Необходимо е да се поддържа в голяма степен нерестриктивност на паричната политика с цел доближаване на инфлацията към равнище под, но близо до 2% в средносрочен хоризонт. Това става ясно от последния Икономически бюлетин на Европейската централна банка (ЕЦБ), публикуван от Българската народна банка.

От документа разбираме, че Управителният съвет на ЕЦБ е препотвърдил пакета от мерки за прилагане на нерестриктивна парична политика. Той включва:

  1. Управителният съвет е решил да запази непроменени основните лихвени проценти на ЕЦБ. Очаква се те да останат на сегашното си или на по-ниско равнище докато не бъде констатирано, че перспективите за инфлацията се доближават до равнище, което в рамките на прогнозния хоризонт е достатъчно близо до, но под 2% и това доближаване е намерило съответстващо отражение в динамиката на базисната инфлация.
  2. Управителният съвет е взел решение да продължи с покупките по Временната програма за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (PEPP), с общ размер 1350 млрд. евро. Тези покупки ще допринесат за смекчаване на общата позиция по паричната политика, помагайки с това да се компенсира понижаващият ефект на пандемията върху прогнозната траектория на инфлацията. Покупките ще продължат да се изпълняват гъвкаво във времето по класове активи и по отделни юрисдикции. Това позволява на Управителния съвет ефикасно да предотвратява рискове за гладкото функциониране на трансмисионния механизъм на паричната политика. По линия на PEPP нетни покупки на активи ще се извършват поне до края на юни 2021 г., или при всички случаи докато Управителният съвет не прецени, че кризата с коронавируса е отминала. В допълнение, постъпления по главници на ценните книжа с настъпил падеж, закупени по PEPP, ще се реинвестират най-малкото до края на 2022 г. При всички случаи бъдещото намаляване на портфейла на PEPP ще се управлява така, че да се предотврати намеса в целесъобразната позиция по паричната политика.
  3. Нетните покупки по APP ще продължат да се осъществяват с месечен темп от 20 млрд. евро заедно с покупките по допълнителния временен пакет от 120 млрд. евро до края на годината. Управителният съвет все така очаква месечните нетни покупки по APP да продължат толкова време, колкото е необходимо за засилване на стимулиращото въздействие на основните лихвени проценти на ЕЦБ, и да бъдат прекратени малко преди Управителният съвет да започне да повишава основните лихвени проценти на ЕЦБ. В допълнение, Управителният съвет възнамерява да продължи да реинвестира в пълен размер постъпленията по главници на ценни книжа с настъпил падеж, придобити по APP, за продължителен период от време след датата, на която ЕЦБ ще започне да повишава основните лихвени проценти, и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо за поддържането на благоприятни условия на ликвидност и достатъчна степен на парично стимулиране.
  4. И накрая, Управителният съвет ще продължи да предоставя достатъчна ликвидност и чрез своите операции по рефинансиране. По-конкретно, при последната операция от третата поредица целеви операции по дългосрочно рефинансиране (TLTRO III) беше регистрирано извънредно голямо теглене на средства, подпомагащо кредитирането от банки на фирми и домакинства.

Припомняме, че мерките на Управителния съвет по паричната политика, предприети в началото на март, осигуряват особено важна помощ за възстановяване на икономиката на еврозоната и за запазване на ценовата стабилност в средносрочен хоризонт. В частност те подпомагат ликвидността и условията за финансиране в икономиката, способстват за насочването на потоците от кредити към домакинства и предприятия и допринасят за поддържането на благоприятни условия за финансиране за всички сектори и юрисдикции.