Инфлацията продължава да спада, но все още се очаква да остане твърде висока твърде дълго. Управителният съвет е решен да осигури нейното своевременно връщане към средносрочното целево равнище от 2%. Ето защо днес той реши да повиши с 25 базисни пункта (0,25 процентни пункта) трите основни лихвени процента на ЕЦБ, съобщи на сайта си банковият регулатор на еврозоната след заседанието на Управителния съвет (УС).

В съобщението се уточнява, че днешното увеличение отразява оценка на УС за перспективата за инфлацията, динамиката на основната инфлация (без храните и енергийния сектор) и доброто функциониране на трансмисионния механизъм на паричната политика. Развитието на събитията от последното заседание насам потвърждава очакването, че инфлацията ще намалее още до края на годината, но ще остане продължително време над целевото равнище. Макар че при някои показатели се наблюдават признаци на отслабване, основната инфлация остава като цяло висока. Предишните повишения на лихвените проценти продължават да намират силно отражение: условията за финансиране бяха затегнати допълнително и все повече потискат търсенето, а това е важен фактор за връщането на инфлацията към целевото ниво.

Бъдещите решения на УС ще осигурят достатъчно рестриктивно равнище на основните лихвени проценти на ЕЦБ толкова дълго, колкото е необходимо, за да се постигне своевременно връщане на инфлацията към средносрочната цел от 2%. Той ще продължи да прилага основан на данните подход, когато определя подходящото ниво и продължителност на рестриктивността. По-специално, неговите решения за лихвените проценти ще продължат да се основават на оценката му за перспективата за инфлацията въз основа на постъпващите икономически и финансови данни, динамиката на основната инфлация и доброто функциониране на трансмисионния механизъм на паричната политика.

Минималните резерви без лихва

Управителният съвет реши също така олихвяването на минималните резерви да бъде на равнище от 0%. Това решение ще поддържа ефикасността на паричната политика, запазвайки сегашната степен на контрол над нейната ориентация и осигурявайки пълно предаване на решенията за лихвените проценти към паричните пазари. Същевременно то ще подобри ефективността на паричната политика, като намали общия размер на дължимите по резервите лихви, така че да се прилага целесъобразната позиция на паричната политика.

Трите лихви на ЕЦБ от 2 август

Управителният съвет взе решение да повиши с 25 базисни пункта трите основни лихвени процента на ЕЦБ. Лихвеният процент по основните операции по рефинансиране (лихвеният процент, по който търговските банки могат да заемат средства от ЕЦБ за срок от една седмица), лихвените проценти по пределното кредитно улеснение (който банките получават за депозирането на средства овърнайт при ЕЦБ) и депозитното улеснение (която банките плащат, когато заемат овърнайт средства от ЕЦБ с предоставяне на обезпечение) ще бъдат повишени съответно до 4.25%, 4.50% и 3.75%, считано от 2 август 2023 г.

Двете програми за закупуване на активи

Портфейлът по APP (Програмата за закупуване на активи) намалява с премерен и предвидим темп, тъй като Евросистемата вече не реинвестира погашенията по главници на ценните книжа с настъпващ падеж.

Що се отнася до PEPP (Програмата за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия), Управителният съвет възнамерява да реинвестира погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по тази програма, най-малко до края на 2024 г. Бъдещото постепенно ликвидиране на портфейла по PEPP ще бъде управлявано по такъв начин, че да не се допусне възпрепятстване на целесъобразната ориентация на паричната политика.

Управителният съвет ще продължи да подхожда гъвкаво към реинвестирането на изплащанията, ставащи дължими в портфейла по PEPP, така че да противодейства на свързаните с пандемията рискове за трансмисионния механизъм на паричната политика.

Операции по рефинансиране

В хода на процеса, в който банките изплащат заети в целевите операции по дългосрочно рефинансиране средства, Управителният съвет ще подлага на редовна оценка как целевите операции по кредитиране и текущото им погасяване допринасят за неговата позиция по паричната политика.

В заключение на съобщението се казва, че Управителният съвет има готовност да коригира всички свои инструменти в рамките на мандата си, за да осигури връщане на инфлацията на целевото равнище от 2% в средносрочен план и да запази гладкото функциониране на трансмисионния механизъм на паричната политика. Освен това, Инструментът за защита на трансмисионния механизъм на паричната политика е на разположение за противодействие на нежелана, хаотична пазарна динамика, застрашаваща сериозно предаването на паричната политика във всички държави от еврозоната. Това ще позволи на Управителния съвет да изпълнява по-ефикасно мандата си за ценова стабилност.

Равносметката за 9 месеца

Управителният съвет на ЕЦБ повишава основните си лихви за девети пореден път, след като започна през юли миналата година с увеличение от 50 базисни пункта (0.5 процента), повишавайки ги за първи път от 11 години. На последвалите заседания на Управителния съвет бяха предприети нови увеличения на лихвите - със 75 базисни пункта (през септември и октомври). От декември миналата година до март т.г. (повиши лихвите с по 50 базисни пункта), а днешното увеличение повтаря нивата от 0.25% от май и юни.