Българската народна банка днес ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации за 200 млн. лева, съобщава БНБ на сайта си.

Книжата са със срочност десет години и шест месеца от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия номер BG 20 400 16 219/27.01.2016 г. с падеж 27 юли 2026 г. и 2,25 на сто годишна лихва.

Точно преди седмица, на 17 октомври, Централната банка направи аукцион за 5,5-годишни ДЦК за 200 млн. лева. Бяха продадени книжа за над 180 млн. лева при средна годишна доходност 5,65 процента.

Лимитът за годината е за максимум 10 милиарда и 300 милиона лева нов дълг. Той е необходим за финансиране на дефицита и рефинансиране на стари задължения.