В края на първото тримесечие на 2022 г. съотношението държавен дълг към БВП в еврозоната възлиза на 95,6% в сравнение с 95,7% в края на четвъртото тримесечие на 2021 г. В ЕС съотношението също намалява - от 88,1% до 87,8%. Това съобщи в четвъртък, 21 юли, Европейската статистическа служба Евростат.

Както за еврозоната, така и за ЕС намалението, макар и слабо, на съотношението държавен дълг към БВП се дължи на ръста на БВП, което превишава увеличението на държавния дълг в абсолютно изражение. В сравнение с първото тримесечие на 2021 г. съотношението държавен дълг към БВП намалява по-силно както в еврозоната (от 100,0% на 95,6%), така и в ЕС (от 92,3% на 87,8%). Намалението в годишен аспект се дължи на възстановяването на БВП, докато дългът в абсолютно изражение продължава да нараства.

В края на първото тримесечие на 2022 г. дълговите ценни книжа представляват 82,9% и 82,5%, респективно от дълга в еврозоната и в ЕС като цяло. Заемите представляват съответно 14,0% и 14,5%, а валутата и депозитите - 3,1% от държавния дълг на еврозоната и 3,0% от този на ЕС. 

Съотношение на държавен дълг към БВП, в процент, за първо тримесечие 2022 г.

Графика: Евростат

Най-високи съотношения на държавния дълг към БВП в края на първото тримесечие на 2022 г. са отчетени в Гърция (189,3%), Италия (152,6%), Португалия (127,0%), Испания (117,7%), Франция (114,4%), Белгия (107,9%) и Кипър (104,9%), а най-ниски - в Естония (17,6%), Люксембург (22,3%) и България (22,9%).

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. осем държави членки регистрират увеличение на съотношението дълг/БВП в края на първото тримесечие на 2022 г., а деветнадесет - намаление. Увеличение се отчита във Франция (+1,9 процентни пункта - п.п.), Италия (+1,8 п.п.), Кипър (+1,3 п.п.), Малта (+1,2 п.п.), Австрия (+1,1 п.п.), Чехия (+0,8 п.п.). ), Унгария (+0,7 п.п.) и Словения (+0,4 п.п.), докато най-голям спад е отчетен в Гърция и Литва (и двете -4,0 п.п.), Дания (-3,7 п.п.), Хърватия (-2,5 п.п.), Ирландия и България (и двете -2,2 п.п.).

В сравнение с първото тримесечие на 2021 г. три държави членки регистрират увеличение на съотношението дълг/БВП в края на първото тримесечие на 2022 г., а двадесет и четири държави членки - намаление. Увеличения са регистрирани в Словакия (+2,6 п.п.), Румъния (+1,0 п.п.) и Малта (+0,4 п.п.), докато най-големи намаления се наблюдават в Гърция (-20,0 п.п.), Кипър (-16,1 п.п.), Хърватия (-12,8 п.п.), Португалия (-12,0 п.п.), Словения (-9,9 п.п.), Белгия (-9,1 п.п.), Дания (-7,8 п.п.), Испания (-7,5 п.п.) и Ирландия (-7,3 п.п.).

Евростат пояснява, че дългът на сектор "Държавно управление" се състои от следните финансови инструменти: валута и депозити; дългови ценни книжа и заеми.

Съотношението дълг към БВП се изчислява за всяко тримесечие, като се използва сумата от тримесечния БВП за последните четири тримесечия. Тримесечните данни за БВП са най-актуалните, предоставени от държавите-членки на ЕС.