Проучване на Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ е установило, че размерът на таксата за осъществяване на общ финансов надзор от Комисията за финансов надзор /КФН/ на застрахователните брокери и срокът за нейното заплащане могат да създадат условия за ограничаване на конкуренцията и на свободната инициатива в стопанската дейност, съобщава комисията.

По мнение на КЗК, размерът на таксата ангажира немалък финансов ресурс на предприятията и би могъл да породи негативен ефект върху конкурентната среда и интересите на потребителите, които ползват застрахователни продукти. С оглед на това

Комисията предлага изменение на размера на посочената такса, като се постигне точният баланс между интересите на една част от застрахователните брокери, за които таксата в сегашният размер е твърде висока и интересите на КФН, свързани с бюджетната самостоятелност на институцията и осигуряването на необходимите финансови средства за ефективното осъществяване на възложените й със закон правомощия, посочват от КЗК.

КЗК смята, че еднократното събиране на таксата в пълен размер и то още в началото на всяка календарна година би могло да постави в затруднено финансово положение част от поднадзорните лица. С оглед на това КЗК предлага да бъде предвидена нормативна възможност за разсроченото й плащане.

В приетото становище Комисията за защита на конкуренцията предлага на компетентния орган - Народно събрание на България, да измени посочените в решението на КЗК разпоредби на раздел II, т. I от Приложение към чл. 27, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор в съответствие с изложените подробни мотиви.