В условия на нарастваща инфлация от началото на годината, която притиска всички пазари, работещите в България 10 пенсионноосигурителни дружества отчитат едно относително стабилно трето тримесечие на 2022 година, при спаднали приходи и печалба на годишна база, но нарастване на тримесечна. Това показват обобщените данни на Комисията за финансов надзор (КФН) към 30.09.2022 г. от представените от дружествата за втора пенсия справки и информации в небанковия финансов регулатор.

Осигурените за втора пенсия нарастват с 1.50%

към 30 септември 2022 година спрямо същия период на 2021 година, до общо 4 900 034 души, от които мъжете (2 668 640) са повече от жените (2 221 394). Общият брой на осигурените за втора пенсия е нараснал с 12 373 души от 4 887 661 в края на второто тримесечие, а на годишна база, спрямо третото тримесечие на 2021 година повишението е с 82 323 души от 4 817 711.

Най-много осигурeни за втора пенсия има в Универсалните пенсионни фондове (УПФ) - 3 924 816 души, от които 2 032 375 са мъжете и 1 892 441 са жените. Следват: Доброволните пенсионни фондове (ДПФ)* - общо 644 512 души, от които 366 641 мъже и 277 871 жени; Професионалните пенсионни фондове (ППФ)* - общо 310 020 души, от които 266 505 мъже и 43 515 жени; Доброволни пенсионни фондове по професионални схеми (ДПФПС) - общо 10 008 души, от които 3 119 мъже и 6 889 жени.

Втора пенсия е изплатена на 10 150 души

Лицата, получаващи плащания от фондовете за извършване на плащания, към 30.09.2022 г. са общо 10 150, от които 966 пенсионери с пожизнени пенсии и 9 184 лица с разсрочени плащания. Това са лица, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове, навършили са пенсионна възраст и средствата им са прехвърлени във фондовете за извършване на плащания. През деветмесечието на 2022 г. от фондовете за извършване на плащания са изплатени 1 022 хил. лв. за пенсии, 13 049 хил. лв. за разсрочено изплащане на осигурени лица и 66 хил. лв. на наследници на пенсионери и лица, получавали разсрочени плащания, сочат обобщените данни на КФН.

Активи, разходи и печалба

Към 30.09.2022 г. активите на 10-те пенсионноосигурителни дружества, които работят на българския пазар, са в размер на 18 366 422 хил. лв., които в сравнение с деветмесечието на 2021 г. спадат с 6.44% от 19 630 807 хил. лв., на тримесечна база, спрямо първото полугодие, активите също спадат, но по-слабо, с 1.45% от 18 636 935 хил. лева.

Понижение е регистрирано и на общите приходи. За деветмесечието на 2022 г. те възлизат на 221 217 хил. лв. спрямо 248 545 хил. лв. за същия период на 2021 година или понижение с 11%. На тримесечна база, обаче, приходите са нараснали значително, с 54.33% от 143 335 хил. лева.

В същото време общите разходи са достигнали 162 929 хил. лв., спрямо 171 323 хил. лв. или понижение с 4.90 на сто за същия период на миналата година, докато на тримесечна база е регистрирано увеличение с 57.51% от 103 438 хил. лева.

Нетният финансов резултат (печалбата) на дружествата за деветте месеца на настоящата година е в размер на 54 500 хил. лв. като е спаднала с 26.05% в сравнение със 73 702 хил. лева през януари-септември 2021 година. На тримесечна база, обаче, е отчетен ръст с 45.48% от 37 461 хил. лева през второто полугодие на настоящата година.

Класация на Пенсионно осигурителните дружества (ПОД) по приходи и нетен финансов резултат към 30 септември 2022 година

 1. ПОК "Доверие" АД - приходи: 49 880 хил. лв. спрямо 39 780 хил. лв. преди година към 30 септември 2021 г.; разходи: 37 174 хил. лв. спрямо 23 464 хил. лв. и нетен финансов резултат: 12 706 хил. лв. спрямо 16 316 хил. лева; при осигурени 1 208 508 лица към 30.09.2022 г. спрямо 1 208 625 година по-рано и пазарен дял от 25.34% по броя на осигурените лица.
 2. ПОД "Алианц България" АД - приходи: 38 177 хил. лв. спрямо 53 200 хил. лв. преди година към 30 септември 2021 г.; разходи: 20 649 хил. лв. спрямо 33 912 хил. лв.; нетен финансов резултат: 15 727 хил. лв. спрямо 17 668 хил. лв.; при осигурени 1 031 408 лица към 30.09.2022 г. спрямо 1 031 877 година по-рано и пазарен дял от 20.75% по броя на осигурените лица.
 3. ПОК "ДСК - Родина" АД - приходи: 36 507 хил. лв. спрямо 44 914 хил. лв. преди година към 30 септември 2021 г.; разходи: 23 075 хил. лв. спрямо 32 083 хил. лв.; нетен финансов резултат: 12 089 хил. лв. спрямо 11 458 хил. лв.; при осигурени 874 214 лица към 30.09.2022 г. спрямо 874 595 година по-рано и пазарен дял от 18.73% по броя на осигурените лица.
 4. ПОК "Съгласие" АД - приходи: 33 121 хил. лв. спрямо 38 436 хил. лв. преди година към 30 септември 2021 г.; разходи: 25 623 хил. лв. спрямо 26 427 хил. лв.; нетен финансов резултат: 7 498 хил. лв. спрямо 12 009 хил. лева; при осигурени 486 317 лица към 30.09.2022 г. спрямо 486 355 година по-рано и пазарен дял от 9.60% по броя на осигурените лица.
 5. ПОАД "ЦКБ - Сила" - приходи: 30 379 хил. лв. спрямо 30 973 хил. лв. преди година към 30 септември 2021 г.; разходи: 24 596 хил. лв. спрямо 21 467 хил. лв.; нетен финансов резултат: 5 781 хил. лв. спрямо 9 506 хил. лв.; при осигурени 405 321 лица към 30.09.2022 г. спрямо 405 453 година по-рано и пазарен дял от 8.13% по броя на осигурените лица.
 6. ПОК ОББ ЕАД** - приходи: 19 726 хил. лв. спрямо 26 272 хил. лв. преди година към 30 септември 2021 г.; разходи: 13 899 хил. лв. спрямо 20 496 хил. лв.; нетен финансов резултат: 5 244 хил. лв. спрямо 5 220 хил. лв.; при осигурени 408 693 лица към 30.09.2022 г. спрямо 408 971 година по-рано и пазарен дял от 8.40% по броя на осигурените лица.
 7. ПОД "Бъдеще" АД - приходи: 5 536 хил. лв. спрямо 7 501 хил. лв. преди година към 30 септември 2021 г.; разходи: 5 508 хил. лв. спрямо 6 829 хил. лв.; нетен финансов резултат: 28 хил. лв. спрямо 672 хил. лв.; при осигурени 226 451 лица към 30.09.2022 г. и пазарен дял от 4.62% по броя на осигурените лица.
 8. ПОД "Топлина" АД - приходи: 4 472 хил. лв. спрямо 4 6823 хил. лв. преди година към 30 септември 2021 г.; разходи: 5 093 хил. лв. спрямо 4 218 хил. лв.; нетен финансов резултат: -621 хил. лева спрямо 464 хил. лв.; при осигурени 129 312 лица към 30.09.2022 г. и пазарен дял от 2.64% по броя на осигурените лица.
 9. "Пенсионно осигурителен институт " АД - приходи: 2 460 хил. лв. спрямо 2 787 хил. лв. преди година към 30 септември 2021 г.; разходи: 2 570 хил. лв. спрямо 2 174 хил. лв.; нетен финансов резултат: -110 хил. лв. спрямо 552 хил. лв.; при осигурени 80 265 лица към 30.09.2022 г. и пазарен дял от 1.64% по броя на осигурените лица.
 10. "ПОД ДаллБогг: Живот и здраве " ЕАД*** - приходи: 959 хил. лв.; разходи: 4 742 хил. лв. и нетен финансов резултат: -3 783 хил. лв.

Класация на Универсалните пенсионни фондове (УПФ) по активи, постъпления от осигурителни вноски и привлечени осигурени лица през деветте месеца на 2022 година

Нетните активи на УПФ намаляват към 30 септември 2022 г. до 15 644 875 хил. лв., спрямо 16 743 313 хил. лева към 31 декември 2021 година, а постъпленията от осигурителни вноски се увеличават до 1 439 616 хил. лв. от 1 288 624 хил. лв. към 30.09.2021 година. В УПФ се осигуряват общо 3 924 816 души в сравнение с 3 876 646 лица към 31 декември 2021 година.

 1. УПФ "Доверие" - 4 011 693 хил. лева нетни активи, 365 703 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски, 1 024 121 осигурени лица и 26.09% пазарен дял по осигурени лица;
 2. ЗУПФ "Алианц България" - 3 121 567 хил. лв. нетни активи, 282 861 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски, 757 430 осигурени лица и 19.29% пазарен дял по осигурени лица;
 3. УПФ "ДСК-Родина" - 3 070 756 хил. лв. нетни активи, 283 140 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски, 757 430 осигурени лица и 1865% пазарен дял по осигурени лица;
 4. УПФ ОББ - 1 653 248 хил. лв. нетни активи, 145 476 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски, 344 562 осигурени лица и 8.78% пазарен дял по осигурени лица;
 5. УПФ "Съгласие" - 1 494 496 нетни активи, 134 537 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски, 378 227 осигурени лица и 9.64% пазарен дял по осигурени лица;
 6. УПФ "ЦКБ - Сила" - 1 445 110 лв. нетни активи, 119 985 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски, 311 052 осигурени лица и 7.93% пазарен дял по осигурени лица;
 7. УПФ "Бъдеще" - 446 091 хил. лв. нетни активи, 55 566 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски, 203 900 осигурени лица и 5.20% пазарен дял по осигурени лица;
 8. УПФ "Топлина" - 217 687 хил. лв. нетни актив, 29 016 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски, 97 931 осигурени лица и 2.50% пазарен дял по осигурени лица;
 9. УПФ "Пенсионно осигурителен институт" - 167 092 хил. лв. нетни активи, 21 262 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски, 70 931 осигурени лица и 1.81% пазарен дял по осигурени лица;
 10. УПФ "ДаллБогг: живот и здраве" - 17 135 хил. лв. нетни активи, 2 070 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски, 4 510 осигурени лица и 0.11% пазарен дял по осигурени лица.

Класация на Професионалните пенсионни фондове (ППФ) по активи, постъпления от осигурителни вноски и привлечени осигурени лица през деветмесечието на 2022 година

Нетните активи на ППФ намаляват към 30 септември 2022 година до 1 302 913 хил. лв., спрямо 1 412 916 хил. лева към 31 декември 2021 година, а постъпленията от осигурителни вноски се увеличават до 108 610 хил. лв. от 100 787 хил. лв. в края на септември 2021 г. В ППФ се осигуряват общо 320 698 души в сравнение с 317 049 лица в края на 2021 година.

 1. ППФ "Доверие" - 299 909 хил. лв. нетни активи, 24 310 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски за деветмесечието и 75 161 осигурени лица;
 2. ППФ "ДСК-Родина" - 240 280 хил. лв. нетни активи, 18 966 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 55 410 осигурени лица;
 3. ЗППФ "Алианц България" - 217 298 хил. лв. нетни активи, 16 262 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 47 819 осигурени лица;
 4. ППФ "Съгласие" - 206 993 хил. лв. нетни активи, 15 187 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 43 435 осигурени лица;
 5. ППФ "ЦКБ - Сила" - 133 464 хил. лв. нетни активи, 10 248 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 31 405 осигурени лица;
 6. ППФ ОББ - 82 808 хил. лв. нетни активи, 7 252 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 22 073 осигурени лица;
 7. ППФ "Топлина" - 59 976 хил. лв. нетни активи, 9 373 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 20 519 осигурени лица;
 8. ППФ "Бъдеще" - 39 388 хил. лв. нетни активи, 4 150 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 15 475 осигурени лица;
 9. ППФ "Пенсионно осигурителен институт" - 21 349 хил. лв. нетни активи, 2 612 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 8 906 осигурени лица.
 10. ППФ "ДаллБогг: живот и здраве" - 1 448 хил. лв. нетни активи, 250 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 495 осигурени лица.

Класация на Доброволните пенсионни фондове (ДПФ) по активи, постъпления от осигурителни вноски и привлечени осигурени лица през деветте месеца на 2022 година

Нетните активи на ДПФ към 30 септември 2022 година спадат до 1 235 968 хил. лв., спрямо 1 382 349 хил. лева към 31 декември 2021 година, което представлява понижение с 10.59%, а постъпленията от осигурителни вноски се увеличават до 100 883 хил. лв. от 83 768 хил. лв. през последното тримесечие на миналата година. В ДПФ се осигуряват общо 644 512 души в сравнение с 646 027 лица в края на 2021 година.

 1. ДПФ "Алианц България" - 549 422 хил. лв. нетни активи, 49 208 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 211 318 осигурени лица;
 2. ДПФ ОББ - 172 398 хил. лв. нетни активи, 11 381 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 45 034 осигурени лица;
 3. ДПФ "Доверие" - 151 772 хил. лв. нетни активи, 9 335 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 142 560 осигурени лица;
 4. ДПФ "ДСК-Родина" - 135 414 хил. лв. нетни активи, 19 676 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 120 276 осигурени лица;
 5. ДПФ "ЦКБ - Сила" - 103 771 хил. лв. нетни активи, 5 434 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 55 863 осигурени лица;
 6. ДПФ "Съгласие" - 97 002 хил. лв. нетни активи, 3 253 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 48 855 осигурени лица;
 7. ДПФ "Бъдеще" - 12 335 хил. лв. нетни активи, 738 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 7 076 осигурени лица;
 8. ДПФ "Топлина" - 11 982 хил. лв. нетни активи, 727 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 10 862 осигурени лица;
 9. ДПФ "ДаллБогг: живот и здраве" - 977 хил. лв. нетни активи, 1 075 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 2 240 осигурени лица.
 10. ДПФ "Пенсионно осигурителен институт" - 895 хил. лв. нетни активи, 56 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 428 осигурени лица.

*Едно лице може да се осигурява в ДПФ, вкл. и ДПФПС, по повече от един договор.

** Предишно наименование "Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" ЕАД

*** Пенсионноосигурително дружество ДаллБогг: Живот и Здраве ЕАД е лицензирано през второто тримесечие на 2021 г.