С един ден закъснение Министерство на финансите одобри офертите за 3,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) от проведения от Българската народна банка (БНБ) пети за настоящата година аукцион на 9 май. Обикновено до края на деня, в който се провежда аукциона, финансовото ведомство съобщава резултати. Забавяне обикновено има, само ако подадените оферти не се одобряват, както се случи на аукциона, проведен на 4 април 2022 година.

На проведения вчера аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 300 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 1,33%, с падеж 17.05.2025 година, съобщи финансовото ведомство.

Общият размер на подадените поръчки достигна 460.00 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,53. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 78 базисни точки.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките (47.6%), следвани от пенсионни фондове (34.9%), гаранционни фондове (10.0%), застрахователни дружества (6.7%) и инвестиционни посредници (0.8%).

Така общата набрана сума от вътрешния дългов пазар досега през 2022 година достигна 1.8 млрд. лева. През настоящата година България не е излизала на международните пазари на облигации, което означава, че има възможност за нови дългови емисии на държавни облигации както на междуанародните пазара, така и на националния в размер на 5.5 млрд. лева.

Да припомним, че според приетия държавен бюджет за 2022 година, Министерство на финансите може да пласира държавни облигации на международните пазари, както и на вътрешния, за общо 7.3 млрд. лева. От тях 3 млрд. лева ще са за рефинансиране на стари дългове, а 4.3 млрд. лева ще са нов дълг, като средствата ще са за финансиране на бюджетния дефицит.

В предишните три успешни аукциона през 2022 година бе постигната средна годишна доходност между 0.55% и 1.33%:

- на 14 март бяха пласирани облигации за 500 млн. лева, след като беше отворена отново 3.5-годишната емисия BG2030121110 с падеж 17.05.2025 година и постигната средна годишна доходност от 0.55%;

- на 21 март бяха пласирани облигации също за 500 млн. лева, след като беше отворена отново 7.5-годишна емисия BG2040121217 с падеж 24.05.2029 годна и постигната средна годишна доходност от 1.33%;

- на 11 април бяха пласирани облигации също за 500 млн. лева, след като беше преотворена 3.5-годишната емисия BG2030121110 с падеж 17.05.2025 година и постигната средна годишна доходност от 0.88%.