Националният осигурителен институт (НОИ) разработи и внедри Единен портал за електронни услуги (ЕПЕУ), съобщиха от пресцентъра на осигурителния институт.

Единният портал вече е достъпен през интернет страницата на НОИ. Порталът събира всички съществуващи в института платформи и уеб приложения за предоставяне на административни и справочни услуги за парични обезщетения, помощи, пенсии и гарантирани вземания. Той е интегриран с централизираните системи "е-Автентикация" и "Система за сигурно електронно връчване", поддържани от Министерството на електронното управление.

Порталът осигурява единна входна точка за достъп чрез използване на основните средства за електронна идентификация - персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ, ПИК на Националната агенция по приходите (НАП) и всички видове квалифицирани електронни подписи (КЕП), издадени от доставчици на удостоверителни услуги у нас. Системата предоставя възможност осигурените лица, самоосигуряващите се и осигурителите с влизане само от едно място да заявяват широк набор от електронни услуги, организирани в пълен каталог на услугите, обясниха от осигурителния институт.

Потребителите, идентифицирали се успешно през централизираната система "е-Автентикация", получават достъп до т. нар. "Електронно осигурително досие", в което са включени три отделни компонента - "Електронно осигурително досие за пенсия", "Електронно социалноосигурително досие за осигурени и самоосигуряващи се лица" и Електронно социалноосигурително досие за осигурители.

Към момента ЕПЕУ e достъпен от рубриката "Е-услуги и справки" на интернет страница на НОИ, в която се намират и отделните входове на всички електронни услуги на института. За да се осигури плавен преход в обслужването на потребителите цялото съдържание на страницата е запазено непроменено. Предвижда се впоследствие порталът да замени изцяло тази потребителска секция на сайта.

В началото на февруари от НОИ обявиха, че ще внедрят интегрирана информационна система, която ще позволи използването на Електронното осигурително досие за пенсия (ЕОДП). В него по нов начин ще бъдат представени някои от съществуващите и към момента на сайта на ведомството справки за осигурените лица във връзка с пенсионните им права (за осигурителен стаж и доход), както и справки в услуга на пенсионерите (за издадени пенсионни разпореждания и актуално състояние), обясниха за БТА от осигурителния институт.