еднократни трансфери за подпомагане на общини с население под 30 000 жители, които нямат достъп до общата изравнителна субсидия, съгласно механизма за нейното разпределение през 2021 г. Това са основно общини, при които е отчетено намаление на приходите от данък върху недвижимите имоти с повече от 5 на сто и на приходите от туристически данък с повече от 15 на сто по данни от отчета за касово изпълнение на бюджетите им към деветмесечието на 2020 г. спрямо отчета им за същия период от предходната година.

Припомняме, че във вторник бюджетите за 2021-а на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса също бяха гласувани на второ четене.