През януари 2019 г. основният лихвен процент (ОЛП) е 0.00 на сто и на годишна база е без промяна, отчита БНБ.

Индексът ЛЕОНИА Плюс през януари 2019 г. e минус 0.50 процента. Спрямо януари 2018 г. той намалява с 0.01 процентни пункта (пр.п.), а в сравнение с декември 2018 г. - с 0.0019 пр.п., съобщава Българската народна банка. ЛЕОНИА Плюс е справочен индекс на сключените и изпълнените сделки за предоставяне на необезпечени овърнайт-депозити в левове на междубанковия пазар в България. Месечните стойности са изчислени като средноаритметични от дневните стойности.

Средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове през януари 2019 г. спада на годишна база за бизнеса с 0.17 пр.п. до 0.09 процента, а по тези в евро - с 0.11 пр.п. до 0.13 на сто.

През януари 2019 г. спрямо януари 2018 г. средният лихвен процент по депозитите на домакинствата с договорен матуритет в левове и в евро намалява съответно с 0.03 пр.п. и с 0.04 пр.п. до 0.16 процентни пункта.

През януари 2019 г. средният лихвен процент по кредитите на бизнеса до един милион евро, договорени в левове, се понижава на годишна база с 0.01 пр.п. до 3.94 процента, а по тези, договорени в евро - с 0.75 пр.п. до 2.80 на сто.

Средният лихвен процент по кредитите на бизнеса в размер над един милион евро, договорени в левове, спада на годишна база с 0.46 пр.п. до 2.73 на сто, а по тези, договорени в евро - с 0.95 пр.п. до 3.63 на сто.

През януари 2019 г. средният лихвен процент по кредитите на домакинствата за потребление в левове се повишава в сравнение с януари 2018 г. с 0.48 пр.п. до 8.57 на сто, а по тези в евро спада с 0.98 пр.п. до 4.18 на сто. При жилищните кредити в левове лихвата намалява с 0.38 пр.п. до 3.28 на сто, а по жилищните кредити в евро - с 0.50 пр.п. до 3.59 на сто. Средният лихвен процент по другите кредити в левове нараства с 0.74 пр.п. до 2.58 на сто, а по другите кредити в евро - с 2.25 пр.п. до 5.19 процента.

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през януари 2019 г. в сравнение със същия месец на 2018 г. се повишава с 0.20 пр.п. до 10.56 на сто, а по кредитите за потребление в евро се понижава с 0.86 пр.п. до 4.66 на сто.

През януари 2019 г. годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове спада на годишна база с 0.36 пр.п. до 3.68 процента, а по жилищните кредити в евро - с 0.49 пр.п. до 3.99 на сто.

През януари 2019 г. в сравнение с декември 2018 г. годишният процент на разходите по кредитите за потребление в левове намалява с 0.83 пр.п., а по тези в евро нараства с 0.58 пр.п. При жилищните кредити в левове той се увеличава с 0.11 пр.п., а по тези в евро - с 0.05 пр.п., информира БНБ.