На 9 май 2022 година Българската народна банка (БНБ) ще проведе по поръчка на Министерство на финансите аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации (ДЦК) със срочност три години и шест месеца (1 277 дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия № BG 20 301 21 110/17.11.2021 г. с падеж 17.05.2025 г. при следните условия, определени от Министерството на финансите:

Досега от четирите аукциона държавата продаде общо ДЦК за 1.5 млрд. лева, като не одобри аукциона, проведен на 4 април, тъй като бе достигната обща номинална стойност от 452,45 млн. лв., с близо 48 млн. лева по-малко от офертата, което означава липса на достатъчен интерес. Предложена беше емисия от 10.5-годишни ДЦК на обща стойност 500 млн. лева с падеж 06.10.2032 година.

При другите три аукциона бе постигната средна годишна доходност между 0.55% и 1.33%:

- на 14 март бяха пласирани облигации за 500 млн. лева, след като беше отворена отново 3.5-годишната емисия BG2030121110 с падеж 17.05.2025 година и постигната средна годишна доходност от 0.55%;

- на 21 март бяха пласирани облигации също за 500 млн. лева, след като беше отворена отново 7.5-годишна емисия BG2040121217 с падеж 24.05.2029 годна и постигната средна годишна доходност от 1.33%;

- на 11 април бяха пласирани облигации също за 500 млн. лева, след като беше преотворена 3.5-годишната емисия BG2030121110 с падеж 17.05.2025 година и постигната средна годишна доходност от 0.88%.

Според приетия държавен бюджет за 2022 година, Министерство на финансите може да пласира държавни облигации на международните пазари, както и на вътрешния, за общо 7.3 млрд. лева. От тях 3 млрд. лева ще са за рефинансиране на стари дългове, а 4.3 млрд. лева ще са нов дълг, като средствата ще са за финансиране на бюджетния дефицит.

През 2022 година досега страната ни не е излизала на международните дългови пазари, а от вътрешния е пласирала ДЦК за 1.5 млрд. лева, което означава, че има възможност за нови дългови емисии на държавни облигации в размер на 5.8 млрд. лева.