На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа* към края на септември 2023 г. е отрицателно в размер на 841,0 млн. лв. (0,5% от прогнозния БВП), съобщи Министерството на финансите.

Отрицателното салдо се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 771,5 млн. лв. и по европейските средства в размер на 69,5 млн. лева. 

КФП (консолидираният бюджет) съдържа публичните разходи, като освен републиканския бюджет, в нея влизат още бюджетите на съдебната власт, общините, на ДОО, НЗОК, ВУЗ, БАН, БНР, БНТ, както и приходите и разходите по извънбюджетните сметки и фондове към министерства и ведомства, както и европейските средства.

Приходите, помощите и даренията по КФП към септември 2023 г. са в размер на 47 636,7 млн. лв., което представлява 68,6% от разчетите към ЗДБРБ за 2023 година. Постъпленията нарастват с 2 639,7 млн. лв. спрямо отчетените към септември 2022 година.

Данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) са в размер на 37 373,9 млн. лв., което представлява 70,3% от разчетените за годината. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски нарастват с 3 377,6 млн. лв. (9,9%) спрямо отчетените за същия период на предходната година, като формират 78,5% от общите постъпления по КФП за периода. Приходите в частта на преките данъци възлизат на 7 401,8 млн. лв., което представлява 63,7% от разчета за 2023 г.

Постъпленията от косвени данъци (в най-голямата си част ДДС) са в размер на 16 452,3 млн. лв., което представлява 70,3% от предвидените в ЗДБРБ за 2023 г. Приходите от други данъци (включват други данъци по ЗКПО, имуществени и др. данъци) са в размер на 2 136,4 млн. лв. (в т. ч. 802,8 млн. лв. целеви вноски във Фонд "Сигурност на електроенергийната система"), което представлява 80,2% от годишния разчет. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са в размер на 11 383,3 млн. лв. или 73,6% от разчета за 2023 година.

Неданъчните приходи са в размер на 8 567,7 млн. лв., което представлява 76,8% от годишните разчети и се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други.

Приходите от помощи и дарения са в размер на 1 695,1 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към септември 2023 г. възлизат на 48 477,7 млн. лв., което е 65,5% от годишните разчети. В номинално изражение разходите нарастват спрямо същия период на 2022 г. с 4 466,9 млн. лв. (10,1%). В отделните разходни показатели най-значително нарастване има при социалните и здравноосигурителните разходи, както и в частта на разходите за персонал, капиталовите разходи и други.

Нелихвените разходи са в размер на 46 492,1 млн. лв., което представлява 65,6% от годишния разчет. Текущите нелихвени разходи са в размер на 42 798,4 млн. лв. Капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 3 647,2 млн. лв. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 46,4 млн. лв. Лихвените плащания са в размер на 733,5 млн. лв. (89,0% от планираните за 2023 година).

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.09.2023 г. от централния бюджет, възлиза на 1 252,1 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Размерът на фискалния резерв към 30.09.2023 г. е 11,35 млрд. лв., в т.ч. 10,88 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,47 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

*По обяснението на Института за пазарна икономика "в българския бюджетен сектор, особено що се отнася до данъчните приходи[1], все още се използва планирането и отчитането на касова основа - принцип, отдавна отречен в международната практика". "Според него сделката се отчита в момента на извършване на паричното плащане - например приходът от данък върху добавената стойност се отчита в момента, в който той постъпи по сметката на НАП, независимо за какъв период се дължи. Отчитането на начислена основа изисква да се интересуваме от момента, в който плащането става дължимо или стоката сменя своята собственост. В този случай всички приходи, разходи, задължения и вземания се отчитат тогава, когато е бил поет ангажимент те да бъдат извършени."