За пореден месец депозитите и кредитите на фирми и домакинства се увеличават, показват данните на Българската народна банка за януари 2021-а.

В края на първия месец на годината депозитите на фирмите и домакинствата възлизат на 94.089 млрд. лв., като годишното им увеличение е с 11.9% (9.7% годишно повишение през декември 2020 година).

Депозитите на предприятията в края на януари 2021-а достигат 29.253 млрд. лева. В сравнение със същия месец на 2019 г. те се увеличават с 13.5% (10.5% годишно повишение през декември 2020 година).

Депозитите на финансовите предприятия, като застрахователи и пенсионноосигурителни компании пък нарастват с цели 25.4% на годишна база през януари 2021 година (2% годишно повишение през декември 2020 г.) и в края на месеца достигат 3.225 млрд. лева.

Най-големи по дял - спестяванията на домакинствата в банки достигат в края на януари 2021 година 61.612 млрд. лева. Те се увеличават с 10.5% спрямо същия месец на 2020 г. (9.7% годишен ръст през декември 2020 година).

Съществен ръст се наблюдава и при кредитите на неправителствения сектор. В края на януари те са 65.747 млрд. лв. при 65.456 млрд. лв. към декември 2020-а. През януари 2021 г. те се увеличават на годишна база с 4.6% (4.4% годишно повишение през декември 2020 година).

Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 340.7 млн. лева, подчертава БНБ. На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са 340.7 млн. лв. (в т. ч. 1.6 млн. лв. през януари 2021 година) като за последните дванадесет месеца няма обратно изкупени кредити.

Кредитите за фирмите нарастват с 3.4% на годишна база през януари 2021 г. (3% годишно повишение през декември 2020 г.) и в края на месеца достигат 35.869 млрд. лв. (28.5% от БВП). 

Кредитите за домакинствата също се увеличават. В края на януари те са 25.576 млрд. лв., като спрямо същия месец на 2020 г. те се увеличават с 6.3% (6.6% годишно повишение през декември 2020 година).

 

В края на януари 2021 г. жилищните кредити са 12.071 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 11.4% (11.6% годишно увеличение през декември 2020 година). Потребителските кредити възлизат на 11.947 млрд. лв. и се увеличават с 4.7% спрямо януари 2020 г. (5% годишно повишение през декември 2020 година).

На годишна база кредитите, отпуснати на сдруженията на собствениците по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради намаляват с 25.5% (21.4% годишно понижение през декември 2020 г.), като достигат 395.4 млн. лева.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 4.301 млрд. лв. (3.4% от БВП) в края на януари 2021 година. В сравнение с януари 2020 г. те се увеличават с 4.4% (3.6% годишно повишение през декември 2020 година).