Между 2019 и 2021 г. относителният дял на разходите за пенсии от брутния вътрешен продукт нараства с 2,1 процентни пункта от 8,2% до 10,3%. Разходите леко намаляват през 2022 г. като дял от БВП - до 9,5%, съобщи НОИ в своя информационен бюлетин.

Планираните приходи в бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. са в размер на 9 683 575,0 хил. лв., а са постъпили 9 977 005,7 хил. лв., изпълнението спрямо плана е 103,0 на сто или с 293 430,7 хил. лв. повече. В сравнение с 2021 г. постъпилите приходи са с 801 484,0 хил. лв. или с 8,7 на сто повече. Постъпилите приходи от осигурителни вноски през 2022 г. са 9 841 317,1 хил. лв., при планирани 9 539 840,3 хил. лв. или изпълнението на плана е 103,2 на сто. Планираните неданъчни приходи в бюджета на ДОО са в размер на 144 774,7 хил. лв., а са постъпили 136 715,2 хил. лв., което е с 8 059,5 хил. лв. по-малко.

През 2022 г. планираните разходи на консолидирания бюджет на ДОО са 18 633 117,8 хил. лв., а по отчет възлизат на 18 108 350,3 хил. лв. Изпълнението на плана по разходите е 97,2 на сто, което е с 524 767,5 хил. лв. по-малко спрямо годишния разчет. В сравнение с 2021 г. отчетените разходи нарастват със 793 828,7 хил. лв. или с 4,6 на сто.

В структурата на общите разходи най-съществен дял заемат разходите за пенсии, които за 2022 г. са в размер на 15 634 714,6 хил. лв.

Броят на пенсионерите към 31 декември 2022 г. е 2 030 318, като спрямо 31 декември 2021 г. той е намалял с 25 971 (1,3 на сто). Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за 2022 г. е 674,54 лв. При неговото изчисляване са взети предвид всички добавки към пенсиите по Кодекса за социално осигуряване (КСО), изплатените през 2022 г. допълнителни суми по т. нар. "великденска" и "коледна" добавка от 70 лв., както и изплатените от ДОО суми в периода от януари до юни 2022 г. за компенсиране на разликата между дохода от пенсии преди 25 декември 2021 г.