Министерството на финансите (МФ) публикува за обществено обсъждане проекта на Закон за въвеждане на еврото в Република България, съобщиха от ведомството.

Целта на законопроекта е да осигури безпроблемното въвеждане на еврото в България и да повиши прозрачността и информираността за процеса на приемане на единната европейска валута в страната, се посочва в мотивите към документа.

Крайният срок за получаване на становища е 24 април.

Законопроектът е разработен от специално създадена междуведомствена работна група към МФ, в която участват БНБ, всички министерства и заинтересовани институции и организации, представители на бизнеса и на академичната общност. Документът е съгласуван с Европейската комисия, която даде своето положително становище по него, като предстои съгласуването му с Европейската централна банка, отбелязват от МФ.

С предложения проект се уреждат принципите, правилата и процедурите за въвеждане на еврото като парична единица на България. Датата за присъединяването ни към еврозоната и курсът на лева към еврото ще бъдат определени от Съвета на Европейския съюз с единодушно решение на държавите членки, чиято парична единица е еврото, и България. Ангажиментът на българските власти страната ни да се присъедини към еврозоната със сегашния фиксиран курс е потвърден както в Националния план за въвеждане на еврото в България, така и в Решението на Народното събрание от октомври 2022 г., с което беше възложено на българските институции ускоряване на консултациите и продължаването на техническата подготовка за приемане на еврото в страната, се отбелязва в съобщението.

Законопроектът регламентира начините за закръгляване след превалутиране на стойности на стоки и услуги, банкови сметки, дългови ценни книжа, държавни ценни книжа, държавни и държавногарантирани заеми, ценни книжа, възнаграждения, пенсии, социални помощи и обезщетения.

В законопроекта е заложено, че на датата на въвеждане на еврото в България всички сметки - разплащателни, депозитни, спестовни и други в местни банки, ще бъдат еднократно, автоматично и безплатно превалутирани в евро по официалния валутен курс.

Още от деня на въвеждане на еврото титулярите на сметки ще могат да теглят от тях само евро, независимо дали тегленето ще става чрез АТМ/ПОС устройство или в офиса на банка, платежна институция и други.

От датата на въвеждане на еврото се предвижда изплащането на възнагражденията, обезщетенията, паричните и социалните помощи, както и пенсиите да се извършва в евро.

В проекта на закон е разписано, че БНБ от деня на въвеждане на еврото обменя безплатно, в неограничено количество и без ограничение във времето банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс. Според проекта през първите шест месеца след въвеждането на еврото банкноти и монети ще могат да се обменят безплатно от левове в евро и в кредитните институции (банките), както и в някои клонове на "Български пощи" ЕАД.

Предвидено е новият лихвен процент по договори за кредит с променлив лихвен процент да не може да е по-висок от размера на лихвения процент по тях преди датата на въвеждане на еврото. При договор за кредит с фиксиран лихвен процент към датата на въвеждане на еврото лихвеният процент ще остане такъв, какъвто е бил договорен преди датата на въвеждане на еврото.

Цените на стоките и услугите ще се обозначават едновременно в левове и евро от първия месец след Решението на Съвета за приемането на еврото до 12 месеца след датата на въвеждане на еврото в България. Законопроектът предлага двете цени да се изписват ясно, четливо, недвусмислено и лесно разбираемо, с еднакъв размер на шрифта, по начин, който не въвежда потребителите в заблуждение. Те трябва да са поставени заедно, като ще са придружени с отличителен знак или съкращение, позволяващи лесното им разпознаване. Крайната сума, която се заплаща от потребителя, също трябва да бъде представена и в двете валути в издавания фискален/системен бон.

В продължение на един месец от фактическото влизане на България в еврозоната ще има период на двойно обращение на лева и еврото, в който хората ще могат да се разплащат и в двете валути. По време на този период търговците ще са задължени да връщат ресто в евро, освен ако нямат достатъчна моментна наличност. След изтичането на този период левът ще престане да бъде законно платежно средство.

Вчера от Министерството на финансите стартираха информационния сайт, посветен на въвеждането на еврото в България и залегнал в комуникационната стратегия за присъединяване на страната ни към еврозоната. Сайтът е с адрес https://evroto.bg и https://еврото.бг, като от МФ обясниха, че целта е да бъде полезен и сигурен източник на точна, навременна и актуална информация, да събере на едно място всички важни новини, решения и събития, свързани с въвеждането на единната европейска валута в страната, съобщиха от МФ.

Преди дни, на 22 март, страните от еврозоната приветстваха напредъка на България по пътя към въвеждането на еврото в изявление след края на двудневното заседание на Европейския съвет в Брюксел.