Въпреки нарастваща инфлация от началото на годината, която притиска всички пазари, работещите в България 10 пенсионноосигурителни дружества отчитат успешно първо тримесечие на 2022 година, показват обобщените данни на Комисията за финансов надзор (КФН) към 31.03.2022 г. от представените от дружествата за втора пенсия справки и информации в небанковия финансов регулатор.

Осигурените за втора пенсия нарастват с 0.75% през първото тримесечие на 2022 година спрямо същия период на 2021 година, до общо 4 866 003 лица, от които мъжете (2 654 633) са повече от жените (2 211 370).

Най-много са осигурeните за втора пенсия в Универсалните пенсионни фондове (УПФ) - 3 901 359 души, от които 2 019 785 са мъжете и 1 881 574 са жените. Следват: Доброволните пенсионни фондове (ДПФ)* - общо 647 054 души, от които 367 492 мъже и 279 562 жени; Професионалните пенсионни фондове (ППФ)* - общо 307 544 души, от които 264 242 мъже и 43 302 жени; Доброволни пенсионни фондове по професионални схеми (ДПФПС) - общо 10 046 души, от които 3 114 мъже и 6 932 жени.

95 921 осигурени лица са сменили фонда си за втора пенсия

През първото тримесечие на 2022 г. в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 115 442 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг. От подалите общо 95 921 осигурени лица са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г., когато броят на лицата с променено участие е бил 83 241, се наблюдава увеличение с 12 680 лица или с 15.23 на сто.

През отчетния период броят на лицата, променили участието си в универсалните пенсионни фондове е 87 476 лица, а броят на променилите участието си в професионалните фондове - 6 350 лица. Най-малко осигурени лица са променили участието си в доброволните пенсионни фондове - 2 095 броя. Относителният дял на лицата, променили участието си, спрямо средния брой осигурени лица в универсалните пенсионни фондове е 2,25 на сто, в професионалните - 2,00 на сто и в доброволните пенсионни фондове - 0,32 на сто.

Общата сума на прехвърлените средства на осигурени лица с променено участие, подали заявления през първото тримесечие на годината, е 388 536 446 лв., в т. ч. 352 044 057 лв. в универсалните фондове, 27 440 088 лв. в професионалните и 9 052 301 лв. в доброволните фондове. Общият размер на прехвърлените средства в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. е нараснал с 39 415 313 лв. или с 11,29 на сто.

Втора пенсия е изплатена на 3908 души

Към края на 2021 г. са създадени 7 фонда за изплащане на пожизнени пенсии (ФИПП) и 9 фонда за разсрочени плащания (ФРП). Първите втори пенсии бяха изплатени в началото на настоящата година, след като в периода 01.09.2021 г. - 31.12.2021 г. бяха сключени общо 270 пенсионни договора за изплащане на допълнителна пожизнена пенсия за старост и 1 863 договора за разсрочено изплащане на средства с първите лица, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст. Общата изплатена сума възлезе на 13 772 хил. лева.

Лицата, получаващи плащания от фондовете за втора пенсия, към 31.03.2022 г. са общо 3 908, от които 463 пенсионери и 3 445 лица с разсрочени плащания. Това са лица, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст. През първото тримесечие на 2022 г. от фондовете за извършване на плащания са изплатени 196 хил. лв. за пенсии, 2 041 хил. лв. за разсрочено изплащане на осигурени лица и 10 хил. лв. на наследници на лица, получавали разсрочени плащания или общо 2 247 хил. лева.

Активи, разходи и печалба

Към 31.03.2022 г. активите на пенсионните фондове са в размер на 19 230 557 хил. лв., които в сравнение с първото на 2021 г. нарастват със 7.77% на сто от 17 844 456 хил. лв.

Общите приходи на 10-те пенсионноосигурителни дружества, които работят на българския пазар, възлизат на 71 504 хил. лв. за първото тримесечие на 2022 г., спрямо 58 023 хил. лв. или нарастване с 23.23 на сто спрямо същия период на 2021 година. В същото време общите разходи са достигнали 46 272 хил. лв., спрямо 38 999 хил. лв. или ръст от 18.65 на сто.

Нетният финансов резултат (печалбата) на дружествата за първите три месеца на настоящата година е в размер на 23 943 хил. лв. като е нараснала с 31.93% в сравнение с 18 150 лева през януари-март 2021 година.

Класация на Пенсионно осигурителните дружества (ПОД) по приходи и нетен финансов резултат към 31 март 2022 година

1. ПОД "Алианц България" АД - приходи: 12 525 хил. лв. спрямо 11 292 хил. лв. преди година към 31 март 2021 г.; разходи: 5 888 хил. лв. спрямо 4 941 хил. лв.; нетен финансов резултат: 6 037 хил. лв. спрямо 5 865 хил. лв.; при осигурени 1 029 850 лица към 31.03.2022 г. и пазарен дял от 21.12% по броя на осигурените лица.

2. ПОК "ДСК - Родина" АД - приходи: 11 125 хил. лв. спрямо 9 156 хил. лв. преди година към 31 март 2021 г.; разходи: 6 229 хил. лв. спрямо 5 473 хил. лв.; нетен финансов резултат: 4 406 хил. лв. спрямо 3 315 хил. лв.; при осигурени 889 442 лица към 31.03.2022 г. и пазарен дял от 18.24% по броя на осигурените лица.

3. ПОК "Доверие" АД - приходи: 14 884 хил. лв. спрямо 12 841 хил. лв. преди година към 31 март 2021 г.; разходи: 10 095 хил. лв. спрямо 7 943 хил. лв. и нетен финансов резултат: 4 789 хил. лв. спрямо 4 898 хил. лева; при осигурени 1 220 785 лица към 31.03.2022 г. и пазарен дял от 25.03% по броя на осигурените лица.

4. ПОК "Съгласие" АД - приходи: 12 192 хил. лв. спрямо 9 479 хил. лв. преди година към 31 март 2021 г.; разходи: 7 594 хил. лв. спрямо 9 441 хил. лв.; нетен финансов резултат: 4 598 хил. лв. спрямо 38 хил. лева; при осигурени 482 918 лица към 31.03.2022 г. и пазарен дял от 9.90% по броя на осигурените лица.

5. ПОАД "ЦКБ - Сила" - приходи: 10 030 хил. лв. спрямо 6 088 хил. лв. преди година към 31 март 2021 г.; разходи: 6 422 хил. лв. спрямо 4 142 хил. лв.; нетен финансов резултат: 3 607 хил. лв. спрямо 1 946 хил. лв.; при осигурени 403 895 лица към 31.03.2022 г. и пазарен дял от 8.28% по броя на осигурените лица.

6. ПОК ОББ ЕАД** - приходи: 6 305 хил. лв. спрямо 5 611 хил. лв. преди година към 31 март 2021 г.; разходи: 4 406 хил. лв. спрямо 3 854 хил. лв.; нетен финансов резултат: 1 709 хил. лв. спрямо 1 757 хил. лв.; при осигурени 409 224 лица към 31.03.2022 г. и пазарен дял от 8.39% по броя на осигурените лица.

7. ПОД "Бъдеще" АД - приходи: 1 815 хил. лв. спрямо 1 894 хил. лв. преди година към 31 март 2021 г.; разходи: 1 794 хил. лв. спрямо 1 778 хил. лв.; нетен финансов резултат: 21 хил. лв. спрямо 116 хил. лв.; при осигурени 226 981 лица към 31.03.2022 г. и пазарен дял от 4.65% по броя на осигурените лица.

8. ПОД "Топлина" АД - приходи: 1 507 хил. лв. спрямо 1 023 хил. лв. преди година към 31 март 2021 г.; разходи: 1 559 хил. лв. спрямо 990 хил. лв.; нетен финансов резултат: -52 хил. лева спрямо 33 хил. лв.; при осигурени 129 007 лица към 31.03.2022 г. и пазарен дял от 2.65% по броя на осигурените лица.

9. "Пенсионно осигурителен институт " АД - приходи: 857 хил. лв. спрямо 639 хил. лв. преди година към 31 март 2021 г.; разходи: 781 хил. лв. спрямо 437 хил. лв.; нетен финансов резултат: 68 хил. лв. спрямо 182 хил. лв.; при осигурени 81 717 лица към 31.03.2022 г. и пазарен дял от 1.68% по броя на осигурените лица.

10. "ПОД ДаллБогг: Живот и здраве " ЕАД*** - приходи: 264 хил. лв.; разходи: 1 504 хил. лв. и нетен финансов резултат: -1 240 хил. лв.

Класация на Универсалните пенсионни фондове (УПФ) по активи, постъпления от осигурителни вноски и привлечени осигурени лица през първото тримесечие на 2022 година

Нетните активи на УПФ намаляват към 31 март 2022 г. до 16 473 037 хил. лв., спрямо 16 743 313 хил. лева към 31 декември 2021 година, а постъпленията от осигурителни вноски се увеличават до 461 849 хил. лв. от 442 650 хил. лв. към 31.03.2021 година. В УПФ се осигуряват общо 3 901 359 души в сравнение с 3 876 646 лица към 31 декември 2021 година.

1. УПФ "Доверие" - 4 248 722 хил. лева нетни активи, 116 114 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски, 1 004 197 осигурени лица и 25.74% пазарен дял по осигурени лица;

2. ЗУПФ "Алианц България" - 3 363 530 хил. лв. нетни активи, 91 706 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски, 768 365 осигурени лица и 19.69% пазарен дял по осигурени лица;

3. УПФ "ДСК-Родина" - 3 209 629 хил. лв. нетни активи, 89 549 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски, 704 179 осигурени лица и 18.05% пазарен дял по осигурени лица;

4. УПФ ОББ - 1 740 832 хил. лв. нетни активи, 46 509 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски, 341 407 осигурени лица и 8.75% пазарен дял по осигурени лица;

5. УПФ "Съгласие" - 1 590 279 нетни активи, 44 244 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски, 389 266 осигурени лица и 9.98% пазарен дял по осигурени лица;

6. УПФ "ЦКБ - Сила" - 1 469 507 лв. нетни активи, 39 316 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски, 315 459 осигурени лица и 8.09% пазарен дял по осигурени лица;

7. УПФ "Бъдеще" - 449 763 хил. лв. нетни активи, 18 238 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски, 207 133 осигурени лица и 5.31% пазарен дял по осигурени лица;

8. УПФ "Топлина" - 218 868 хил. лв. нетни актив, 8 908 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски, 97 855 осигурени лица и 2.51% пазарен дял по осигурени лица;

9. УПФ "Пенсионно осигурителен институт" - 172 499 хил. лв. нетни активи, 6 998 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски, 72 298 осигурени лица и 1.85% пазарен дял по осигурени лица;

10. УПФ "ДаллБогг: живот и здраве" - 9 408 хил. лв. нетни активи, 267 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски, 1 200 осигурени лица и 0.03% пазарен дял по осигурени лица

Класация на Професионалните пенсионни фондове (ППФ) по активи, постъпления от осигурителни вноски и привлечени осигурени лица през първото тримесечие на 2022 година

Нетните активи на ППФ намаляват към 31 март 2022 година до 1 386 757 хил. лв., спрямо 1 412 916 хил. лева към 31 декември 2021 година, а постъпленията от осигурителни вноски се понижават до 33 637 хил. лв. от 36 460 хил. лв. В ППФ се осигуряват общо 318 292 души в сравнение с 317 049 лица в края на 2021 година.

1. ППФ "Доверие" - 322 546 хил. лв. нетни активи, 7 454 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 71 755 осигурени лица;

2. ППФ "ДСК-Родина" - 255 640 хил. лв. нетни активи, 5 894 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 53 293 осигурени лица;

3. ЗППФ "Алианц България" - 238 660 хил. лв. нетни активи, 5 151 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 48 237 осигурени лица;

4. ППФ "Съгласие" - 217 042 хил. лв. нетни активи, 4 777 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 44 298 осигурени лица;

5. ППФ "ЦКБ - Сила" - 139 485 хил. лв. нетни активи, 3 418 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 32 199 осигурени лица;

6. ППФ ОББ - 92 275 хил. лв. нетни активи, 2 366 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 22 517 осигурени лица;

7. ППФ "Топлина" - 60 864 хил. лв. нетни активи, 2 424 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 20 309 осигурени лица;

8. ППФ "Бъдеще" - 37 892 хил. лв. нетни активи, 1 316 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 15 524 осигурени лица;

9. ППФ "Пенсионно осигурителен институт" - 22 237 хил. лв. нетни активи, 834 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 8 991 осигурени лица.

10. ППФ "ДаллБогг: живот и здраве" - 116 хил. лв. нетни активи, 3 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 13 осигурени лица.

Класация на Доброволните пенсионни фондове (ДПФ) по активи, постъпления от осигурителни вноски и привлечени осигурени лица през 2021 година

Нетните активи на ДПФ към 31 март 2022 година нарастват до 1 353 167 лв., спрямо 1 382 349 хил. лева към 31 декември 2021 година, а постъпленията от осигурителни вноски се увеличават до 43 411 хил. лв. от 38 409 хил. лв. през първото тримесечие на миналата година. В ДПФ се осигуряват общо 647 054 души в сравнение с 646 027 лица в края на 2021 година.

1. ДПФ "Алианц България" - 616 878 хил. лв. нетни активи, 23 849 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 213 248 осигурени лица;

2. ДПФ ОББ - 186 956 хил. лв. нетни активи, 3 985 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 45 300 осигурени лица;

3. ДПФ "Доверие" - 172 105 хил. лв. нетни активи, 3 173 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 143 677 осигурени лица;

4. ДПФ "ДСК-Родина" - 152 248 хил. лв. нетни активи, 8 659 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 121 924 осигурени лица;

5. ДПФ "ЦКБ - Сила" - 107 191 хил. лв. нетни активи, 1 929 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 56 237 осигурени лица;

6. ДПФ "Съгласие" - 100 714 хил. лв. нетни активи, 1 038 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 49 354 осигурени лица;

7. ДПФ "Топлина" - 12 736 хил. лв. нетни активи, 245 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 10 843 осигурени лица;

8. ДПФ "Бъдеще" - 2 916 хил. лв. нетни активи, 40 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 4 324 осигурени лица;

9. ДПФ "Пенсионно осигурителен институт" - 981 хил. лв. нетни активи, 25 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 428 осигурени лица.

10. ДПФ "ДаллБогг: живот и здраве" - 442 хил. лв. нетни активи, 468 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 1 719 осигурени лица.

*Едно лице може да се осигурява в ДПФ, вкл. и ДПФПС, по повече от един договор.

** Предишно наименование "Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" ЕАД

*** Пенсионноосигурително дружество ДаллБогг: Живот и Здраве ЕАД е лицензирано през второто тримесечие на 2021 г.