През 2021-а управителят на Българската народна банка (БНБ) ще получава 20 313 лв. месечно, подуправителите по 17 411 лв., а останалите членове на Управителния съвет - по 5804 лева. Това е записано в Бюджета на БНБ за 2021 г., публикуван днес. Заплатите на ръководството на Централната банка се определят в размер съответно на 70%, 60% и 20% от достигнатото общо средно месечно възнаграждение на ръководителите на банките. 

Припомняме, че през настоящата година гуверньорът получаваше по 17 888 лв; тримата подуправители - по 15 332 лв., а останалите членове на Управителния съвет на БНБ - по 5111 лева.

За групите "ръководен персонал", "специалисти" и "поддържащ персонал" постигнатите общи средни месечни възнаграждения са съизмерими с възнагражденията на служителите със сходни функции в банките, отбелязва се в документа. Поради това не се предвиждат допълнителни средства в бюджета за увеличение на заплатите им.

Бюджет 2021

Бюджетът на БНБ се състои от два раздела - разходи за издръжка и инвестиционна програма.

Разходите за издръжка на БНБ за 2021 г. са определени на 131,8 млн. лв., като в сравнение с бюджета за 2020 г. са увеличени с 13,4 мил. лв., или с 11.4%.

В инвестиционната програма на Банката за финансиране на ново строителство, реконструкция и модернизация през 2021 г. са планирани 4,7 мил. лв., които са с 8,3 мил. лв., или с 63.6% по-малко от средствата за 2020 г.

В сравнение с бюджета за предходната година е предвидено увеличение на разходни позиции като по-големите изменения включват разходите за:

  • персонал, в това число за разкриване на 60 нови щатни бройки в банковия надзор и в дейностите, свързани с преструктурирането на кредитни институции, за изпълнение на законови изисквания и за привличане и запазване на висококвалифицирани служители;
  • участие на БНБ в ЕСЦБ, ЕНМ, ЕМП, ЕССР, ЕБО, включително за увеличена вноска на БНБ в бюджета на ЕБО;
  • външни услуги, включително на разходите за абонаментна поддръжка на софтуерни продукти;
  • административни разходи;
  • амортизация, включващи средства за амортизация на всички дълготрайни активи, които Банката планира да придобие през следващата година съгласно инвестиционната си програма.

В сравнение с бюджета за 2020 г. е предвидено намаление на разходни позиции, включващи разходите за издръжка на паричното обращение и разходите за материали. Намалението на инвестиционната програма на БНБ спрямо бюджета за 2020 г. е комплексен резултат от предстоящото завършване на строителството на новия Касов център на БНБ в Пловдив в края на 2020 г. и от планирането на средства за дейности, свързани с изпълнение на Програмата за развитие на недвижимите имоти на БНБ, както и за дейности, свързани с модернизирането на информационните системи на Банката.

Важно е да се знае, че Бюджетът на БНБ се финансира изцяло със собствени ресурси на Банката и гарантира изпълнението на нейния мандат да поддържа ценовата стабилност чрез осигуряване на стабилността на националната парична единица.