Държавата пласира облигации за рекордните половин милиард лева. Това става ясно от съобщение на Българската народна банка (БНБ).

Емисията лихвоносни съкровищни облигации е със срочност пет години (1 826 дневни) при среднопретеглена годишна доходност в размер на -0,02 на сто.

"Общият размер на подадените поръчки достигна 616,6 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,23. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 57 базисни точки", отбелязват от Министерството на финансите.

От страна на участниците бил отчетен висок интерес. Като най-голямо количество ДЦК на аукциона придобили банките - 93,8%, следвани застрахователните дружества - 2,2%, пенсионните фондове с 1,6 % и другите инвеститори - с 2,4 на сто.

Това е най-големият по обем за еднократна продажба на държавен дълг до този момент.

След одобрението на тези поръчки, новопоетият дълг от началото на годината нарасна до 1,8 млрд. лева. 

Само през септември бяха пласирани държавни ценни книжа за 500 млн. лева.

Припомняме, че от началото на годината вече бяха проведени шест аукциона за продажба на лихвоносни съкровищни облигации. За един от аукционите обаче Министерството на финансите отказа поръчките заради неблагоприятни условия.

Важно е да отбележим, че максималният размер на нов дълг за 2021-а не може да бъде по-голям от 4 милиарда и 500 милиона лева, според Закона за държавния бюджет за годината.

Според последните данни на БНБ брутният външен дълг в сектор държавно управление към края на юли 2021 г. нараства с цели 35% (с 2,1637 млрд. евро) спрямо края на юли 2020 година и достига 8,3539 млрд. евро, като външните задължения представляват 12,7% от БВП на нашата страна.

Eмисионната политика на Министерството на финансите кореспондира със средносрочните икономически перспективи и допускания, както и с фискалните цели на правителството, заложени в Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. Освен това, се вземе предвид Стратегията за управление на държавния дълг 2021-2023 г. и разбира се, дълговите лимити, заложени по бюджета за 2021 г.

От ведомството обаче запазват правото си при необходимост да променят предварително анонсираната Емисионна политика в рамките на законово утвърдените лимити.