През първото тримесечие на 2022 г. сезонно коригираният дефицит на консолидирания държавен бюджет спрямо БВП възлиза на 2,3% в еврозоната и 2,2% в ЕС. Намаление на показателя спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. се наблюдава и в еврозоната, и в ЕС, но дефицитът остава на високо ниво спрямо предпандемичния период, съобщи Европейската статистическа служба Евростат.

Съотношението дефицит/БВП се сви поради по-силното намаление на общите разходи в сравнение с намалението на общите приходи, както и поради по-високия БВП в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г., отбелязва Евростат.

България е страната, отбелязала най-голям нарастване на излишъка в съотношение с БВП през първото тримесечие на 2022 г. в сравнение с предходното тримесечие в целия ЕС +4,7 процентни пункта. (Само при Исландия показателят е по-висок плюс 7,3 пр.п.)  

Но страната ни е и сред онези, отчели най-сериозен бюджетен дефицит в съотношението с БВП за първото тримесечие на 2022 г. в размер на -4,9%.

Сезонно коригиран излишък (+), дефицит (-) - в процент от БВП, промяна спрямо предходното тримесечие - в пр.п.

Таблица: Евростат

Общите приходи и общите разходи продължават да се влияят от политиката срещу пандемията от COVID-19, но в по-малка степен в сравнение с предходните тримесечия. През първото тримесечие на 2022 г. повечето държави членки продължиха да отчитат  дефицит, отбелязва Евростат.

През първото тримесечие на 2022 г. общите държавни приходи в еврозоната възлизат на 47,0% от БВП, което е намаление в сравнение с 48,3% през четвъртото тримесечие на 2021 г. Сезонно коригираните общи приходи в еврозоната са намалели с около 19 милиарда евро в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г.

Общите държавни разходи в еврозоната възлизат на 49,3% от БВП в сравнение с 51,7% през предходното тримесечие. Сезонно коригираните общи държавни разходи са намалели с около 53 милиарда евро в сравнение с предходното тримесечие.

В ЕС общите държавни приходи през първото тримесечие на 2022 г. са 46,3% от БВП в сравнение с 47,5% през четвъртото тримесечие на 2021 г. Сезонно коригираните общи приходи в ЕС намаляха с около 17 милиарда евро в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г.

Общите държавни разходи в ЕС за отчетния период са 48,5% от БВП спрямо 50,8% от БВП през предходното тримесечие. Сезонно коригираните общи разходи в ЕС са намалели през първото тримесечие на 2022 г. с около 55 милиарда евро в сравнение с предходното тримесечие.