Без ясно изразена единна посока завършиха пазарите на акции в Западна Европа, САЩ и България през отминалата работна седмица (18-22 октомври). Върху търговията влияеха различни фактори с регионално значение, но имаше и един общ - инфлационният натиск, който стана постоянен напоследък. Всички прогнози се провалиха, защото последните окончателни данни, обявени миналата седмица, показаха повишаване на потребителските цени до многогодишни рекорди.

В България инфлацията скочи до 4% според "Евростат" и до 4.8% според НСИ, което е 9-годишен връх, а в САЩ и Западна Европа (еврозоната) до най-високата си стойност от 2008 година, съответно до 5.4% и до 3.4%. Всички очаквания са за задълбочаване на инфлацията през зимните месеца, заради нарастващото потребление на енергия. Това изправя компаниите пред огромно предизвикателство, което е комбинация от няколко фактора - от една страна са по-високите разходи за енергия и труд, от друга поскъпването на суровините и нарушените доставки, заради пандемията, а това рефлектира и върху производствените цени, които също нарастват.

Седмичната равносметка показва, че три от четирите индекса на БФБ са на загуба и един на печалба. С най-голям седмичен спад е имотният BG REIT (-1.28%), следван от широкия BGRX 40 (-0.05%) и с най-малко понижение е българският индекс на "сините чипове" SOFIX, отразяващ динамиката на търговия с 15-те най-ликвидни публични компании на БФБ (-0.03%). Единствен в зелената зона приключи равно претегленият BGTR 30 (+0.11%).

За Западна Европа седмицата приключи разнопосочно, но с паритет - колкото са губещите, толкова са и печелившите основни борсови измерители. С най-голям ръст завърши общоевропейският STOXX 600 (+0.53%), следван от италианския FTSE MIB (+0.27%) и френския САС 40 (+0.12%). С най-голям спад на червена територия завърши седмицата испанският бенчмарк IBEX 35 (-1.01%), следван от британския FTSE 100 (-0.43%) и германския DAX (-0.28%).

През отминалите пет работни дни за втора поредна седмица с повишение завършиха и трите основни индекса в САЩ, тъй като повечето публични компании се представят много добре в сезона на отчетите, когато обявяват междинните си финансови резултати за третото тримесечие. С най-голям седмичен ръст приключи широкият S&P 500 (+1.65%), следван от технологичния Nasdaq (+1.29%) и щатския индекс "сини чипове" Dow Jones (+1.08%).

Пазарът на акции на БФБ

ще се започни с поредния седмичен обрат. Както посочихме три от четирите индекса са на загуба и един на печалба, докато седмица по-рано (11 - 15 октомври) ситуацията беше противоположна - три от индексите бяха на печалба и само един на загуба. Тогава най-висок ръст отчете SOFIX (+0.53%), следван BGBX 40 (+0.35%) и BG REIT (+0.14%), а единствен на загуба беше BGTR 30 (-0.15%).

Месечна равносметка

От началото на октомври и четирите индекса на БФБ са на загуба: SOFIX (-1.81%), BGBX 40 (-1.79%), BGTR 30 (-1.33%) и BG REIT, който е с най-голямо понижение (-2.34%).

За септември равносметката показва: три от индексите са на печалба и само BG REIT завършва с понижение (-1.32%). С най-голям ръст приключва деветия месец BGBX 40 (+5.54%), следван от BGTR 30 (+4.57%) и с най-малък ръст е SOFIX (+3.40%).

Откакто на 13 март беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 30 ноември), заради коронавирусната пандемия, до 22 октомври 2021 г. SOFIX e със значителен ръст от 25.60%, а от началото на 2021 г. повишението е още по-голямо, с 28.43% и общ оборот от 104 093 010 лева на включените в българския бенчмарк 15 публични дружества.

Акценти от седмицата

Попадането на дебютанта "Инфинити Капитал" АД от пазара за растеж на малки и средни предприятия (BEAM) сред най-печелившите и най-оборотните емисии (виж по-долу) се дължи на проведения успешен само на 18 октомври аукцион за първично публично предлагане на акции (IPO) от увеличението на капитала на дружеството, на който са записани и платени 847 198 броя обикновени поименни безналични акции, всяка с номинална стойност от 1.00 лв. и емисионна стойност 1.60 лв. Така общият размер на набраните парични средства в резултат от предлагането е в размер на 1 355 516 лева, след осъщественото предлагане капиталът на Инфинити Капитал АД ще бъде увеличен на 1 454 883 лева, разпределени в 1 454 883 броя обикновени поименни безналични акции, всяка с номинална стойност от 1.00 лв. и емисионна стойност 1.60 лв. Четири дни по-късно на 22 октомври, датата за допускане до търговия на емисията, са реализирани сделки с 12 790 акции на дружеството за 21 709 лева на малко по-висока средна цена от емисионната, след което цената им се е повишила.

За отбелязване е, че попадането на Топлофикация Бургас сред най-оборотните емисии най-вероятно е свързано с публикувания междинен финансов отчет, от който става ясно, че дружеството е регистрирало нетна печалба за първото полугодие в размер на 3,24 млн. лв., а спрямо същия период на 2020 г. консолидирана нетна печалба е 671 хил. лв. Освен това, според съобщение на дружеството до БФБ, мажоритарният собственик Бовард Лтд е придобил още 990 099 нови акции и вече притежава 83.50% от капитала или общо 24 146 576 акции.

Малко изненадващо акциите на Стара планина холд оглавиха групата на най-губещите (виж по-надолу), тъй като дружеството обяви ръст от 39.64% на продажбите за деветте месеца на 2021 година и по-висока печалба в сравнение с 30 септември 2020 година.

Интересът към акциите на Градус АД (виж най-печелившите акции) има много голяма вероятност да се дължи на решението на общото събрание на акционерите да бъде раздаден дивидент, който могат да получат регистрираните като акционери в централния регистър на ценни книжа до 14-ия ден след деня на общото събрание или към 5 ноември 2021 г., което означава, че последната дата за сключване на сделки с акции на старозагорското дружество, за да се получи дивидент, е 3 ноември.

Като се има предвид, че три от четирите индекса са на загуба, през отминалата работна седмица

БФБ отчете значително по-нисък оборот

спрямо предходната (11-15 октомври), като са осъществени 1 330 сделки с 2 601 078 лота за 8 441 764 лева, спрямо 1 136 сделки с 4 311 399 лота за 15 550 837 лева или 194 сделки повече, но с 1 710 321 лота и 7 109 073 лева по-малко.

Съществената разлика се дължи на факта, че през отминалата работна седмица над 1 милион лева оборот са реализирали само две дружества, докато в предходната са били 4, при това над 2 милиона лева всяко. Освен това, седмичен оборот над 200 000 лева през отминалите пет работни дни са осъществили 8 дружества, спрямо 11 в предходната седмица.

Седмичен лидер е Инфинити Капитал АД (INF1) с реализирани 186 сделки за 1 377 226 лева; на второ място е Кепитъл Консепт Лимитед АД (CCL) с 2 сделки за 1 003 392 лева; Топлофикация-Бургас АД (TPLB) с 2 сделки за 999 998 лева; Холдинг Варна АД (HVAR) с 11 сделки за 836 360 лева; Делта кредит АДСИЦ - София (DLC) с 5 сделки за 349 111 лева; ЧЕЗ Електро България АД (CEZE) с 6 сделки за 317 600 лева; ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD) с 23 сделки за 261 020 лева; НДФ Динамик (DYN) с 4 сделки за 239 434 лева.

Прави впечатление, че в групата на най-оборотните емисии за втора поредна седмица попадат само 2 дружества: Топлофикация-Бургас АД (TPLB) и Кепитъл Консепт Лимитед АД (CCL).

След като три от четирите индекса завършиха с понижение,

Губещите акции са повече от печелившите

при съотношение 50% за губещите към 38% за печелившите и 12 на сто без промяна. При другите показатели също преобладават губещите: при сделките (51% за губещите към 42% за печелившите и 7 на сто без промяна), при обемите обороти (34% за губещите към 33% за губещите и 33 на сто без промяна) и при търгуваните емисиите (38% за губещите към 35% за печелившите и 27 на сто без промяна).

Динамика на българските индекси*

Седмичният преглед (18 - 22 октомври) показва, както вече посочихме, че три от четирите индекса са на загуба и един е на печалба:

- при SOFIX е отчетен минимален спад с 0.03%, след като в предходната седмица беше с най-голям ръст от 0.53%. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те най-ликвидни компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 311 278 лота за 1 715 890 лева, спрямо 1 284 652 лева седмица по-рано;

- при BGBX 40 понижението е с 0.05%, след като в предходната седмица завърши с повишение от 0.35%. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 455 008 лота за 2 776 116 лева, спрямо 2 467 976 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30, единствен е на печалба с 0.11%, след като в предходната седмица беше единственият с понижение от 0.15%. През отминалата седмица с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 364 390 лота за 2 278 557 рева, спрямо 4 633 472 лева седмица по-рано;

- имотният BG REIT е с най-голяма загуба от 1.28%, след като в предходната седмица беше с ръст от 0.14%. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки с 63 927 лота за 161 465 лева, спрямо 273 019 лева седмица по-рано.

Топ 5 на най-печелившите акции

- Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ (FAM) е начело в групата на най-печелившите емисии с ръст от 17.65% и седмичен оборот от 130 042 лева, при последна цена от 2.000 лв./акция и пазарна капитализация от 1 300 000 лева;

- Инфинити Капитал АД (INF1) е с повишение от 7.50% и седмичен оборот от 1 377 226 лева, при последна цена от 1.720 лв./акция и пазарна капитализация от 6 235 000 лева;

- Биодит АД (BDT) е на печалба с 6.58% и седмичен оборот от 84 184 лева, при последна цена от 1.620 лв./акция и пазарна капитализация от 22 389 344 лева;

- Албена АД (ALB) е с ръст от 6.45% и седмичен оборот от 93 767 лева, при последна цена от 33.000 лв./акция и пазарна капитализация от 141 013 158 лева;

- Градус АД (GR6) е с повишение от 6.06% и седмичен оборот от 25 476 лева, при последна цена от 1.400 лв./акция и пазарна капитализация от 341 052 194 лева.

Топ 5 на най-губещите акции

- Стара планина Холд АД (SPH) е начело в групата на най-губещите емисии със спад от 6.86% и седмичен оборот от 24 868 лева, при последна цена от 9.500 лв./акция и пазарна капитализация от 199 500 000 лева;

- Син Карс Индъстри АД (SIN) е с понижение от 3.82% и седмичен оборот от 33 880 лева, при последна цена от 1.260 лв./акция и пазарна капитализация от 25 885 023 лева;

- Еврохолд България АД (EUBG) e на загуба с 3.74% и седмичен оборот от 52 301 лева, при последна цена от 2.060 лв./акция и пазарна капитализация от 536 630 000 лева;

- ЧЕЗ Електро България АД (CEZE) е със спад от 3.33% и седмичен оборот от 317 600 лева, при последна цена от 29 000.000 лв./акция и пазарна капитализация от 145 000 000 лева;

- Българска фондова борса АД (BSE) е на загуба с 3.16% и седмичен оборот от 113 972 лева, след като преди това попадаше три поредни седмици сред най-печелившите емисии. През отминалите пет работни дни последната цена на акциите на БФБ е била 9.200 лв./брой и по ни-ска пазарна капитализация до 60 562 312 лева от 62 537 170 лева седмица по-рано.

*Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

3e-news.net