Като спазва препоръките на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, Комисията за финансов надзор взе решение, с което позволява забавяне на някои отчети на компаниите, съобщиха от КФН.

КФН прие Практика по прилагането на Препоръките относно гъвкав надзорен подход по отношение на крайните срокове за надзорно отчитане и публично оповестяване - Коронавирус/COVID-19.

Може да има 8-седмично забавяне при подаването на редовния надзорен отчет както на индивидуално, така и на групово ниво на компаниите, на образците за годишно количествено отчитане на индивидуално ниво като има редица изключения в това забавяне.

Предприятията следва да вземат предвид настоящата ситуация като "значително събитие", както е посочено в член 54, параграф 1 от Директивата "Платежоспособност II", и да публикуват едновременно с публикуването на информацията, отнасяща се до края на годината, настъпваща на 31 декември 2019 г. или след това, всяка подходяща информация за ефекта на коронавируса COVID-19 в публикуваната информация, посочват от КФН.

Цялата информация е публикувана на страницата на Комисията за финансова надзор.