На трето поредно заседание Европейската централна банка (ЕЦБ) запази без промяна рекордно високите нива на трите си основни лихви, повишени за последно на 20 септември 2023 година, съобщи на интернет страницата си банковият регулатор на еврозоната след края на днешното заседание по определяне на паричната политика на банката, което е първо за настоящата година. Решението беше очаквано и на практика не изненада повечето анализатори. Предстои да се види как ще реагират пазарите.

Лихвите остават без промяна

Основните лихвени проценти, които са в сила от 20 септември 2023 година, остават както следва: 4% по депозитното улеснение (лихвата, която банките получават по овърнайт депозитите си в централната банка); 4.50% по основните операции по рефинансиране (когато банките заемат средства от ЕЦБ за срок от една седмица); 4.75% по пределно кредитно улеснение (лихвата, която банките плащат, когато заемат овърнайт средства от ЕЦБ).

Така лихвената пауза продължава на трето поредно заседание, след 10 поредни увеличения или след 16 месеца на постоянно нарастване.

Аргументите на Управителния съвет

В съобщението до медиите, публикувано на сайта на регулатора след заседанието, се казва, че постъпващата информация в общи линии потвърждава предишната оценка на средносрочната перспектива за инфлацията. Въпреки свързания с енергията възходящ базов ефект върху общата инфлация тенденцията за спад на основната инфлация продължи, а досегашните покачвания на лихвените проценти все така намират силно отражение в условията за финансиране. Затегнатите условия за финансиране потискат търсенето, а това допринася за понижаване на инфлацията.

Целта за 2% инфлация не се променя

Управителният съвет на ЕЦБ е решен да осигури нейното своевременно връщане към средносрочното целево равнище от 2%. Въз основа на сегашната си оценка УС счита, че основните лихвени проценти на ЕЦБ са на равнище, което, ако бъде поддържано достатъчно дълго, ще допринесе съществено за постигането на тази цел. Бъдещите му решения ще осигурят определянето на достатъчно рестриктивни основни лихвени проценти толкова дълго, колкото е необходимо.

Управителният съвет ще продължи да прилага основан на статистическите данни подход, когато определя подходящото ниво и продължителност на рестриктивността. По-специално, решенията му за лихвените проценти ще се основават на оценката за перспективата за инфлацията въз основа на постъпващите икономически и финансови данни, динамиката на основната инфлация и доброто функциониране на трансмисионния механизъм на паричната политика. Бъдещите решения на ЕЦБ ще гарантират, че основните лихвени проценти се поддържат на нива, които ограничават икономическата активност толкова дълго, колкото е необходимо, пише в съобщението на регулатора след заседанието.

Обемите в програмите за изкупуване продължават да намаляват

Портфейлите на двете програми - за закупуване на активи (APP) и за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (PEPP) ще продължат да намаляват.

Според решението на Управителния съвет, портфейлът по APP намалява с премерен и предвидим темп, тъй като Евросистемата вече не реинвестира погашенията по главници на ценните книжа с настъпващ падеж.

Управителният съвет възнамерява да продължи да реинвестира изцяло погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по PEPP, през първата половина на 2024 г. През втората половина на годината се предвижда да намалява и портфейла по PEPP със средно 7.5 млрд. евро на месец, реинвестициите по програмата PEPP ще бъдат прекратени в края на 2024 г.

Отбелязва се, че Управителният съвет ще продължи да подхожда гъвкаво към реинвестирането на изплащанията, ставащи дължими в портфейла по PEPP, така че да противодейства на свързаните с пандемията рискове за трансмисионния механизъм на паричната политика.

Операции по рефинансиране

В хода на процеса, в който банките изплащат заети в целевите операции по дългосрочно рефинансиране средства, Управителният съвет ще подлага на редовна оценка как целевите операции по кредитиране и протичащото изплащане допринасят за неговата позиция по паричната политика.

В заключение се казва, че Управителният съвет има готовност да коригира всички свои инструменти в рамките на мандата си, за да осигури връщане на инфлацията на целевото равнище от 2% в средносрочен план и да запази гладкото функциониране на трансмисионния механизъм на паричната политика. Освен това Инструментът за защита на трансмисионния механизъм на паричната политика е на разположение за противодействие на нежелана, хаотична пазарна динамика, застрашаваща сериозно предаването на паричната политика във всички държави от еврозоната. Това ще позволи на Управителния съвет да изпълнява по-ефикасно мандата си за ценова стабилност.