Правителството одобри действията, които България ще предприеме във връзка с подготовката за присъединяване към Единния механизъм за преструктуриране. Страната ни ще участва с всички ангажименти и права, произтичащи от това членство, включително във връзка с финансирането на достъпа до фонда, съобщи пресслужбата на кабинета.

Като главен инструмент на Банковия съюз Единният механизъм за преструктуриране е създаден, за да осигури организирано преструктуриране на неплатежоспособните банки, като разходите за данъкоплатците и реалната икономика бъдат сведени до минимум, пояснява Европейската комисия.

Основни цели на ЕМП

  • засилване на доверието в банковия сектор
  • предотвратяване на банковата паника и верижния ефект
  • ограничаване до минимум на обратната зависимост между банковата система и държавния дълг
  • премахване на фрагментацията на вътрешния пазар за финансови услуги

Присъединяването към ЕМП е в следствие на заявените намерения за участие в Единния надзорен механизъм чрез установяване на тясно сътрудничество с Европейската централна банка (ЕЦБ) и за присъединяване към Валутния механизъм II (ERM II), се казва в съобщението на МС.

Министърът на финансите е упълномощен с днешното решение да потвърди сумата за прехвърляне от националния Фонд за преструктуриране на банки към Единния фонд за преструктуриране (ЕФП) за периода от 2016 г. до датата на влизане в сила на Решението на ЕЦБ за установяване на тясно сътрудничество. Средствата, набрани в националния Фонд за преструктуриране на банки съгласно Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, в периода от 2016 г. до сега, надвишават неколкократно сумата, която по прогнозни изчисления следва да бъде прехвърлена към Единния фонд за преструктуриране. Потвърдената сума ще се прехвърли от Фонда за преструктуриране на банки към Единния фонд за преструктуриране към датата на влизането в сила на решението на ЕЦБ за установяване на тясно сътрудничество или непосредствено след това и след приемането на окончателно решение за нейното определяне от Единния съвет за преструктуриране, отбелязва МС.

Правителството одобри и проект на Споразумение за кредитна линия между Република България - като кредитор, и Единния съвет за преструктуриране - като кредитополучател, и упълномощи министъра на финансите да проведе преговори и да го подпише при условие за последваща ратификация, добавиха от МС.

Всички участващи в банковия съюз държави-членки предоставят национална кредитни линии като форма за мостово финансиране, за да се осигури необходимото финансиране за евентуално преструктуриране на банки в съответната държава членка през преходния период (до достигане на целевото равнище на ЕФП до 31 декември 2023 г.).

През декември 2015 г. държавите членки, участващи в банковия съюз, се споразумяха да въведат система от механизми за мостово финансиране: като от 2016 г. всяка участваща държава сключва хармонизирано кредитно споразумение с Единния съвет за преструктуриране, като ще предостави национална индивидуална кредитна линия на Единния съвет, за да подкрепи собственото си национално подразделение в Единния фонд за преструктуриране. Това е необходимо, за да се гарантира доброто функциониране на Фонда в случай на евентуален недостиг на финансиране вследствие на преструктурирането на банки в съответната държава членка, пояснява Европейската комисия.

Националната кредитна линия може да бъде използвана само в краен случай - при недостиг на средства в Единния фонд за преструктуриране и след като са изчерпани всички други източници на финансиране. Системата от национални кредитни линии гарантира защитата на данъкоплатците и е фискално неутрална в средносрочен план, тъй като банковият сектор на съответната държава членка е отговорен за погасяване на сумите, изтеглени по кредитната линия.

Присъединяването на България към Единния механизъм за преструктуриране дава възможност за достъп, при необходимост, до Единния фонд за преструктуриране. Този фонд, в съчетание с предвидените механизми за ранни интервенции и преструктуриране на банки, предлага възможности за финансиране на преструктурирането, многократно надхвърлящи възможностите на националния Фонд за преструктуриране на банки, изтъкнаха от Министерския съвет.