От 1 септември 2023 г. физическите лица могат да си откриват платежна сметка за основни операции (ПСОП), като тази сметка ще се обслужва безплатно, когато по нея постъпват и се съхраняват средства от трудови възнаграждения, пенсии, помощи и обезщетения за социално осигуряване и социално подпомагане, стипендии за ученици, студенти и докторанти. Според Директивата за платежните сметки /2014/92/ЕС/, по силата на която се въвежда платежната сметка за основни операции, тази безплатна сметка има за цел осигуряване на улеснен и по-безпрепятствен достъп до банково обслужване на по-уязвими потребители.

Безплатната сметка в Европа, преди да бъде регламентирана с Директива, беше създадена за бежанци, мигранти, които нямат средства и възможности за собствени приходи, но да могат да се възползват и да са част от банковата система на съответната страна.

За български граждани тази възможност беше осигурена с промени в Закона за платежните услуги и платежните системи, гласувани с приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. При обсъждането в пленарна зала предложението срещна съпротива на опозицията, с аргумента, че в малките населени места няма банкомати и ПОС-терминали. Финансовият министър Асен Василев обяви, че са водени разговори с "Борика" във всички пощенски клонове да се инсталират терминали, на които да може да се тегли също без такса.

Идеята в пленарна зала за безплатната сметка дойде след като беше решено фирмите със 100 и повече служители да са задължени да плащат трудовите възнаграждения единствено по банков път. Първоначалната идея това да важи за фирми над 50 служители беше отхвърлено, защото срещу него се обявиха от ресторантьорския и хотелиерския бизнес.

Все още няма официална информация за интереса към безплатните сметки, но и не се очаква такъв. Всъщност отпадането на малките предприятия с над 50 наети да превеждат заплатите само по банков път лишава много хора от правото да си разкриват безплатна банкова сметка. Законодателят изключи от това задължение и хората, които работят по трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа. Така със закон беше наложено ограничение за много уязвими български граждани. Освен това, съществуващите клиенти на банките няма да ползват такъв тип сметки.

Всичко това поставя под съмнение крайната цел на Министерството на финансите чрез безплатните сметки и задължителното привеждане на заплатите по банков път да се увеличи събираемостта в бюджета, хората да започнат масово да плащат данъци и да се ограничи сивата икономика.

Как реагираха банките

Още преди да бъде приет на второ четене Бюджет 2023 от Народното събрание от Асоциацията на банките в България изразиха готовност да се освободят от такси сметките на хората, които получават минимална работна заплата. В съобщение на АББ се казва, че банковата общност споделя необходимостта от облекчени условия при обслужването на работещите, получаващи минимална работна заплата, за да могат те също да се възползват в по-голяма степен от удобството и сигурността на банковите услуги, каквато е практиката във всички развити икономики. "Банките работят активно относно анализа на ситуацията и всеки член на Асоциацията на банките ще предостави публично допълнителна информация за актуалните условия по своите продукти и услуги, според законовите изисквания", заявиха от банковата асоциация.

Това, което не се казва официално, е кой ще покрие загубите за кредиторите от безплатните сметки. "Откриването на безвъзмездна банкова сметка е с доста рестриктивни условия за притежателя. Желанията са положителни, само че резултатите не са впечатляващи", обобщи в интервю за БНР Левон Хампарцумян. По неговите думи, това коства административни старания и пари. "Тези разноски би трябвало да бъдат покрити и те ще бъдат покрити още веднъж от по-платежоспособните клиенти на банката. Иначе разноските по това нещо ще съставляват, парадоксално, спомагателен налог върху банките. Да ги накараш да вършат нещо гратис - значи нов тип налог, облагане", категорично заяви банкерът.

И в момента банките предлагат сметки за основни операции, които са с по-ниски такси от традиционните разплащателни сметки. Според изискванията на БНБ, сметките за основни операции трябва да са под средното ниво на банковите такси за съответната услуга, извършвана чрез разплащателна сметка. Сметката за основни операции може да бъде използвана за внасяне и теглене на пари, за плащане с карта в магазин, за теглене на пари от банкомат и плащане онлайн, както и за банкови преводи.

Условие за използването на ПСОП

е лицето да няма открита друга платежна сметка в банка, чрез която да може да използва посочените платежни услуги. Всеки гражданин ще има право само на една платежна сметка за основни операции. Чрез сметката за основни операции могат да се извършват услуги като внасяне на средства по сметката, теглене на пари в брой от гише или банкомат, както и други платежни операции на територията на страната в левове. Гражданите ще могат да теглят посочените средства от сметката за основни операции безплатно само на банкомати на обслужващата банка.

Има и ограничения, наричани от много банкери рестрикция към притежателя на безплатната сметка, наричана още "чисто сметка". По нея трябва да има месечни постъпления от 500 лева и активна дебитна карта към нея. В случай на неизпълнение на това условие през три последователни месеца, тази сметка автоматично се превръща в стандартна разплащателна сметка и се таксува според Тарифата на банката, която определя и всички останали условия, касови и безкасови такси и комисиони. За неизпълнение се смята превод за наем на недвижими имот, предупреждават някои банки.

Процедурата за откриване на ПСОП е максимално опростена - само срещу лична карта и попълване на няколко декларации, които са свързани със специален режим на действащото законодателство, вкл. срещу прането на пари.

В банковата система към 31 декември 2022 г. в има 14.65 млн. активни банкови сметки (при 14.81 млн. към 31 декември 2021 г.), от които за 2.84 млн. новооткрити сметки и за 2.80 млн. закрити сметки, става ясно от годишния отчет на БНБ за 2022 година.

Какви операции включва ПСОП

Преглед на сайтовете на повечето банки в България показва, че на видно място има подробна информация за безплатните платежни сметки. Ето и някои от основните операции, които включва ПСОП:

- да се внасят и теглят пари в брой;

- да се получават и нареждат безналични преводи на суми;

- да се получават доходите;

- да се нарежда автоматичен трансфер;

- да се ползва банкова карта;

- да се плащат задължения за данъци, такси, електроенергия, телефон /стационарен и мобилен/, отопление, вода, интернет услуги и други;

- да се ползват услуги чрез електронно банкиране.

Според информация на сайтове на банките в България, към сметката за основни операции могат да бъдат сключени допълнително договори за дебитна карта и да бъдат предоставяни услуги чрез електронно банкиране, предвидени по вид и функционалност в съответния договор. По платежна сметка за основни операции не се предоставя кредит, вкл. овърдрафт.

Разпоредбата да не се плащат банкови такси по ПСОП не се прилага за теглене на суми чрез АТМ и ПОС терминал, различни от обслужващата банка.

Какво предстои

От Министерство на финансите съобщиха преди време, че са подготвени нови промени в Закона за платежните услуги и платежните системи, които в момента са обявени за обществено обсъждане. С тях ще се прецизира прилагането на тази нова част от закона, предвид постигане на заложените цели. Тези законови изменения целят да допринесат за изсветляване на икономиката, а това, от своя страна, създава предпоставки за по-добър икономически растеж, по-добро качество на труда и по-добър стандарт на живот, посочват от финансовото ведомство.