В края на март активите на банковия сектор намаляват спрямо декември 2017 г. с 0.2 на сто (238 млн. лв.) и възлизат на 97.6 млрд. лв., съобщава пресцентърът на БНБ.

Печалбата на банковата система за първото тримесечие на 2018 г. е 267 млн. лв. (при 288 млн. лв.за същия период на миналата година).

Делът на петте най-големи кредитни институции в активите на банковата система нараства до 59.1 на сто. През тримесечието на ниво банкова система е отчетен спад в паричните салда при централни банки и паричните наличности, а увеличение - в другите депозити на виждане. Делът в активите на позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане се понижава, но остава съществен - 18.9 на сто. Спад има в общия размер на портфейлите с ценни книжа, а също и в дела им в балансовите активи - до 13.4 на сто в края на март. Растеж е отчетен в балансовата сума на кредитите и авансите, а делът ? се повишава до 63.0 на сто.

Брутните кредити и аванси на системата се увеличават спрямо края на декември 2017 г. с 1.7 на сто (1377 млн. лв.) поради растеж на вземанията от кредитни институции и на кредитния портфейл.

Брутният кредитен портфейл се увеличава през тримесечието с 1.6 на сто (921 млн. лв.) до 57.0 млрд. лв.Нарастват кредитите за нефинансови предприятия (с 444 млн. лв., 1.3 на сто), за домакинства (с 419 млн. лв., 2.1 на сто) и за други финансови предприятия (с 67 млн. лв., 2.6 на сто), при спад в заемите за сектор държавно управление (с 9 млн. лв., 1.5 на сто).

В края на март 2018 г. брутният размер на необслужваните кредити и аванси в банковата система възлиза на 7715 млн. лв. (при 8292 млн. лв. към 31 декември 2017 г.). Делът им в общата сума на брутните кредити и аванси намалява до 9.3 на сто (при 10.2 на сто в края на декември 2017 г.). Депозитите в банковата система намаляват за тримесечието с 0.1 на сто (56 млн. лв.), като в края на март възлизат общо на 83.7 млрд. лв. Увеличение има при депозитите на домакинства (с 339 млн. лв.,0.7 на сто), на сектор държавно управление (със 181 млн. лв., 9.1 на сто) и на други финансови предприятия (с 43 млн. лв., 1.6 на сто). Намаление бележат средствата на нефинансови предприятия (с 358 млн. лв.,1.5 на сто) и на кредитни институции (с 262 млн. лв., 4.9 на сто).

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на март 2018 г. възлиза на 12.0 млрд. лв., като през тримесечието намалява с 563 млн. лв. (4.5 на сто).