Министерският съвет одобри Споразумението за кредитна линия между България като кредитор и Единния съвет за преструктуриране като кредитополучател, сключено на 7 октомври 2020 г. и предложи на Народното събрание да го ратифицира със закон, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Споразумението се сключва в изпълнение на ангажиментите на страната, произтичащи от членството в банковия съюз, и по-специално в Единния механизъм за преструктуриране.

Всяка държава членка, участваща в банковия съюз, предоставя национална кредитна линия за подкрепа на националното си подразделение в Единния фонд за преструктуриране (ЕФП) в случай на евентуален недостиг на средства за финансиране на преструктурирането само на банки в съответната държава през преходния период до достигане на целевото равнище на ЕФП към 31 декември 2023 г., се напомня в прессъобщението.

Кредитната линия между България и Единния съвет за преструктуриране е в размер на 113 499 099,01 евро. Тази сума съответства на дължимите от българските банки вноски в ЕФП за периода 1 януари 2016 г. - 31 декември 2023 г.

Предоставената национална кредитни линии е форма на мостово финансиране, за да се осигури необходимото финансиране за евентуално преструктуриране на банки в съответната държава членка през преходния период (до достигане на целевото равнище на ЕФП до 31 декември 2023 г.).

Националната кредитна линия може да бъде активирана само в краен случай - при недостиг на средства в ЕФП и след като са изчерпани всички други източници на финансиране, включително изискванията за преобразуване и отписване на собствен капитал и задължения, наличните средства в националните подразделения и в общото подразделение на ЕФП (към момента в размер на около 30 млрд. евро), както и капацитетът на Единния съвет за преструктуриране да ползва заеми от външни източници, се уточнява в прессъобщението.

Системата от национални кредитни линии гарантира защитата на данъкоплатците и е фискално неутрална в средносрочен план, тъй като банковият сектор на съответната държава членка е отговорен за погасяване на сумите, изтеглени по кредитната линия.

Кредитната линия ще бъде активна до по-ранната от двете дати - края на преходния период или по-ранното въвеждане (преди края на преходния период) на общ защитен механизъм, чиято прогнозна дата е средата на 2021 г. След съответната дата споразумението за кредитна линия се прекратява и ангажиментът на страната за заемно финансиране при необходимост отпада.