В отговор на предизвикателства вследствие на пандемията, свързана с COVID-19, правителството на България разработи и започна Програма "Възстановяване" (Програмата), съставляваща портфейлна гаранция, която да позволи на банките в страната да ускорят предоставянето на нови кредити в подкрепа на предприятията в страната. Поради големия интерес на предприятията и бързото договаряне на ресурса, както и при отчитане продължаващата необходимост от подобряване на достъпа до финансиране на българския бизнес, Фондът на фондовете (ФнФ) предлага на всички банки в България възможност за кандидатстване за нов ресурс по Програмата, съобщиха от Фонда.

Средствата са от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г., с финансиране като част от отговора на Европейския съюз на пандемията от COVID-19 по линия на REACT-EU пo приоритетна ос 6 "Възстановяване на МСП". Общият размер на допълнителния ресурс, който Фондът на фондовете ще представи по Гаранционния инструмент, възлиза на 96 170 000 лева.

Целта на Програмата е да бъде улеснен достъпът на бизнеса до кредити за възстановяване на дейността. Предприятията ще имат възможност да получат свеж финансов ресурс, основно за задоволяване на текущите си нужди от ликвидност, но също и за нови инвестиции, трансформация и растеж.

Условията на гаранцията подсигуряват кредитите да бъдат отпускани в кратки срокове, с минимална административна тежест и без необходимост от материалното им обезпечаване, посочват от Фонда.

ФнФ ще поеме до 50 на сто от кредитния риск на банките партньори, произтичащ от създадения от всяка от тях портфейл от нови кредити за малки и средни предприятия /МСП/, с покритие на гаранцията от 80 на сто за всеки индивидуален кредит.

Параметрите по Програма "Възстановяване" са: достъп до бизнес кредити на допустими български МСП с минимум 3-годишна история; без изискване за материални обезпечения; необезпечен кредит, с изключение на лични гаранции, предоставени от собствениците; получаване на одобрение и възможност за усвояване в съкратени срокове; възможност за договаряне на 12-месечен гратисен период; разсрочване на изплащането по главница до 84 месеца; минимизиране на административната тежест за клиента; възможност за получаване на финансиране до 3 млн. лв., но не повече от 70 на сто от оборота за 2019 или 2020 г., според това за коя от годините оборотът е бил по-голям; до лимита, определен по de minimis.

Всички финансови институции с валиден банков лиценз и разрешение за предоставяне на заеми могат да се включат в процедурата за избор на партньори за реализацията на допълнителните средства предоставени от Фонда на фондовете до 18.00 часа на 25 октомври 2021 г., напомнят от Фонда. Цялата документация може да бъде открита на интернет страницата на ФнФ.