Всеки доброволен пенсионен фонд вече е длъжен да информира хората, които се осигуряват в него, за постигнатата доходност. Това предвиждат разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, приети в края на 2017 г., които вече са в сила.

Преди две седмици кабинетът прие предложения на МФ, които предвиждат нова серия поправки в кодекса.

Освен това в ремонтирания кодекс са записани ограничения в инвестициите на фондовете, за да се елиминира рискът, затегнат е контролът от Комисията за финансов надзор (КФН) и са повишени изискванията към тези, които управляват парите на осигурените.

КФН вече е разработила повечето наредби, които конкретизират промените, а голяма част от правилата влизат в сила от януари 2019 г. Изключение са няколко поправки, засягащи предимно управлението на фондовете, както и техния контрол, за които те имат 6-месечен подготвителен срок.

Поправките засягат 4,6 милиона осигурени българи и над 1,2 млн. пенсионери, както и 9 пенсионноосигурителни дружества, 8 доброволни пенсионни фонда, 9 професионални пенсионни фонда и два доброволни фонда, които работят по т.нар. професионални схеми.

Какво ще ни казват пенсионните компании? Освен актуални данни за това колко пари има в индивидуалната ни партида информацията трябва да показва номиналната доходност, както и да съдържа детайлна информация за това в какво са инвестирани средствата. При поискване от титуляря на партидата фондът ще бъде задължен да представи и данни за постигнатата реална доходност, т.е. номинална доходност минус инфлацията. Например - реална доходност 5,2%, коригирана с 3% инфлация, означава реална доходност от 2,2% на инвестираните в съответния фонд пари.

Всеки фонд ще бъде задължен да казва на осигурения каква е постигнатата доходност, както и какъв е инвестиционният риск при управлението на активите на фонда.